Praktyki

Praktyki na kierunku architektura w roku akad. 2020/21:

  • po 2 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka rysunkowa w wymiarze 30 godzin;
  • po 4 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka rysunkowa w wymiarze 30 godzin;
  • po 6 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka inwentaryzacyjna architektoniczna w wymiarze 60 godzin,
  • po semestrze 1 (studia drugiego stopnia) – Praktyka projektowa w wymiarze 120 godzin, realizowana poza uczelnią,

Na kierunku architektura krajobrazu studenci mają obowiązek odbycia następujących praktyk:

  • po 2 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka zawodowa – geodezja w wymiarze 30 godzin, Praktyka zawodowa – dendrologia w wymiarze 30 godzin, Praktyka zawodowa – rysunek w wymiarze 30 godzin;
  • po 4 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka zawodowa – architektura krajobrazu w wymiarze 30 godzin;
  • po 6 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka zawodowa – budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu w wymiarze 60 godzin.

 

ZAWODOWA PRAKTYKA PROJEKTOWA

Zasada realizacji na podstawie:

  • Regulamin studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej link
  • Przepisy szczegółowe Wydziału Architektury PK do Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej link

Praktyka projektowa jest praktyką zawodową odbywaną w ramach programu studiów na Wydziale Architektury. Studenci po semestrze 1 studiów drugiego stopnia realizują tę praktykę w wymiarze 120 godzin, w biurze projektowym, w trybie indywidualnym pod kierunkiem architekta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalności architektonicznej.
Podstawę zaliczenia stanowi wypełniony formularz  „Zaświadczenie o odbyciu praktyki”. Warunkiem koniecznym do zaliczenia praktyki jest umieszczenie na „Zaświadczeniu o odbyciu praktyki” imiennej pieczęci architekta, pod kierunkiem którego student odbywa praktykę w biurze projektowym, potwierdzającej przynależność do okręgowej izby architektów.

Zaświadczenie o odbyciu praktyki należy zamieścić na dysku http://dysk.pk.edu.pl/index.php/s/5cqXNPeQLnZWirP   w terminie od 22.07. 2021  do 10.09.2021. Dysk będzie dostępny jedynie w powyższych terminach.

Jeżeli praktyka została odbyta w innym terminie niż przewidziany w programie studiów,  należy zwrócić się z podaniem o zaliczenie praktyki wykonanej w innym terminie do prodziekana ds. studenckich  dr inż. arch. Agnieszki Wójtowicz-Wróbel

Porozumienie pomiędzy podmiotem gospodarczym, w którym student odbywa praktykę a Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej,  nie stanowi warunku koniecznego do zaliczenia praktyki. Jeśli podmiot gospodarczy wymaga dostarczenia formularza porozumienia, podpisany  przez podmiot gospodarczy formularz należy przesłać drogą elektroniczną do prodziekana ds. studenckich  dr inż. arch. Agnieszki Wójtowicz-Wróbel w celu uzyskania podpisu potwierdzającego zawarcie porozumienia.

 

opiekun praktyki projektowej:
dr inż. arch. Iwona Piebiak
Porozumienie praktyka

Zaświadczenie o odbyciu praktyki projektowej

WORK PLACEMENT COMPLETION CERTIFICATE

Wytyczne Dziekana do Zasad odbywania praktyk studenckich przez studentów Wydziału Architektury

 

 


ZAWODOWA PRAKTYKA PROJEKTOWA PRZY WSPARCIU MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW

Zapraszamy studentów Wydziału Architektury do zgłaszania swoich portfolio w celu nawiązania współpracy z biurami architektonicznymi i odbycia obowiązkowej praktyki projektowej.

Formularz zgłoszenia oraz regulamin dostępne są na stronie:

http://www.mpoia.pl/praktyki/

http://www.mpoia.pl/index.php/praktyki-regulamin/

 


 

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 07-05-2021