Urbanistyka i transport

Zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia międzywydziałowego kierunku Gospodarka Przestrzenna w roku akademickim 2016/2017

 

Uprawnieni kandydaci :

O przyjęcie na kierunek studiów mogą ubiegać się kandydaci posiadający:

 1. tytuł inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta uzyskany na kierunku:
 • Architektura
 • Architektura i Urbanistyka
 1. tytuł inżyniera architekta krajobrazu lub magistra inżyniera architekta krajobrazu uzyskany na kierunku:
 • Architektura Krajobrazu
 1. tytuł inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku:
 • Gospodarka Przestrzenna
 • Urbanistyka
 • Budownictwo
 • Transport
 • Ochrona Środowiska
 • Inżynieria Środowiska
 • Geodezja
 • Górnictwo i Geologia
 • Kartografia

Wymagane dokumenty :

 1. poświadczona przez WKR PK za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów
 2. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych. Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią ważoną obliczoną według wzoru:

wzor1-gp

gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom (modułom) danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5.

 

Kryteria kwalifikacyjne (*):

 1. złożenie dokumentów
 2. lista rankingowa tworzona na podstawie średniej ocen z toku studiów

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia na I rok studiów.

 

 

data publikacji: 25-11-2016    edycja: 25-11-2016