Przedłużono możliwość prowadzenia przewodów doktorskich

Przedłużono możliwość prowadzenia przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r. („tryb stary”) do dnia 31 grudnia 2023 r.

Dokumenty do złożenia:

1) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych – nie dotyczy osób kształcących się w Szkole Doktorskiej PK,

2) oświadczenie, w którym kandydat wskazuje dyscyplinę, w której ubiega się o nadanie stopnia doktora (załącznik nr 2),

3) rozprawa doktorska przygotowaną przez kandydata w wersji papierowej (5 egzemplarzy) oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf zapisanym na informatycznym nośniku danych,

4) streszczenie rozprawy w języku angielskim a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf, zapisanym na informatycznym nośniku danych,

5) pozytywna opinię na temat rozprawy doktorskiej sporządzoną przez promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego według ustalonego wzoru (załącznik nr 3),

6) raport potwierdzający sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, podpisany przez promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego,

7) informacja o dorobku publikacyjnym kandydata,

8) informacja o przebiegu kształcenia doktoranta w Szkole Doktorskiej – nie dotyczy trybu eksternistycznego i trybu w ramach studiów doktoranckich,

9) informacja o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora,

10) w przypadku trybu eksternistycznego – oświadczenie o przejęciu płatności za przeprowadzenie postępowania.

11) kwestionariusz osobowy

12) życiorys kandydata + krótka charakterystyka sylwetki kandydata

13) potwierdzenie złożenia pracy do biblioteki – najpóźniej 7 dni przed obroną pracy doktorskiej

Wzory dokumentów (oprócz kwestionariusza osobowego) znajdują się w poniższym dokumencie:

data publikacji: 23-11-2022    edycja: 01-12-2022
EnglishPolish