Nagrody Ministra

Prestiżowe nagrody i wyróżnienia uzyskane w latach 2005-2015

 

l.p. Nagroda / wyróżnienie Jednostka / osoba nagrodzona Data otrzymania Nagrody / wyróż. Przyznający nagrodę / wyróżnienie
1 Nagroda Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Prof. dr hab.inż.arch.Wacław CeladynA-4 10.2013 Minister Trans-portu, Budownic-twa i Gospodarki Morskiej
2 Nagroda indywidualna 1 st. za całokształt twórczości Prof. dr hab.inż.arch.Dariusz KozłowskiA-2 2012 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3 Nagroda za wybitne osiągnięcia w kategorii Badań na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Prof. dr hab.inż.arch.Andrzej KadłuczkaA-1 2011 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
4 Srebrna Odznaka Opieki nad Zabytkami Dominika Kuśnierz-KrupaA1 2011 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
5 Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Kazimierz KuśnierzA1 2011 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
6 Konkurs PZITB Budowa Roku 2010, Nagroda II stopnia za realizację budynku użyteczności publicznej Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie, Loretańska 11 dr inż. arch.Hubert Mełges,dr inż. arch.Małgorzata Mełges,mgr inż. arch. Przemysław Bigaj, 2010 Ministerstwo Infrastruktury, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
7 Wyróżnienie za pracę habilitacyjną Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczegól-nym uwzględnieniem roli parków publicznych Dr hab.inż. arch.Agata Zachariasz, prof. PKA-8 2009 Minister Infrastruktury
8 Wyróżnienie za pracę dok-torską pt:„Znaczenie wyróż-niających się, kontrowersyj-nych obiektów architektury współczesnej dla kształtowa-nia i percepcji krajobrazu miejskiego” Dr inż. arch.Izabela SyktaA-8 2009 Minister Infrastruktury
9 Nagroda w konkursie na najlepsze prace naukowe, projektowe i popularyzator-skie z zakresu ochrony zbyt-ków i muzealnictwa w 2008 roku za pracę doktorską p.t.: „Praktyka konserwatorska w Krakowie w latach 1918 – 2006, na tle teorii i doktryn”, pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. K. Kuśnierza Dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł.A-1 2009 Ministerstwo Kul-tury i Dziedzictwa Narodowego – Generalny Konser-wator Zabytków i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
10 Nagroda w konkursie za prace dyplomowe, doktor-skie, habilitacyjne i publi-kacje w dziedzinie archi-tektury, budownictwa i urbanistyki w 2008 r. za pracę doktorską p.t.: „Praktyka konserwatorska w Krakowie w latach 1918 – 2006, na tle teorii i doktryn”, pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. K.Kuśnierza Dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł.A-1 2009 Minister Infrastruktury
11 Honorowa Odznaka Ministra Infrastruktury za zasługi dla budownictwa Prof. dr hab.inż.arch.Andrzej Kadłuczka 2008 Minister Infrastruktury
12 Nagroda indywidualna 1 st. za osiągnięcia dydaktyczne – podręcznik „Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. O czynniku kompozycji.” Prof. dr hab.inż.arch.Aleksander BöhmA-8 2007 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
13 Nagroda III Stopnia w konkursie „Za wybitne osiągnięcia twórcze w dzie-dzinie planowania przes-trzennego i urbanistyki” w 2007 r. – miejscowy plan zagospodarowania przes-trzennego III Kampusu UJ w Krakowie , współautor Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander BöhmA-8 2007 Minister Budownictwa
14 Nagroda I stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa za zrealizowa-ny projekt Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Zespół: Stanisław Deńko, Robert Kuzianik, Czesław Hodurek, Wojciech Korbel, Marcin Przyłuski, Przemysław Skalny, Lesław StryczniewiczA-3 2007 Minister Budownictwa RP
15 Nagroda Ministra Budownictwa w Konkursie na najlepsze prace dyplomowe A1/Dominika Kuśnierz-Krupa(2 kierunek 5-letnich studiów magisterskich) 2006 Minister Budownictwa
16 Brązowy Medal “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”- Dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PKA-8 2005 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
17 Brązowy Medal “Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander BöhmA-8 2005 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
18 Wyróżnienie za pracę habi-litacyjną „Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia. Monografia nr 307 „Wyróżnienie za opracowanie problematyki takiego kształtowania zespołów mieszkaniowych, aby stworzyć optymalne warunki do powstawania więzi społecznych”. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider – SkalskaA-3 2005 Minister Transportu i Budownictwa

 

data publikacji: 20-03-2015    edycja: 20-03-2015