Organizacja zajęć

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 81 REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 16 czerwca 2021 r. znak R.0201.88.2021 (Tekst jednolity) w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 zajęcia dydaktyczne na terenie PK są organizowane i prowadzone z uwzględnieniem następujących zasad bezpieczeństwa:

1) w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby:

a) które przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,

b) które są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,

2) studenci, doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych i  innych form kształcenia, u których występują objawy sugerujące chorobę wywołaną koronawirusem SARSCoV2 (tj. kaszel, gorączka, duszności, utrata węchu, utrata lub zaburzenia smaku) powinni pozostać w domach i skontaktować się z lekarzem,

3) studenci, doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych i  innych form kształcenia są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa przy użyciu maseczki podczas przebywania na terenie budynków PK,

4) w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia nie mogą przebywać osoby postronne, inne niż studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych lub innych form kształcenia i pracownicy,

5) przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia uczestnicy są zobowiązani do zdezynfekowania rąk; w uzasadnionych sytuacjach (np. korzystanie z tej samej aparatury przez więcej niż jedną osobę, korzystanie z komputerów) wskazane jest korzystanie z rękawiczek ochronnych,

6) sale, w których odbywają się zajęcia należy regularnie dezynfekować i wietrzyć,

7) należy zachowywać odległość między osobami wynoszącą nie mniej niż 1,5 metra – przed, po i w trakcie zajęć dydaktycznych,

8) jeżeli zapewnienie odpowiedniej odległości w czasie zajęć dydaktycznych pomiędzy studentami lub doktorantami nie jest możliwe ze względu na liczbę osób uczestniczących w zajęciach lub liczbę miejsc w sali dydaktycznej, należy podzielić grupy na mniejsze lub zapewnić odpowiednio większą salę albo prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Aby zapewnić optymalne warunki bezpieczeństwa, zajęcia na Wydziale Architektury będą odbywały się w formie hybrydowej. Wykłady będą prowadzone on-line, natomiast pozostałe zajęcia (seminaria, ćwiczenia, projektowania, laboratoria) stacjonarnie i on-line. Informacje o organizacji zajęć na poszczególnych przedmiotach zostaną przekazane na pierwszych zajęciach przez osoby odpowiedzialne za przedmiot.

Plan zajęć dostępny pod linkiem: https://arch.pk.edu.pl/dziekanat-wydzialu/studenci/plan-zajec/

 

data publikacji: 15-10-2020    edycja: 29-09-2021