Praktyki

Na kierunku architektura studenci mają obowiązek odbycia następujących praktyk:

  • po 4 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Plener rysunkowy w wymiarze 30 godzin;
  • po 2/4 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka budowlana w wymiarze 120 godzin, realizowana poza uczelnią;
  • po 6 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka inwentaryzacyjna architektoniczna w wymiarze 60 godzin,
  • po semestrze 1 (studia drugiego stopnia) – Praktyka projektowa w wymiarze 120 godzin, realizowana poza uczelnią, Praktyka inwentaryzacyjna urbanistyczna w wymiarze 30 godzin.

Na kierunku architektura krajobrazu studenci mają obowiązek odbycia następujących praktyk:

  • po 2 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka zawodowa – geodezja w wymiarze 30 godzin, Praktyka zawodowa – dendrologia w wymiarze 30 godzin, Praktyka zawodowa – rysunek w wymiarze 30 godzin;
  • po 4 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka zawodowa – architektura krajobrazu w wymiarze 30 godzin;
  • po 6 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka zawodowa – budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu w wymiarze 60 godzin.

 

ZAWODOWA PRAKTYKA PROJEKTOWA

Zdalne zaliczenie Praktyki Projektowej. Warunki w Wirtualnym
Dziekanacie.

 

Zasada realizacji na podstawie:

  • Regulamin studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej link
  • Przepisy szczegółowe Wydziału Architektury PK do Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej link

Praktyka projektowa jest praktyką zawodową odbywaną w ramach programu studiów na Wydziale Architektury. Studenci po semestrze 1 studiów drugiego stopnia realizują tę praktykę  w biurze projektowym w trybie indywidualnym pod kierunkiem uprawnionego architekta w wymiarze 120 godzin.
Podstawę zaliczenia stanowi potwierdzenie odbycia praktyki przez osobę  sprawującą opiekę nad studentem odbywającym praktykę (formularz: Zaświadczenie o odbyciu praktyki)

Jeżeli praktyka została odbyta w innym terminie niż przewidziany w programie studiów należy załączyć podanie z prośbą o jej zaliczenie do prodziekana dr inż. arch. Rafała Zawiszy.

 

opiekun praktyki zawodowej
dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK
Pełnomocnik Dziekana WA PK ds. praktyk
lp.ud1611327343e.kp@1611327343cuks1611327343

 

Porozumienie praktyki

Zaświadczenie o odbyciu praktyki projektowej

WORK PLACEMENT COMPLETION CERTIFICATE

Wytyczne Dziekana do Zasad odbywania praktyk studenckich przez studentów Wydziału Architektury

 

Ostateczny termin oddania sprawozdania z Praktyki Projektowej po semestrze 1 studiów drugiego stopnia upływa  we wrześniu – zgodnie z harmonogramem sesji.
Oryginały zaświadczeń należy składać w Instytucie Projektowania Budowlanego p.22 ul. Podchorążych 1.

 


 

ZAWODOWA PRAKTYKA PROJEKTOWA PRZY WSPARCIU MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

Zapraszamy studentów Wydziału Architektury do zgłaszania swoich portfolio w celu nawiązania współpracy z biurami architektonicznymi i odbycia obowiązkowej praktyki projektowej.

Formularz zgłoszenia oraz regulamin dostępne są na stronie:

http://www.mpoia.pl/praktyki/

http://www.mpoia.pl/index.php/praktyki-regulamin/

 


Organizacja i zaliczenie praktyki budowlanej w roku akad. 2019/20 – szczegóły – kliknij

_______________________________________________________________________

Oddawanie Sprawozdań z Praktyki budowlanej w terminie uzupełniającym:

Praktyki w  terminie uzupełniającym należy dosłać (sprawozdanie

+dzienniczek) na dysk:

http://dysk.pk.edu.pl/index.php/s/8FYNrgA7DjHFT4k

Pliki należy opisać następująco:

Nazwisko_Imię_1 CZY 2 STOPIEŃ STUDIÓW_Semestr

Dysk zostanie zablokowany w dniu 5 stycznia 2021 r . Ocena w drugim terminie pojawi się w systemie po 11 stycznia 2021 r.

———————————————————————————————————————-

ZAWODOWA PRAKTYKA BUDOWLANA REALIZOWANA W KATEDRZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

 

Praktyka budowlana jest praktyką zawodową odbywaną w ramach programu studiów na Wydziale Architektury. Studenci po II roku realizują tę praktykę  w trybie indywidualnym na budowie  w ciągu  4 tygodni.
Przed  rozpoczęciem  praktyki  proszę pobrać   dzienniczek  i program praktyki z tej strony lub w sekretariacie Katedry Budownictwa pok. 23
Podstawę zaliczenia stanowi potwierdzenie odbycia praktyki przez osobę  sprawującą kierowniczą funkcję nadzoru budowlanego  na miejscu inwestycji budowlanej oraz obszerne sprawozdanie.
Praca pisemna  w formie sprawozdania ma wykazać przebieg odbywanej praktyki zgodnie z programem,  jak również umiejętność obserwacji zagadnień budowlanych i ich prawidłową interpretację ( opis + zdjęcia + rysunki ).

opiekun praktyki zawodowej
dr inż. arch. Iwona Piebiak

Program praktyki budowlanej

Dziennik praktyk

Porozumienie


Praktyki należy składać w Instytucie Projektowania Budowlanego  ul. Podchorążych 1.

Przed  rozpoczęciem  praktyki  proszę pobrać  dzienniczek  i program praktyki  z tej strony  lub w  sekretariacie Katedry Budownictwa pok. 23


data publikacji: 09-07-2014    edycja: 23-11-2020