RW 15 02 2017

Rada Wydziału Architektury na posiedzeniu w dniu 15.02.2017 podjęła następujące uchwały:

 1. Nr 1/rk/02/2017 w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr inż. arch. Tomasza Kapeckiego.
 2. Nr 2/rk/02/2017 w sprawie otwarcia przewodu doktorskiego mgr inż. arch. Eweliny Gardyńskiej-Kieliś i powołania promotora.
 3. Nr 1/b/02/2017 w sprawie zaopiniowania wniosków o Nagrody Ministra dla nauczycieli akademickich.
 4. Nr 2/b/02/2017 + załącznik w sprawie zaopiniowania dokumentu „Misja i Strategia WA PK 2017-2020”.
 5. Nr 3/b/02/2017 + załącznik w sprawie ustalenia progów punktowych do Ankiety Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich na lata 2017-2019 (nie dotyczy progu punktowego oceny negatywnej).
 6. Nr 1/org/02/2017 w sprawie poszerzenia składu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Akredytacji Studiów.
 7. Nr 1/d/02/2017 + załącznik w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne – w tym liczby miejsc dla osób, które mogą zostać przyjęte na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się – I i II stopnia uruchamianych w roku akad. 2017/2018 – dot. międzywydziałowego kierunku Gospodarka Przestrzenna – studia I stopnia.
 8. Nr 2/d/02/2017 + załącznik w sprawie ustalenia Zasad postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych I stopnia międzywydziałowego kierunku Gospodarka Przestrzenna w roku akademickim 2017/18.
 9. Nr 3/d/02/2017 + załącznik w sprawie efektów kształcenia dla międzywydziałowego kierunku studiów stacjonarnych I stopnia Gospodarka Przestrzenna tworzonego wspólnie przez Wydział Architektury PK, Wydział Inżynierii Lądowej  PK i Wydział Inżynierii Środowiska PK, obowiązujących od 1 października 2017 r.
 10. Nr 4/d/02/2017 + załącznik w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów III stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/18.
 11. Nr 5/d/02/2017 w sprawie planowanej liczby miejsc na studiach stacjonarnych III stopnia uruchamianych w semestrze zimowym roku akad. 2017/18.
 12. Nr 6.1/d/02/2017; 6.2/d/03/2017; 6.3/d/03/2017; 6.4/d/03/2017 dotyczące wyrażenia opinii w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych na WA przez osoby niezatrudnione na PK.
 13. Nr 7/d/02/2017 + załącznik w sprawie zaopiniowanie projektu zasad odbywania praktyk studenckich przez studentów Wydziału Architektury.
 14. Nr 8/d/02/2017 dotycząca zmiany uchwały RWA PK z dnia 23 marca 2016 r. nr 1/III/d/03/2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku Akadem. 2017/2018 – w załączniku nr 2.
 15. Nr 9/d/02/2017 dotycząca zmiany uchwały RWA PK z dnia 23 marca 2016 r. nr 3/III/d/03/2016 w sprawie „Przepisów szczegółowych do Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej dot. uzyskiwania dyplomów ukończenia inżynierskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Architektura”.
 16. Nr 10/d/02/2017 dotycząca zmiany uchwały RWA PK z dnia 23 marca 2016 r. nr 4/III/d/03/2016 w sprawie „Przepisów szczegółowych do Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej dot. uzyskiwania dyplomów ukończenia inżynierskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Architektura”.
 17. Nr 1/o/02/2017 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę (w wyniku postępowania konkursowego) dr inż. arch. Joannę Białkiewicz na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Architektury Współczesnej w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WAPK w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony (czas pracy nie przestaje być określony przewidzianą w ustawie rotacją na stanowisku adiunkta) od dnia 01.03. 2017 r.
 18. Nr 2/o/02/2017 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę (w wyniku postępowania konkursowego) mgr inż. arch. Elizy Owczarek na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Architektury Użyteczności Publicznej w Instytucie Projektowania Architektonicznego WAPK w wymiarze pełnego etatu na czas określony od dnia 01.03. 2017 r. do 28.02.2018 r.
 19. Nr 3/o/02/2017 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę (w wyniku postępowania konkursowego) mgr inż. arch. Wojciecha Sumleta na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego w Instytucie Projektowania Urbanistycznego WAPK w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony (czas pracy nie przestaje być określony przewidzianą w ustawie rotacją na stanowisku asystenta) od dnia 01.03. 2017 r.
 20. Nr 4/o/02/2017 w sprawie zatrudnienia na umowę o pracę (w wyniku postępowania konkursowego) dr inż. arch. Beaty Vogt na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej w Instytucie Projektowania Budowlanego WAPK w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony (czas pracy nie przestaje być określony przewidzianą w ustawie rotacją na stanowisku adiunkta) od dnia 01.03. 2017 r.