RW 22 05 2019

Rada Wydziału Architektury na posiedzeniu w dniu 22.05.2019 podjęła następujące uchwały:

  1. Nr 1/o/05/2019 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę mgr inż. arch. Piotra Czerwińskiego (w wyniku postępowania konkursowego) wykładowcy w Zakładzie Architektury Społeczno – Usługowej Instytutu Projektowania Architektonicznego WA PK w wymiarze pełnego etatu na czas określony od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r.
  2. Nr 2/o/05/2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia pani mgr inż. arch. Olgi Kani pracownika Zakładu Odnowy Miast w Instytucie Projektowania Miast i Regionów w ramach porozumienia stron od dnia 01.06.2019 r. na czas nieokreślony w wymiarze pół etatu.
  3. Nr 3/o/05/2019 w sprawie kryteriów podziału podwyżki dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
  4. Nr 1/rk/05/2019 w sprawie nadania stopnia dr habilitowanego nauk inżynieryjno – technicznych dr inż. arch. Beacie Malinowskiej Petelenz
  5. Nr 2/rk/05/2019 w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. arch. Magdaleny Czałczyńskiej- Podolskiej
  6. Nr 3/rk/05/2019 w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. arch. Hanny Hrehorowicz – Gaber
  7. Nr 4/rk/05/2019 w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej w tym sekretarza i recenzenta do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. arch. Marcina Petelenza
  8. Nr 5/rk/05/2019 w sprawie przyjęcia publicznej obrony i nadania stopnia doktora nauk inżynieryjno-technicznych mgr inż. arch. Filipowi Suchoniowi
  9. Nr 6/rk/05/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr inż. arch. Carlo Berizzi’ego
  10. Nr 7/rk/05/2019 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr inż. arch. Wojciecha Sumleta
data publikacji: 31-05-2019    edycja: 10-06-2019