Akredytacje

 

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej jest uczelnią posiadającą pełne prawa akademickie: ma uprawnienia do przeprowadzania w ramach dyscypliny naukowej Architektura i Urbanistyka przewodów doktorskich, przewodów i postępowań habilitacyjnych oraz postępowań w procedurze do tytułu naukowego. Wydział prowadzi Studia I Stopnia – inżynierskie; Studia II Stopnia – magisterskie; Studia III Stopnia – doktoranckie oraz Studia Podyplomowe.

Kierunek studiów pod nazwą Architektura realizowany jest obecnie od roku akademickiego 2012/2013 zgodnie z programem merytorycznym, identycznym jak dla kierunku prowadzonego w poprzednim okresie pod nazwą Architektura i Urbanistyka, posiadającym akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, Komisji Akredytacyjnej RIBA (Royal Institute of British Architects – prestiżowej, renomowanej organizacji o uznanym statusie międzynarodowym, akredytującej wyższe uczelnie architektoniczne). WA PK posiada tę akredytację od 1999 roku jako jedyny w Polsce w uznaniu wysokiej jakości kształcenia, a także aktualną ewaluację UE dla tego kierunku studiów od 2012 roku.

Kierunek studiów Architektura i Urbanistyka prowadzony na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej uznany został za najlepszy kierunek studiów w Polsce w roku 2012. Jako jedyny spośród kierunków Architektura i Urbanistyka znalazł się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego obejmującej 25 najlepszych kierunków studiów w całej Polsce i uzyskał na okres 3 lat dotację projakościową.

Od 2012 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w Aneksie V Dyrektywy, wpisane są dyplomy z zakresu architektury Politechniki Krakowskiej w połączeniu z licencją Izby Architektów RP – oznacza to, że absolwenci Wydziału Architektury PK uzyskali uznanie kwalifikacji na obszarze Unii Europejskiej.

Kierunek studiów Architektura Krajobrazu jako jedyny w Polsce, prowadzony na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej uzyskał 9 stycznia 2010 r. 5-letnią akredytację European Federation for Landscape Architecture (EFLA) ważną dla następujących rodzajów kształcenia – studia jednolite magisterskie, studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia magisterskie.

Akredytacje:

  1. Royal  Institute of British Architects  (RIBA) od 2000 roku; (Komisja RIBA wizytowała WA PK: 1999 (wizytacja wstępna); wizytacje akredytacyjne: 2000; 2005; 2010; 2012; 2013-2017) ostatnia akredytacja od 2017-2022 r.;
  2. Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych – od  2002 roku; w kolejnych akredytacjach do 2017 r.; ostatnio od 2017 – 2023 r.
  3. Państwowej Komisji Akredytacyjnej – od 2006 roku; ostatnio od 2010-2015;
  4. Polskiej Komisji Akredytacyjnej – od roku 2013 do 2018;
    – Raport samooceny dla PKA kierunek Architektura 2019 (.pdf)
    – Raport samooceny dla PKA kierunek Architektura Krajobrazu 2019 (.pdf)
  5. Akredytacja kierunku studiów architektura krajobrazu od 2010-2015 przez European Federation for Landscape Architecture (EFLA) ważną dla następujących rodzajów kształcenia – studia jednolite magisterskie, studia I stopnia – inżynierskie i studia II stopnia magisterskie.

 

CERTYFIKAT DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ W KATEGORII „DOSKONAŁY KIERUNEK – DOSKONAŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU” DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA!

Kierunek studiów Architektura prowadzony na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki otrzymał Certyfikat Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu”. Wymieniony certyfikat zawiera w sobie wyróżnienia we wszystkich pozostałych kategoriach.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

W celu wspierania rozwoju kadry naukowej władze Wydziału uczestniczyły czynnie w Projekcie „Politechnika XXI wieku – program rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów” – współfinansowanego z Funduszu Społecznego UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2010-2015) UE, realizując w ramach tego Projektu min. intensywny program Visiting Professor, w ramach którego w latach 2011-2014 odwiedziło Wydział z wykładami 20 wybitnych naukowców z zagranicznych uczelni. Istotnym wsparciem dla kadry nauczającej jest w Zadaniu 5 konkursowy program wyjazdów studialnych, ułatwiający prowadzenie studiów in situ i zdobywanie niezbędnych dla prowadzonych badań naukowych i działalności dydaktycznej informacji i materiałów ilustracyjnych. Projekt wspiera również doktorantów i młodych naukowców systemem stypendiów i finansowaniem udziału w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych oraz programem szkoleń. Ten grant Wydział Architektury uzyskał w 2010 r. – dla kierunku studiów Architektura i Urbanistyka / Architektura dzięki aplikacji opracowanej i złożonej przez prof. dr hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha a dla kierunku studiów Architektura Krajobrazu przez dr hab. inż. arch. Agatę Zachariasz, prof. PK, pełniących funkcje koordynatorów Zadania 5 tego Projektu.

 

 

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 15-12-2020