Komunikat Rektora

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior wydał 3 marca 2020 r. nowy komunikat w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-Co V-2 na Politechnice Krakowskiej. Rektor PK, podzielając stanowisko Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, zobowiązuje wszystkich studentów, doktorantów i pracowników PK do przestrzegania zawartych w komunikacie poleceń i rekomendacji. Nowy komunikat został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej PK oraz w Serwisie Informacyjnym PK.

 

KOMUNIKAT NR 5 REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 3 marca 2020 r. znak R.0201.24.2020

w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2

 

1. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 wszelkie wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników do/z krajów wymienionych w bieżącym komunikacie dla podróżujących Głównego Inspektora Sanitarnego zostają wstrzymane do odwołania ze skutkiem natychmiastowym.

2. Studenci, doktoranci i pracownicy, którzy w ciągu ostatnich 7 dni powrócili (lub wrócą po ogłoszeniu niniejszego komunikatu) z krajów wymienionych w komunikacie GIS, są zobowiązani do zdalnego (e-mail) zgłoszenia tego faktu w celu uzyskania zwolnienia z osobistego udziału w pracy (zajęciach) odpowiednio do:

1) dziekanów lub prodziekanów ds. studenckich – studenci i doktoranci,
2) bezpośrednich przełożonych – pracownicy.

Do zgłoszenia dołącza się zdjęcie lub skan dokumentu potwierdzającego pobyt lub podróż.

3. Pracownicy na podstawie złożonego zdalnie do bezpośredniego przełożonego oświadczenia o powrocie z terenów wymienionych w komunikatach służb sanitarnych otrzymają polecenie pracy zdalnej poza siedzibą pracodawcy przez okres 14 dni. O rodzaju obowiązków wykonywanych w tym trybie i sposobie ich rozliczenia decydują bezpośredni przełożeni.

4. Realizacja programu studiów powinna w miarę możliwości odbywać się formie pracy zdalnej, a ewentualne zaległości zostaną odrobione w terminie późniejszym w formie określonej przez dziekanów.

5. Przypomina się, że w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną (Kraków,  ul. Prądnicka 76, tel. 12 254 95 55, telefon alarmowy 667 881 188 w godz. między 15:00 a 7:30 i w weekendy) oraz udać się do właściwego miejscowego oddziału zakaźnego (nie na szpitalny oddział ratunkowy SOR). Na terenie Krakowa znajdują się następujące oddziały zakaźne:

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, ul. M. Jakubowskiego 2,
  • Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Oddział Chorób Infekcyjnych i Pediatrii, I Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, os. Na Skarpie 66.

Lista oddziałów zakaźnych na terenie Polski dostępna jest pod adresem https://www.gov.pl/attachment/39721311-5455-4146-bb09-1fc685d4436c.

6. Rekomenduje się śledzenie aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/aktualności i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.

7. Infolinia Politechniki Krakowskiej – tel. 12 628 22 99.

 

R E K T O R

prof. dr hab. inż. Jan Kazior

data publikacji: 04-03-2020    edycja: 04-03-2020

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!