Studia III stopnia (doktoranckie)

KLAUZULA INFORMACYJNA  DLA KANDYDATÓW NA STUDIA III STOPNIA PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Politechnika Krakowska informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: lp.ud1550367470e.kp@1550367470odoi1550367470 i tel. 12 628 22 37;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania procesu rekrutacji na studia III stopnia oraz udokumentowania przebiegu tych studiów;
4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie:
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
uchwały Senatu z 25 kwietnia 2018 r. nr 19/d/04/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia
przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/19,
zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych;
5) dane osobowe będą przechowywane:
a) w przypadku osób nieprzyjętych na studia:
przez okres 5 lat od zakończenia rekrutacji, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia rekrutacji,
b) w przypadku osób przyjętych na studia – wieczyście;
6) osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych w pkt 4 aktów prawnych, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania na etapie rekrutacji; niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji;
8) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.


Składanie dokumentów

 

Informacje o rekrutacji

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 27-06-2018