Konkurs o Nagrodę Siemensa

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XX Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2014

konkurs_siemens_plakat 

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

 

I.

 1. W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace
  z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim
  z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:
 • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej,
 • elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych,
 • automatyka,
 • transport szynowy,
 • inżynieria biomedyczna.

 

 1. Ponadto przyjmowane będą prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagające dziedziny wymienione w ust.1 powyżej. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych konkretnych prac są ich walory aplikacyjne.

 

II.

W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:

 1. Nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych znajdujących zastosowanie w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000,- PLN.

 

 1. Nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie
  i habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. Beneficjentami Nagrody promocyjnej mogą być autorzy prac doktorskich lub habilitacyjnych zrealizowanych w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających edycję Konkursu. Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30 000, – PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie równe części.

 

III.

 1. Prace do wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą zgłaszać:
 • wybitni specjaliści dziedzin nauki wymienionych w pkt I ppkt 1 ogłoszenia Konkursu, do których imiennie zwróci się Rektor Politechniki Warszawskiej,
 • rady wydziałów szkół wyższych,
 • rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo – badawczych,
 • rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk,
 • członkowie Jury.

 

 1. Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca 2015 roku.

 

IV.

 1. Zgłoszenie prac w Konkursie o Nagrodę Siemensa następuje przez złożenie dokumentów zgodnie z Regulaminem Konkursu.

 

 1. Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne do uzasadnienia swego wniosku.

 

 1. Wnioski składa się w jednym egzemplarzu. Załączona do wniosku dokumentacja może być sporządzona tylko w języku oryginału.

 

 1. Wnioski składa się w sekretariacie Jury Konkursu:

 

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, pok. 106, 00-661 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Siemensa”

 

Informacji szczegółowych dotyczących Konkursu udziela Sekretarz Jury,
Pani Joanna Kuźmicz, e-mail: lp.ud1511322627e.wp.1511322627tker@1511322627zcimz1511322627ukj1511322627, tel: 22 234 75 10.

 

data publikacji: 20-02-2015    edycja: 02-03-2015

Aktualności

Konkurs architektury ceglanej dla studentów wydziałów architektonic...

Związek Producentów Ceramiki Budowlanej pod patronatem SARP organizuje konkurs architektury ceglanej dla studentów wydziałów architektonicznych wyższych uczelni w Polsce. Sponsorami konkursu są wiodący producenci ceramicznych

Zebranie Studenckich Kół Naukowych PK

Zapraszam na posiedzenie Studenckich Kół Naukowych PK w dnia 1.12.2017r

„Architecture as a Dialogue of Cultures” – prezentac...

Zapraszamy na prezentację publikacji "Architecture as a Dialogue of Cultures", autorstwa dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski prof. PK

Podyplomowe studia z zakresu badań i analiz architektury historycznej

Zapraszamy na podyplomowe studia z zakresu badań i analiz architektury historycznej prowadzonych w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK.

Kalendarium

Nie ma nadchodzących wydarzeń.

Pokaż wszystkie