RW 19 04 2017

Rada Wydziału Architektury na posiedzeniu w dniu 19.04.2017 podjęła następujące uchwały:

 1. Nr 1/rk/04/2017 w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji, w tym sekretarza i recenzenta do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. arch. Patrycji Haupt.
 2. Nr 2.1/rk/04/2017 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Tymoteusza Bąkowskiego.
 3. Nr 2.2/rk/04/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. arch. Tymoteuszowi Bąkowskiemu.
 4. Nr 3.1/rk/04/2017 w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Łukasza Łukaszewskiego.
 5. Nr 3.2/rk/04/2017 w sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. arch. Łukaszowi Łukaszewskiemu.
 6. Nr 3.3/rk/04/2017 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Łukasza Łukaszewskiego.
 7. Nr 4/rk/04/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Stanisława Jurczakiewicza i dopuszczenia do publicznej obrony.
 8. Nr 5/rk/04/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Marzeny Jeleniewskiej-Janowskiej i dopuszczenia do publicznej obrony.
 9. Nr 6.1/rk/04/2017 w sprawie powołania recenzentów pracy doktorskiej mgr inż. arch. kraj. Anny Steuer-Jurek.
 10. Nr 6.2/rk/04/2017 w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej oraz problematyki egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr inż. arch. kraj. Anny Steuer-Jurek.
 11. Nr 7/rk/04/2017 w sprawie zmiany promotora pracy doktorskiej mgr inż. arch. kraj. Bożeny Łebzuch.
 12. Nr 8/rk/04/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Agaty Korzeniowskiej i powołania promotora.
 13. Nr 9/rk/04/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Karoliny Porady i powołania promotora.
 14. Nr 1/org/04/2017 + załącznik w sprawie aktualizacji Regulaminu organizacyjnego WA PK.
 15. Nr 2/org/04/2017 + załącznik w sprawie zmiany składów stałych Wydziałowych Komisji.
 16. Nr 3/org/04/2017 w sprawie powołania dr hab. inż. arch. Wojciecha Chmielewskiego na kierownika Pracowni Architektury Współczesnego Regionalizmu w Instytucie Projektowania Architektonicznego na okres od 05.05.2017 r. do 31.08.2017 r.
 17. Nr 1/d/04/2017 w sprawie zmiany „Przepisów szczegółowych do Regulaminu studiów, dotyczących uzyskiwania dyplomów ukończenia inżynierskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Architektura”.
 18. Nr 2/d/04/2017 w sprawie zmiany „Przepisów szczegółowych do Regulaminu studiów, dotyczących uzyskiwania dyplomów ukończenia magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Architektura”.
 19. Nr 3/d/04/2017 + załącznik w sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Architektura od roku akademickiego 2017/2018.
 20. Nr 4/d/04/2017 w sprawie programu studiów I stopnia dla kierunku „Gospodarka Przestrzenna” prowadzonego wspólnie przez WA z WIL i WIŚ.
 21. Nr 5/d/04/2017 + załącznik 1 + załącznik 2 w sprawie Uzupełnienia dokumentacji dotyczącej praktyki projektowej na studiach II stopnia kierunku Architektura.
 22. Nr 6/d/04/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku mgr inż. arch. Wojciecha Ciepłuchy o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.
 23. Nr 7/d/04/2017 w sprawie zaopiniowania umowy dotyczącej utworzenia Instytutu Polsko-Chińskiego.
 24. Nr 1/o/04/2017 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę mgr inż. arch. kraj. Karoliny Porady na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Kompozycji i Planowania Krajobrazu w Instytucie Architektury Krajobrazu w wymiarze pełnego etatu na czas określony od dn. 01.06.2017 r. do dn. 30.09.2018 r.