Studia podyplomowe: środowisko mieszkaniowe w obszarach zurbanizowanych

srodowisko_mieszkaniowe_studia

 

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH:

rozwój, przekształcenia, rewitalizacja

prowadzone przez

Instytut Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy

MIASTEM KRAKOWEM I POLITECHNIKĄ KRAKOWSKĄ

www.kksm.pk.edu.pl/studia-podyplomowe

 

Kierownik i koordynator studiów

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, Instytut Projektowania Urbanistycznego, Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

Koordynator studiów: dr inż. arch. Elżbieta Kusińska, Instytut Projektowania Urbanistycznego, Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

 

FORMUŁA – RÓWNOWAGA TEORII I PRAKTYKI

Chaos urbanistyczny i niska jakość przestrzeni w nowych zespołach mieszkaniowych, niedobory ilościowe i starzenie się zasobów mieszkaniowych, nowe potrzeby użytkowników i skomplikowane relacje społeczne to problemy, z którymi zderzają się działania podejmowane na rzecz podnoszenia jakości środowiska zamieszkania.

Te problemy i zmiany zachodzące w coraz większym tempie w organizmie współczesnego miasta wymagają wdrażania nowoczesnych metod rozwijania, przekształcania i modernizacji obszarów mieszkaniowych, tworzących znaczącą większość struktur urbanistycznych. Wymagają integracji wiedzy z różnych dyscyplin i innowacyjnych działań w praktyce.

Formuła studiów polega na integracji i równoległości teorii i praktyki

W ramach studiów planowane są cykle wykładów z zakresu teorii i praktyki oraz praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności w czasie zespołowych prac studialno-projektowych w terenie i w czasie studia projektowego.

Współpraca Instytutu Projektowania Urbanistycznego i Urzędu Miasta Krakowa określona w podpisanym porozumieniu gwarantuje poznawanie skutecznych, współczesnych metod działania i realizację interesujących i przydatnych w praktyce zadań studialno-projektowych.

Program studiów obejmuje szerokie spektrum zagadnień dotyczących obszarów mieszkaniowych w zakresie polityki, planowania i zarządzania; psychologii środowiskowej i socjologii; realizacji potrzeb, programowania i kształtowania przestrzennego; realizacji inwestycji w powiązaniu z zagadnieniami prawnymi i ekonomicznymi; zagadnień środowiskowych i ekologii człowieka.

Wśród wykładowców są pracownicy Politechniki Krakowskiej, Urzędu Miasta Krakowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Forum Rewitalizacji, biur projektowych – naukowcy i praktycy.

 

CEL STUDIÓW I EFEKTY KSZTAŁCENIA

Celem studiów jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uczestników procesu kształtowania i rozwoju zrównoważonych obszarów mieszkaniowych oferujących mieszkańcom możliwość życia w zdrowym środowisku wysokiej jakości.

 

Efekty kształcenia:

  • dla uczestników studiów:

–           zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy poprzez nabycie najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności planowania, kształtowania i zarządzania obszarami mieszkaniowymi w terenie zurbanizowanym, z uwzględnieniem zagadnień społecznych, przestrzennych, ekonomicznych, estetycznych i środowiskowych;

–           przygotowanie do działania w złożonych uwarunkowaniach administracyjnych, projektowych, realizacyjnych i tworzenia złożonych koncepcji rozwojowych opartych na profesjonalnie skonstruowanych diagnozach;

–           nabycie kompetencji w zakresie współpracy w interdyscyplinarnym zespole na rzecz przekształcania i rozwoju zrównoważonego środowiska mieszkaniowego;

  • dla administracji publicznej, biur projektowych, deweloperskich i innych organizacji:

–           przygotowanie kadr do uczestnictwa w procesach kształtowania i zarządzania środowiskiem zurbanizowanym;

  • dla wyższych uczelni:

–           rozwój interdyscyplinarnych metod kształcenia oraz integracja środowisk naukowych.

 

CZAS, MIEJSCE, FORMA I KOSZT

Czas trwania studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry (zimowy i letni) od połowy października do połowy czerwca i obejmują 160 godzin wykładów i ćwiczeń oraz sesję dyplomową.

Zajęcia odbywają się w piątki po południu i w soboty, jeden raz lub, sporadycznie, 2 razy w miesiącu. Przewidywana ilość zjazdów: 10 kursowych (po 5 w każdym, semestrze) i jeden dyplomowy w semestrze letnim.

 

Miejsce prowadzenia studiów i forma zajęć

Zajęcia (poza terenowymi) prowadzone są w pomieszczeniach Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ulicy Podchorążych 1 w Krakowie, a w szczególnych przypadkach w siedzibach instytucji związanych z procesem nauczania. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń studialnych oraz ćwiczeń terenowych. Zajęcia terenowe będą się odbywać na terenie Krakowa w miejscach wyznaczonych przez jednostkę prowadzącą studia zgodnie z harmonogramem zajęć.

 

Koszt studiów i warunki uczestnictwa

Uczestnictwo w studiach podyplomowych jest odpłatne i wynosi 3 500,00 złotych (2 semestry, w tym postępowanie kwalifikacyjne). Płatności za studia można dokonać w całości lub w dwóch ratach.

 

REKRUTACJA

Uczestnicy

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być:

a) pracownicy administracji publicznej, profesjonaliści-projektanci, pracownicy naukowi i inne osoby, które są absolwentami studiów wyższych licencjackich, inżynierskich, magisterskich następujących kierunków: architektura, architektura i urbanistyka, geografia, architektura krajobrazu, inżynieria lądowa, inżynieria środowiska, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska,

b) osoby z innym wykształceniem wyższym, w szczególności kierunków: administracja publiczna, prawo i administracja, ekonomia, socjologia, prawo, z co najmniej 2-letnim, udokumentowanym (wykazanym w CV) doświadczeniem w pracy związanej z problematyką rozwoju obszarów zurbanizowanych.

Warunki uczestnictwa

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, które ukończyły studia wyższe – licencjat, inżynier, magister. Wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

– karta zgłoszenia,

– CV ( dla osób z innym wykształceniem niż wyszczególnione w punkcie Uczestnicy, podpunkt a wymagane jest wykazanie min. 2-letniej pracy związanej z problematyką rozwoju obszarów zurbanizowanych),

– odpis dyplomu ukończenia studiów,

– 2 fotografie o wymiarach 45×65 mm,

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i terminów rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczone są na stronie organizatora: www.kksm.pk.edu.pl/studia-podyplomowe

 

KONTAKT:

Studia Podyplomowe: ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE W OBSZARACH ZURBANIZOWANYCH – rozwój, przekształcenia, rewitalizacja

Instytut Projektowania Urbanistycznego

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

Podchorążych 1

30 – 084 Kraków

Tel: 12 628 24 33, fax. 12 628 20 22

e-mail: lp.ud1659924974e.kp@1659924974aksni1659924974suke1659924974

 

Szczegółowe informacje dotyczące studiów znajdują się na stronie organizatora:

www.kksm.pk.edu.pl/studia-podyplomowe

logotyp-krakow_80    PKznak_niebieski-801logo_IPU-80

 

 

data publikacji: 13-05-2015    edycja: 13-05-2015

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!