Praktyki

Praktyki na kierunku architektura w roku akad. 2021/22:

  • po 2 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka rysunkowa w wymiarze 30 godzin;
  • po 4 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Urbanistyczna praktyka inwentaryzacyjna w wymiarze 60 godzin;
  • po 6 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka inwentaryzacyjna architektoniczna w wymiarze 60 godzin,
  • po semestrze 1 (studia drugiego stopnia) – Praktyka projektowa w wymiarze 90 godzin, realizowana poza uczelnią,

Na kierunku architektura krajobrazu studenci mają obowiązek odbycia następujących praktyk:

  • po 2 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka zawodowa – geodezja w wymiarze 30 godzin, Praktyka zawodowa – dendrologia w wymiarze 30 godzin, Praktyka zawodowa – rysunek w wymiarze 30 godzin;
  • po 4 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka zawodowa – architektura krajobrazu w wymiarze 30 godzin;
  • po 6 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka zawodowa – budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu w wymiarze 60 godzin.

 

ZAWODOWA PRAKTYKA PROJEKTOWA

Zasada realizacji na podstawie:

  • Regulamin studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej link
  • Przepisy szczegółowe Wydziału Architektury PK do Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej link

Praktyka projektowa jest praktyką zawodową odbywaną w ramach programu studiów na Wydziale Architektury. Studenci po semestrze 1 studiów drugiego stopnia realizują tę praktykę w wymiarze 90 godzin, w biurze projektowym, w trybie indywidualnym pod kierunkiem architekta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalności architektonicznej.
Podstawę zaliczenia stanowi wypełniony formularz  „Zaświadczenie o odbyciu praktyki”. Warunkiem koniecznym do zaliczenia praktyki jest umieszczenie na „Zaświadczeniu o odbyciu praktyki” imiennej pieczęci architekta, pod kierunkiem którego student odbywa praktykę w biurze projektowym, potwierdzającej przynależność do okręgowej izby architektów.

Dodatkowy termin składania zaświadczeń o odbyciu praktyki projektowej: 3 i 4 października, w godzinach od  10.00 – 12.00. Zaświadczenia należy składać w sekretariacie Katedry Projektowania Architektoniczno – Budowlanego (pokój nr 22)

 

opiekun praktyki projektowej:
dr inż. arch. Iwona Piebiak

Porozumienie praktyka

Zaświadczenie o odbyciu praktyki projektowej

WORK PLACEMENT COMPLETION CERTIFICATE

Wytyczne Dziekana do Zasad odbywania praktyk studenckich przez studentów Wydziału Architektury

 

 


ZAWODOWA PRAKTYKA PROJEKTOWA PRZY WSPARCIU MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

Zapraszamy studentów Wydziału Architektury do zgłaszania swoich portfolio w celu nawiązania współpracy z biurami architektonicznymi i odbycia obowiązkowej praktyki projektowej.

Formularz zgłoszenia oraz regulamin dostępne są na stronie:

http://www.mpoia.pl/praktyki/

http://www.mpoia.pl/index.php/praktyki-regulamin/

 


 

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 29-09-2022