SZKOŁA LETNIA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PK 2021

ARCHITEKTURA JAKO DOŚWIADCZENIE PRZESTRZENI

Odeon na Placu Centralnym w Nowej Hucie

Termin: 01-10.07.2021
Termin zgłoszeń – 14.06.2021
Data ogłoszenia listy uczestników – 15.06.2021
Miejsce: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

www.cracowsummerarchitecture.pk.edu.pl
lp.ud1659920678e.kp@1659920678erutc1659920678etihc1659920678rarem1659920678muswo1659920678carc1659920678

regulamin szkoły letniej

 plakat

Informujemy, że na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej zainicjowano tegoroczną edycje Szkoły Letniej WA PK 2021. Głównym założeniem Szkoły Letniej jest wsparcie formuły dydaktyczno-naukowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej bazującego na dorobku poszczególnych jednostek wydziałowych wraz z praktycznymi i teoretycznymi dokonaniami jej pracowników. Profil Szkoły Letniej ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku biur architektonicznych w Polsce oraz ich oczekiwań w stosunku do jakości dydaktyki na WA PK. Celem powstania Szkoły Letniej WA PK jest także pogłębienie i kontynuacja wieloletnich kontaktów pracowników WA PK z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi oraz podtrzymanie współpracy z ich wykładowcami. Zajęcia w ramach Szkół Letnich są rozszerzeniem dydaktyki prowadzonej na krajowych oraz zagranicznych Wydziałach Architektury. Podstawową formułą zajęć jest myślenie o problemach współczesnej architektury i urbanistyki, a także  rozumienie i interpretacja budulca architektury. W warsztatowym systemie edukacji Szkół Letnich przewiduje się wsparcie realizacji programu wykładami i prezentacjami profesorów z ośrodków akademickich polskich i zagranicznych, doświadczonych architektów, przedstawicieli branżowych, technologów itd. Tematem wszystkich edycji Szkół Letnich WA PK jest hasło Architektura jako doświadczenie przestrzeni. Tegorocznym tematem warsztatów jest Odeon na Placu Centralnym w Nowej Hucie.

odeon_na_placu_centralnym_w_nowej_hucie
CRACOW  INTERNATIONAL  SUMMER  SCHOOL   2021
ARCHITECTURE   AS   AN   EXPERIENCE   OF  SPACE
Odeon at the Central Square in Nowa Huta

Date: 01-10.07.2021
Deadline for applications – 14.06.2021
Date of announcement of the list of participants – 15.06.2021

Place: Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology

www.cracowsummerarchitecture.pk.edu.pl
lp.ud1659920678e.kp@1659920678erutc1659920678etihc1659920678rarem1659920678muswo1659920678carc1659920678

summer school regulations

The Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology initiated the activity of the WA PK Summer School 2021. The main purpose of Summer School is to support the formula based on the achievements and the strategy of the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology, in compliance with the contribution of the individual faculties together with the practical and theoretical output of its employees. The profile of the Summer School is a response to the demand of the Polish architectural market and its expectations regarding the quality of teaching at the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology. The purpose of establishing Summer School is also to deepen and continue the long-standing relations of our staff with domestic and foreign academic centers and to maintain cooperation with their lecturers. Direct effect of education at Summer School shall be regarded as the design work which ends with a presentation (an exhibition) and an accompanying certificate of course completion. Results of the education include as well deepened knowledge about the profession of an architect, knowledge gained through a contact with architectural practice, site visits, and acquaintance with the work in architectural offices. Summer School classes are an extension of courses conducted at national and foreign faculties of architecture. The basic formula of the summer course is thinking about the problems of contemporary architecture and urban planning, as well as understanding and interpreting the matter of architecture. The workshop educational system of Summer School provides support for the program’s implementation by lectures and presentations of professors from Polish and foreign academic centers, experienced architects, industry representatives, and technologists. The theme of all editions of WA PK Summer Schools is the slogan Architecture as a space experience. This year’s theme of the workshop is the Odeon at the Central Square in Nowa Huta.

data publikacji: 14-05-2021    edycja: 14-05-2021

Plan zajęć 2021/22

Aktualny plan zajęć. Rok akademicki 2021/22 semestr letni.

Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of...

Dnia 14.06. 2022. na WA PK odbyły się Międzynarodowe Warsztaty „Voice in public space as an expression of solidarity in the face of the contemporary threats”.

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco

W dniach 13. 05.2022. 14.05.2022 - odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Arch – eco dedykowana studentom i doktorantom.

Debata „Łączymy siły!

W dniu 12.05.2022. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się otwarta debata pod hasłem „Łączymy siły! Współpraca na rzecz przestrzeni dostępnej w kontekście projektowania zrównoważonego.”

I. edycja Konkursu „DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓ...

I edycja Konkursu "DWA OBLICZA JEDNA PRZYSZŁOŚĆ BETONU KOMÓRKOWEGO I PREFABRYKACJI BETONOWEJ" i prezentacje "Akademika Marzeń" na koniec warsztatów organizowanych przez Builder Polska i Stowarzyszenie Producentów Betonów.

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for ap...

The Royal Institute of British Architects (RIBA) is now calling for applications for the 2022 RIBA Norman Foster Travelling Scholarship.

Pomoc dla Ukrainy!

Pomoc dla Ukrainy!