Konkurs

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji budynku handlowo-usługowego lokalizowanego na części terenu funkcjonującego obecnie targowiska, zdatnego do późniejszej rozbudowy, doskonałego pod względem estetycznym, funkcjonalnym i ekonomicznym, możliwego do wybudowania w granicach nakładów przewidywanych w pierwszej fazie w kwocie 22 mln zł brutto.

Wybrana przez Sąd konkursowy praca ma stanowić wzorzec wyznaczający standardy gwarantujące właściwą jakość architektury i warunki jej funkcjonowania w przestrzeni publicznej, określone na potrzeby sporządzanego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz umowy o oddaniu gruntu w dzierżawę, przewidywanej do zawarcia z podmiotem prywatnym zamierzającym zrealizować tę inwestycję na nieruchomości gminnej.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które dysponują osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Ocena prac konkursowych będzie dokonywana w oparciu o część graficzną i część opisową z uwzględnieniem równorzędnie traktowanych kryteriów:

1) powiązania projektowe budynku z istniejącym zewnętrznym układem przestrzennym;

2) walory architektoniczne i estetyczne;

3) wewnętrzne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe projektowanego obiektu;

4) łatwość rozbudowy, ograniczenie jej kosztów, wpływ na funkcjonalność całości, oddziaływanie na funkcjonowanie pozostałej części targowiska.

Konkurs jest prowadzony i rozstrzygany w całości siłami Urzędu Miasta Torunia, gwarantującego przyznanie zwycięzcy jednej nagrody pieniężnej w wysokości 30.000 zł brutto.

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia pod adresem: http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1246588.

Na wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie składany za pośrednictwem poczty, lub firmy kurierskiej oczekujemy w siedzibie organizatora konkursu pod adresem:

Urząd Miasta Torunia
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń,

w godzinach urzędowania (poniedziałek – piątek od 7:30 do 17:00), do dnia 13.06.2016 r., do godz. 12.00.

Ostateczny termin składania prac przez uczestników zakwalifikowanych do udziału w konkursie został ustalony na dzień 12.09.2016 r., do godz. 12.00, na adres jak wyżej.

 

data publikacji: 10-06-2016    edycja: 16-06-2016

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!

ISUF 2022 XXIX CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SEMINAR ON URBAN FORM 2...

ISUF 2022 XXIX CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL SEMINAR ON URBAN FORM 2022 ŁÓDŹ – KRAKÓW | SEPTEMBER 6 – 11, 2022 Urban Redevelopment and Revitalisation A Multidisciplinary Perspective

Informacja dotycząca Akademickiego Punktu Konsultacji Psychologiczno...

Informacja dotycząca Akademickiego Punktu Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych

Bezpłatne kursy prowadzone przez Centrum Pedagogiki i Psychologii PK

Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach prowadzonych przez Centrum Pedagogiki i Psychologii PK: m.in. Studium pedagogiczne oraz kurs języka migowego.