Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna

 Zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia międzywydziałowego kierunku Gospodarka Przestrzenna w roku akademickim 2016/2017

 

Uprawnieni kandydaci :

O przyjęcie na kierunek studiów gospodarka przestrzenna mogą ubiegać się kandydaci posiadający:

 1. tytuł zawodowy inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta uzyskany na kierunku:
 • Architektura
 • Architektura i Urbanistyka
 1. tytuł inżyniera architekta krajobrazu lub magistra inżyniera architekta krajobrazu uzyskany na kierunku:
 • Architektura krajobrazu
 1. tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku:
 • Gospodarka Przestrzenna
 • Urbanistyka
 • Budownictwo
 • Transport
 • Ochrona Środowiska
 • Inżynieria Środowiska
 • Geodezja
 • Górnictwo i Geologia
 • Kartografia

Wymagane dokumenty :

 1. Poświadczona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów,
 2. Zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

wzor1-gp

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom danego

semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch

miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po

przecinku jest większa lub równa 5.

 

 1. pozostałe dokumenty wskazane w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na podstawie efektów uczenia się, którzy w wyniku przeprowadzonej na PK procedury potwierdzania efektów uczenia się uzyskali 20% (lub więcej) punktów ECTS określonych w programie kształcenia w/w kierunku studiów, otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym na tym kierunku.

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek gospodarka przestrzenna jest:

 1. złożenie dokumentów,
 2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z toku studiów, pozycji nieprzekraczającej liczby miejsc, uchwalonej przez Senat PK dla kierunku studiów gospodarka przestrzenna.

 

 

 

data publikacji: 25-11-2016    edycja: 25-11-2016