Współpraca z samorządem i otoczeniem gospodarczym

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Władzami Samorządowymi i Otoczeniem Gospodarczym w Kraju i Zagranicą w kadencji 2021- 2024

Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK

e-mail:lp.ud1664775255e.kp@1664775255apurk1664775255.lahc1664775255im1664775255

 

 


 

OFERTA Wydziału  Architektury Politechniki Krakowskiej
UCZELNIA – SAMORZĄD – BIZNES

 

Wydział Architektury P.K. oferuje możliwość współpracy środowiska naukowego, samorządowego i biznesowego.

 

W sieci tej działają:

Jednostki Naukowe w kraju i za granicą : Politechniki , Uniwersytety, Instytuty Naukowe,  Akademie Nauk, które zatrudniają wysoko wyspecjalizowaną kadrę naukowo- badawczą,

Jednostki Samorządowe Miast i Gmin: Oświęcimia, Nowego Sącza, Tarnowa, Miechowa, Krynicy, Szczucina, Jordanowa, Liszek  .

– Środowiska Biznesowe:   mały i średniej wielkości biznes.

 

OFERTA – UCZELNIA – SAMORZĄD – BIZNES

I     Przygotowanie  „ Opracowań „ studenckich koncepcji zagospodarowania

      wytypowanych terenów i obiektów,

II    Przygotowanie  „ Opracowań „ studenckich analiz możliwości i uwarunkowań

      realizacji inwestycji dla wytypowanych terenów i obiektów.

III Przygotowanie „ Opracowań – kreacji miejsca” różnorodności kreacji, pomysłów.

IV   Projekty i programy – możliwość współpracy,

V   Współpraca międzynarodowa – sieć współpracy,

VI  Konferencje, seminaria, studia podyplomowe,  warsztaty,

VII  Narzędzia komunikacji i marketingu:  internet , publikacje, wystawy,

 

Grupy tematyczne:

 

– historia architektury i konserwacji zabytków,
– projektowanie architektoniczno-urbanistyczne,
– projekty budowlane,
– projektowanie miast i regionów,
– malarstwo i rzeźba,
– architektura krajobrazu.
 

W celu nawiązania współpracy prosimy o kontakt :

 

dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca- Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z samorządem i otoczeniem gospodarczym tel.: 501061335, e-mail. lp.pw1664775255.lx@a1664775255cyzrp1664775255ap.an1664775255ytsyr1664775255k1664775255, lp.ud1664775255e.kp@1664775255acyzr1664775255pap.a1664775255nytsy1664775255rk1664775255

 

OFERTA MIEJSCA – POTENCJAŁ ARCHITEKTONICZNY I BIZNESOWY dla wyznaczonych lokalizacji

I     Przygotowanie  „ Opracowań „ studenckich koncepcji zagospodarowania

      wytypowanych terenów i obiektów,

 

II   Przygotowanie „ Opracowań „ studenckich analiz możliwości i uwarunkowań

      realizacji inwestycji dla wytypowanych terenów i obiektów.

 

 

 

III   Przygotowanie „ Opracowań – kreacji miejsca” – różnorodności kreacji, pomysłów,

 

 

OFERTA WYDZIAŁU         Architektury Politechniki Krakowskiej

UCZELNIA – SAMORZĄD – BIZNES

 

IV   Projekty i programy – możliwość współpracy,

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2014 – 2020 – przestrzeń miejska

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe

Potencjalne grupy beneficjentów:

2. uczelnie

Głównymi grupami docelowymi interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego są:

przedsiębiorstwa, zespoły naukowo-badawcze, pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci biorący udział w projektach badawczych

 

OŚ PRIORYTETOWA 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE

OŚ PRIORYTETOWA 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ

 

OŚ PRIORYTETOWA 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE

W ramach priorytetu inwestycyjnego realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rozwoju, udostępniania i promocji zasobów dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego),dziedzictwa naturalnego oraz rozwoju zasobów kultury, w szczególności poprzez:

 • realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych (i robót górniczych w zabytkowych kopalniach), prowadzonych przy zabytkach ruchomych i zabytkach nieruchomych (wraz z ich otoczeniem) z zastrzeżeniem, iż prace związane z digitalizacją obiektów mogą być realizowane jedynie jako część szerszego projektu
 • podejmowanie działań zmierzających do ochrony krajobrazu kulturowego, w tym realizowanych na terenie parków kulturowych czy zabytkowych ogrodów
 • udostępnianie dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój szlaków kulturowych
 • dostosowywanie obiektów zabytkowych do nowych funkcji gospodarczych i społecznych (m.in. turystycznych, kulturalnych),
 • realizację działań dotyczących modernizacji infrastruktury instytucji kultury, w tym jej wyposażenia w nowe technologie wzmacniające ofertę kulturalną
 • udostępnianie i promocję materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz oferty turystycznej opartej na zasobach tego dziedzictwa, w szczególności poprzez realizację projektów kulturalnych (wystaw, festiwali, wydarzeń), artystycznych i interdyscyplinarnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym
 • rozwój i promocję szlaków turystycznych i rekreacyjnych (m.in. tras rowerowych, biegowych, narciarskich) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Podejmowana interwencja przyczyni się do realizacji celu szczegółowego priorytetu inwestycyjnego, poprzez wykreowanie lepszych warunków do wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu, co będzie miało pozytywny wpływ na wzmocnienie konkurencyjności regionu.

Dodatkowo promocja dziedzictwa kulturowego regionu, będzie sprzyjać zachowaniu tożsamości regionalnej mieszkańców Małopolski.

 

OŚ PRIORYTETOWA 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ

Istnienie zdegradowanych, zaniedbanych i odizolowanych obszarów, na których często występuje zjawisko wykluczenia społecznego, powoduje konieczność podjęcia działań służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej. W tym celu przewiduje się przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji społecznej, fizycznej, gospodarczej i przestrzennej w oparciu o programy rewitalizacji,

Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które zostaną objęte wsparciem:

Zakres wsparcia obejmować będzie rewitalizację miast oraz odnowę obszarów wiejskich w wymiarze fizycznym poprzez realizację działań inwestycyjnych, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz ożywienie gospodarcze i społeczne tych obszarów.

Interwencja w tym obszarze obejmować będzie realizację projektów dotyczących:

 • przestrzeni publicznej,
 • obiektów użyteczności publicznej,
 • działań prowadzących do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów,
 • zabudowy mieszkaniowej (wyłącznie w zakresie dotyczącym części wspólnych

wielorodzinnych budynków mieszkalnych, chyba, że audyt energetyczny wykaże potrzebę ingerencji w substancję budynku w szerszym zakresie) – projekty z zakresu mieszkalnictwa powinny uwzględniać, o ile jest to zasadne i możliwe, modernizację energetyczną budynków,

 • lokalnej infrastruktury społecznej takiej jak: placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, obiekty rekreacyjne, obiekty infrastruktury kulturalnej, obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców, obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne,
 • inwestycje drogowe zapewniające lub polepszające dostępność rewitalizowanego obszaru, jako niezbędny i niedominujący element projektu.

 

Link do działania – przestrzeń miejska

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/regionalny-program-operacyjny-2014-2020/2015/03/RPO_WM_2014-2020.pdf

VI   Współpraca międzynarodowa – sieć współpracy,

VII   Narzędzia komunikacji i marketingu:  internet , publikacje, wystawy

 

dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca – Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z samorządem i otoczeniem gospodarczym tel.: 501061335, e-mail. lp.ud1664775255e.kp@1664775255acyzr1664775255pap.a1664775255nytsy1664775255rk1664775255

 


Relacja z warsztatów studenckich, organizowanych w ramach porozumienia o współpracy między Gminą Miasta Bochnia a Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej.


 

Fotorelacja z wykładu Pana Leszka Kordka – Prezesa Firmy Norlys „Światło w architekturze” który odbył się 21 listopada 2016 r. w sali W2 na ul. Podchorążych 1.

 


 

Wystawa Prac studenckich nt. Uczelnia – Samorząd – Biznes 10.05 – 24. 05 2016

 

Wystawa Prac studenckich nt. Uczelnia – Samorząd – Biznes 10.05 – 24. 05 2016 – Galeria Gil i Galeria Kotłownia

Otwarcie wystawy 10.05.2016 .

To druga edycja wystawy prac studenckich, realizowanych w ramach projektów partnerskich Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej z Miastami: Nowy Sącz, Tranów, Oświęcim, Gminami: Szczucin, Jordanów, Lanckoroną, Miechowem, Krynicą, oraz otoczeniem gospodarczym : „Wiśniowski” Sp. z o.o. S.K.A., Norlys Sp. z o.o. W ramach współpracy stworzone zostały projekty partnerskie na rzecz przygotowania studenckich koncepcji zagospodarowania terenów w miastach i gminach. Coroczna wystawa ma na celu prezentację prac kolejnych studentów z poszczególnych lat różnych tematycznie i artystycznie.

 

 


 

„Pozytywne przykłady praktycznej współpracy pomiędzy uczelniami – samorządem terytorialnym – przedsiębiorcami” – Uczelnia, przedsiębiorstwo, samorząd terytorialny – posiedzenie Komisji Wspólnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w dn. 13.01.2016

Uczelnie, przedsiębiorstwo, samorząd terytorialny – posiedzenie Komisji Wspólnej w Starostwie

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych.

Część merytoryczna spotkania odbyła się pod hasłem „Pozytywne przykłady praktycznej współpracy pomiędzy uczelniami – samorządem terytorialnym – przedsiębiorcami”, a swoje wystąpienia prezentowali przedstawiciele władz Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Przygotowane prezentacje odnosiły się do współpracy z samorządami, której celem jest rewitalizacja terenów miejskich i projektowanie nowych przestrzeni aktywności społecznej, poprzez wykorzystanie możliwości architektonicznych i gospodarczych. Jako jeden z przykładowe takiej współpracy posłużył m.in. Nowy Sącz, który za sprawą podpisanego – przez prezydenta Ryszarda Nowaka – w kwietniu 2015 roku porozumienia z krakowską uczelnią, rozpoczął współpracę w zakresie planowania przestrzeni miejskiej. Efektem tych działań była listopadowa wizyta studentów z programu Erasmus, którzy przedstawili swoje projekty koncepcyjne dotyczące: punktu widokowego na Winnej Górze, kładki wiszącej na rzece Kamienica, a także zagospodarowania trzech podwórek w centrum miasta.

O wspólnych działaniach z krakowską uczelnią mówił podczas posiedzenia Komisji Wspólnej wiceprezydent Wojciech Piech. – Współpraca między Nowym Sączem a Politechniką Krakowską układa się naprawdę bardzo dobrze. Uruchomiony został konkretny program i odbyły się wizyty studyjne, także z udziałem studentów programu Erasmus. Te wspólne działania owocują bardzo ciekawymi projektami, które mam nadzieję będą inspirować do poprawy estetyki i funkcji przestrzeni publicznej – mówił Wojciech Piech. Dodał, że miasto podjęło współpracę także z innymi uczelniami, w tym z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie w zakresie projektowania wnętrz w budynkach użyteczności publicznej. Przygotowywane jest także porozumienie z Politechniką Warszawską i Akademią Morską w Gdyni w obszarze stworzenia alternatywnego systemu opomiarowania jakości powietrza na terenie Nowego Sącza.

Wiceprezydent Wojciech Piech nawiązał też do dobrego przykładu współpracy z rodzimą uczelnią, czyli Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu. To przy współpracy z Instytutem Ekonomicznym powstała Strategia Rozwoju Nowego Sącza 2020+.

W posiedzeniu wzięli udział: starosta Marek Pławiak i wicestarosta Antoni Koszyk, a także przedstawiciele władz miasta – wiceprezydent Wojciech Piech i wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Tomasz Cisoń. Podczas spotkania był obecny rektor PWSZ w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw., a także przedstawiciele biur urbanistycznych i architektonicznych, przedsiębiorcy oraz Członkowie Komisji Wspólnej.

Politechnikę Krakowską reprezentowali: dziekan Wydziału Architektury prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, prodziekan dr hab. inż. arch. Anna Kantarek, prof. Politechniki Krakowskiej, dyrektor Instytutu Projektowania Urbanistycznego prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska oraz pełnomocnik dziekana ds. współpracy z samorządem i otoczeniem gospodarczym.

Posiedzenie poprowadził przewodniczący Komisji i prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej Paweł Kukla.

Źródło i fot. UM Nowego Sącza. 

za: www.sacz.in

Będzie sądecki alians samorządu, przedsiębiorców i wyższych uczelni?


O możliwościach współpracy samorządów i przedsiębiorców z wyższymi uczelniami debatowano podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza.

– Powiat nowosądecki jest piękny tradycją i kulturą, którą konsekwentnie wspieramy – stwierdził gospodarz posiedzenia starosta nowosądecki Marek Pławiak. – Ale powiat to także gospodarka. Cieszę się, że dziś jest szansa, by przy udziale fachowców porozmawiać wspólnie o najważniejszych problemach i o tym, jak tę gospodarkę wzmocnić.

Swoją pomoc samorządom i przedsiębiorcom zaoferowali naukowcy z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Przy udziale studentów realizują już w Małopolsce projekty, które mają wskazać potencjał architektoniczny i biznesowy wyznaczonych lokalizacji. Przygotowują dla miast i gmin koncepcje zagospodarowania działek, które im wskazano. W kwietniu 2015 r. sześć takich lokalizacji wyznaczyło miasto Nowy Sącz. Zaproponowana przez architektów forma ich przekształcenia zostanie wzięta pod uwagę przy tworzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 – To cenna wskazówka dla samorządów, które często nie mają pomysłu na to, jak  zagospodarować grunt czy znajdujące się na nim obiekty – wyjaśnia prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska, dyrektor Instytutu Projektowania Urbanistycznego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. – To także oferta dla przedsiębiorców, którzy mogą poznać biznesowy potencjał miejsca.

W posiedzeniu Komisji wziął także udział wicestarosta powiatu Antoni Koszyk i wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech. Powiatowe władze reprezentowali również radni Wiesław Pióro, wiceprzewodniczący Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza, oraz jej członek Jan Gomółka. Posiedzenie prowadził Paweł Kukla, prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej.

(mika)

Źródło, fot: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

za: www.sadeczanin.info

 


Studenckie wizualizacje terenów inwestycyjnych w Oświęcimiu

W ramach współpracy Urzędu Miasta Oświęcim z Politechniką Krakowską i Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie powstały opracowania zawierające wizualizacje przykładowego zagospodarowania nieruchomości na terenie miasta. Są to wizje studentów, które mają za zadanie pokazać potencjał nieruchomości oraz wzbogacić materiały dotyczące oferty inwestycyjnej miasta.

Zachęcamy do polubienia propozycji, które szczególnie przypadły Wam do gustu. Autor wizualizacji, który uzyska najwięcej lajków otrzyma nagrodę. Dla głosujących również przewidziano 3 ciekawe zestawy upominków! :)

Głosowanie trwa do 14 października 2015 r.. Zapraszamy do głosowania na Facebooku.

 


Kontakt: lp.ud1664775255e.kp@1664775255acyzr1664775255pap.a1664775255nytsy1664775255rk1664775255

data publikacji: 27-04-2015    edycja: 10-11-2021