Program

Projekt logo

Projekt „Architectural Device Hub<35” jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Nr umowy POWR.03.04.00-00-D006/17-00

Regulamin Projektu
Zał. nr 1 – Zasady Rekrutacji
Zał. nr 2 – oświadczenie uczestnika o udziale w projekcie
Zał. nr 3 – oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu
Zał. nr 4 – wymagany zakres danych osobowych
Zał. nr 5 – Zgłoszenie do udziału w Projekcie
Zał. nr 6 – Deklaracja uczestnictwa dla zadania 1,2,3
Zał. nr 7 – Deklaracja uczestnictwa dla zadania nr 4
Zał. nr 8 – Oświadczenie woli i możności wdrożenia nabytych kompetencji dydaktycznych do przedmiotu nauczania

Ankieta Bilans Kompetencji

 

Cel główny projektu:

Celem głównym Projektu jest zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej w okresie 01.05.2018 – 30.11.2019 łącznie u 12 pracowników na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej realizowany dzięki 2 celom szczegółowym:

  • nabycie umiejętności posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i narzędziami służącymi do zarządzania informacją ich wykorzystania w procesie kształcenia (zad. nr 1 i 2)
  • opanowanie i wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych  (zad. nr 3 i 4).

 

Cele szczegółowe:

  • nabycie umiejętności posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i narzędziami służącymi do zarządzania informacją ich wykorzystania w procesie kształcenia (zad .1 i 2)
  • opanowanie i wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych (zad. 3 i 4)

Projekt obejmuje swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni w zakresie co najmniej dwóch ze wskazanych poniżej elementów: innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia) oraz zarządzania informacją.

Grupa docelowa:

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Architektury, którzy na dzień 01.05.2018r. nie ukończyli 35 roku życia i równocześnie prowadzą zajęcia dydaktyczne posiadając stopień doktora lub otwarty przewód doktorski.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

lp Nazwa Zakres
1. Szkolenia z zakresu zarządzania obiektowymi bazami danych BIM w obszarze architektury – BIM dla dydaktyków Szkolenia służą omówieniu możliwości i narzędzi istniejących w celu zapisywania i wymiany informacji w oparciu o modele 3D. Szkolenia obejmują zakres pokrewny ze szkoleniem „BIM dla menadżerów”, które zostało stworzone z myślą o kadrze zarządzającej projektami u generalnych wykonawców.
2. Szkolenia z zakresu wykorzystania baz danych wydawnictw naukowych oraz obsługi narzędzi zarządzania informacją naukową. Szkolenie ma za zadanie przybliżyć realia funkcjonowania baz danych: Web of Science, Scopus oraz baz danych wydawnictw naukowych (Elsevier, Springer itd.) Szkolenie kładzie nacisk na obsługę narzędzi informatycznych służących obsłudze tych baz danych.
3. Szkolenie z zakresu innowacyjnej metody dydaktycznej Design Thinking Szkolenie ma za zadanie przybliżyć metodologię projektowania innowacji Design Thinking oraz wdrożenie jej do praktyki dydaktycznej w architekturze.
4 Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych bazujących na wybranych instrumentach BIM, CAD/CAM, Augmented Reality, 3D Printing Celem szkolenia jest przedstawienie metod w jaki sposób wybrane narzędzia spośród wymienionego zakresu są stosowane w przedmiotach składających się na dydaktykę architektoniczną. Nie jest celem szkolenia nauka obsługi tych narzędzi, ale raczej sposobów jak wykorzystać dostępne innowacyjne narzędzia w dydaktyce nadających się do tego przedmiotów.

 

 

Harmonogram realizacji zadań w projekcie „Architectural Device Hub<35” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03.04.00-00-D006/17-00.

 

ROK 2018

L.p. Nr i tytuł zadania  (pozycja w budżecie) Liczba osób objętych wsparciem Data realizacji zadania Miejsce realizacji zadania
1. Zad. 1

Szkolenia z zakresu zarządzania obiektowymi bazami danych BIM w obszarze architektury – BIM dla dydaktyków

12 czerwiec / lipiec 2018

czas trwania: 48h

 

Kraków
2. Zad. 2

Szkolenia z zakresu wykorzystania baz danych wydawnictw naukowych oraz obsługi narzędzi zarządzania informacją naukową.

12 wrzesień 2018

 

czas trwania: 16h

 

Prawdopodobnie Biblioteka PK
3. Zad 3.

Szkolenie z zakresu innowacyjnej metody dydaktycznej Design Thinking

 

12 listopad 2018r.

 

czas trwania: 24h

 

 

Kraków

 

 

ROK 2019

L.p. Nr i tytuł zadania  (pozycja w budżecie) Liczba osób objętych wsparciem Data realizacji zadania Miejsce realizacji zadania
1. Zad. 4

Szkolenie z zakresu metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych bazujących na wybranych instrumentach BIM, CAD/CAM, Augmented Reality, 3D Printing

 

 

6 lipiec lub wrzesień 2019

 

 

czas trwania: 7 dni

wyjazd zagraniczny w Europie

projekt logo WA PK

data publikacji: 01-03-2018    edycja: 05-07-2018