Misja i strategia

 MISJA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
2017 – 2020

Motto:

Architektura jest sztuką i umiejętnością kształtowania przestrzeni dla potrzeb człowieka. Użyteczność jest jej powinnością a piękno niezbywalnym atrybutem.

O Wydziale Architektury

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej jest akademicką publiczną szkołą wyższą z przeszło 74-letnią tradycją w kształceniu architektów. Krakowski Wydział Architektury zajmuje od wielu lat wysoką pozycję naukową w polskim środowisku akademickim. Wydział Architektury posiada pełne prawa akademickie – do przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowania do tytułu naukowego – dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze naukowej, w skład której wchodzi 49 samodzielnych pracowników nauki (dane z 12.05.2019), w tym 12 z tytułem naukowym profesora. Wydział kształci studentów na dwóch kierunkach studiów I i II stopnia – przyszłych architektów i urbanistów na kierunku Architektura oraz architektów krajobrazu na kierunku studiów Architektura KrajobrazuNa kierunku studiów Architektura studenci zagraniczni i polscy mogą kształcić się na studiach II stopnia w języku angielskim. W ramach rozszerzania oferty dydaktycznej Wydział Architektury w roku akademickim 2016/2017 rozpoczął kształcenie specjalistów z zakresu Gospodarki Przestrzennej na międzywydziałowych studiach II stopnia w specjalności a) Urbanistyka i transport – wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej oraz b) Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna – wspólnie z Wydziałem Inżynierii Środowiska. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej prowadzi studia III stopnia – doktoranckie – w ramach dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka. Realizując założenia filozofii permanentnego kształcenia Wydział Architektury prowadzi studia podyplomowe, pozwalające ich absolwentom na rozszerzenie wiedzy specjalistycznej i dostosowanie kwalifikacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej prowadzi szeroką współpracę i wymianę dydaktyczną i naukową z wieloma krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, współpracę z samorządami terytorialnymi i otoczeniem gospodarczym oraz profesjonalnymi organizacjami architektonicznymi w kraju i zagranicą. Pracownicy, absolwenci i studenci Wydziału Architektury osiągają sukcesy zawodowe, potwierdzone nagrodami uzyskiwanymi w konkursach krajowych i zagranicznych, oraz wysoko ocenianymi przez środowisko zawodowe i społeczeństwo realizacjami obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych i krajobrazowych, co jest efektem wiedzy uzyskanej na Wydziale Architektury.

Kraków w XXI wieku jest jedną z metropolii europejskich metropolii – nominowaną do roli Stolicy Kulturalnej Europy w 2000 roku. Unikalne dziedzictwo kultury, w tym Stare Miasto i śródmiejskie historyczne zespoły urbanistyczne, Wieliczka z zabytkową Kopalną Soli – wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (1978) – to marketingowe atuty miasta, sprzyjające jego współczesnemu rozwojowi.

Kraków jest miastem nauki, ośrodkiem akademickim o wielowiekowych tradycjach. Już w XIV wieku król Kazimierz Wielki (1364) założył tu jeden z najstarszych w Europie Środkowej uniwersytet – Akademię Krakowską (Studium Generalne). Współcześnie dynamicznie rozwijana uniwersytecka tradycja sprzyja transformacji miasta w kierunku „inteligentnego miasta i innowacyjnej gospodarki”. Kraków jest obecnie drugim pod względem liczby studentów (po Warszawie) w Polsce miastem – liczba studentów krakowskich uczelni wyższych w ostatnich latach osiągała przeszło 210 tys.

Kraków jest miastem kultury – decyduje o tym przede wszystkim unikalne dziedzictwo dorobku kultury materialnej minionych pokoleń. Krakowskie muzea (44) wraz z licznymi oddziałami i ośrodkami dokumentacji to przeszło 110 placówek kultury, w tym Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Narodowe (11 oddziałów), Muzeum Historyczne MK (14 oddziałów), muzea uniwersyteckie, kościelne i inne – z bogatymi zbiorami i atrakcyjną ofertą stałych i zmiennych ekspozycji.

Kraków należy do grona pięciu największych miast polskich, liczących ponad pół miliona mieszkańców (761 873 mieszk.; 327 km2 pow.), drugim pod względem liczby ludności miastem po Warszawie (1 735 442 mieszkańców; 517 km2 pow.).

Wydział Architektury powstał w ramach Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej z siedzibą na Wawelu już w pierwszych dniach wolności po drugiej wojnie światowej – pierwszy egzamin na studia odbył się na Dziedzińcu Wawelskim w maju 1945 roku. Wydziały Politechniczne Akademii Górniczej zostały przekształcone dekretem rządowym w 1954 roku w Politechnikę Krakowską.

Wydział Architektury ma obecnie trzy siedziby w Krakowie: na Kampusie przy ul. Warszawskiej 24 (od 1947 roku), w budynku pry ul. Kanoniczej 1 (od 1994 roku) oraz w budynku przy ul. Podchorążych 1 w dawnym Pałacu Królewskim w Łobzowie (od 2005 oku).

 

Misja Wydziału Architektury

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej oferuje swoim studentom możliwość osiągnięcia najwyższego poziomu wiedzy, umiejętności i kreatywności w kształtowaniu przestrzeni. Celem szkoły jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do wykonywania zawodu zaufania społecznego, rozumiejących znaczenie wartości kulturowych w globalizującym się świecie, otwartych na permanentne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności praktycznych, kierujących się uniwersalnymi zasadami etyki w realizacji potrzeb jednostek i grup społecznych. Celem szkoły jest również wspieranie rozwoju kadry naukowej w zakresie dyscypliny architektura i urbanistyka.

Misja Wydziału Architektury jest spójna z misją Uczelni i polega na:

 • kształceniu wysoko kwalifikowanych kadr specjalistów w zakresie architektury i urbanistyki, architektury krajobrazu i gospodarowania przestrzenią, mogących sprostać wyzwaniom gospodarki krajowej i światowej, działać na rzecz zrównoważonego rozwoju i podnoszenia jakości środowiska życia człowieka;
 • kształceniu kadr naukowych, przez wspomaganie rozwoju ich pasji badawczej oraz uczestnictwo w krajowej i światowej wymianie naukowej;
 • rozwijaniu dyscypliny wiedzy i kultury eksperymentu naukowego;
 • rozwijaniu kreatywności i innowacyjności w integracji teraźniejszości z przyszłością;
 • rozwijaniu twardych i miękkich umiejętności profesjonalnych sprzyjających zawodowej skuteczności;
 • kształtowaniu wysokich standardów etyki zawodowej, odpowiedzialności i poszanowania dla praw człowieka – jednostek i grup społecznych oraz w odniesieniu do kształtowanej lub przekształcanej przestrzeni;
 • służeniu gospodarce i całemu społeczeństwu poprzez rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych, programowo-przestrzennych i estetycznych a także społeczno-ekonomicznych oraz wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej;
 • rozwijaniu międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej oraz współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem gospodarczym

 

 

Strategia Wydziału Architektury

Podstawowe założenia i cele strategii rozwoju Wydziału Architektury PK

 

1.- Rozwój kadry naukowej i badań naukowych:

 • wspieranie kariery akademickiej i zawodowej pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, stałe rozszerzanie kompetencji naukowych, zawodowych i dydaktycznych kadry; kształcenie kadry naukowej dla polskiej nauki i gospodarki:
 • organizacyjne i finansowe wsparcie rozwoju naukowego kadry akademickiej i słuchaczy studiów III stopnia (doktoranckich) z dotacji MEN, w tym szczególnie wspieranie badań naukowych i uczestnictwa pracowników naukowych w krajowej i międzynarodowej wymianie myśli (kongresy naukowe, konferencje, seminaria i warsztaty) z dotacji na działalność statutową i dotacji celowych;
 • organizacyjne i finansowe wsparcie dla pracowników naukowych i doktorantów ubiegających się o uzyskanie grantu badawczego;
 • wsparcie finansowe z Funduszu Rozwoju Zawodowego WA uczestnictwa młodych pracowników naukowych w studiach podyplomowych oraz w szkoleniach, w tym szczególnie w szkoleniach na uprawnienia budowlane;
 • kontynuacja i rozszerzanie partnerstwa z uczelniami zagranicznymi, otoczeniem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi;
 • tworzenie możliwości angażowania studentów (poprzez tworzenie programów oraz wsparcie finansowe) w proces dydaktyczny na I i II stopniu;
 • wspieranie jednostek Wydziału Architektury w organizacji cyklicznych i nowych międzynarodowych kongresów i konferencji naukowych, obejmujących szeroką problematykę z zakresu architektury, urbanistyki i architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej;
 • wspieranie organizacyjne i finansowe kadry naukowej w zakresie rozpowszechniania wyników badań;
 • wspieranie organizacyjne i finansowe badań naukowych oraz zapewnienie możliwości publikacji wyników badań naukowych w wydawnictwach monograficznych i książkowych poprzez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej oraz w czasopismach naukowych z listy „A” i B” MNiSzW, w tym także w wysoko punktowanych, renomowanych naukowych periodykach zagranicznych;
 • rozwój badań naukowych w zakresie szerokiej problematyki architektury, konserwacji zabytków, rozwoju zrównoważonego i budownictwa energooszczędnego, urbanistyki oraz planowania przestrzennego i regionalnego, kształtowania środowiska mieszkaniowego, architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej;
 • utrzymanie w ewaluacji jednostek naukowych kategorii naukowej „A”; dążenie do osiągnięcia kategorii naukowej „A+”; osiągnięcie znaczącej pozycji na międzynarodowym rynku badań naukowych poprzez rozszerzanie międzynarodowej współpracy naukowej z renomowanymi uczelniami zagranicznymi; wzmocnienie i utrwalenie wielostronnej współpracy z krajowymi samorządami i otoczeniem gospodarczym, wspierającej badania naukowe, proces dydaktyczny i kształtowanie jakości polskiej przestrzeni;
 • wsparcie organizacyjne pracowników i Jednostek WA w staraniach o pozyskiwanie zewnętrznych (pozabudżetowych) środków finansowych poprzez powołanie Zespołu ds. Badań Naukowych.


2.- Strategia badawcza Wydziału Architektury:

2.1.- Wydział Architektury prowadzi działalność naukową usytuowaną w:

 • OBSZARZE WIEDZY: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH
 • DZIEDZINIE NAUKI: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH
 • DYSCYPLINIE NAUKOWE: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

W strukturze organizacyjnej Wydziału Architektury znajdują się następujące jednostki:

 1. – Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1)
 2. – Instytut Projektowania Architektonicznego (A-2)
 3. – Instytut Projektowania Urbanistycznego (A-3)
 4. – Instytut Projektowania Budowlanego (A-4)
 5. – Instytut Projektowania Miast I Regionów (A-5)
 6. – Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (A-7)
 7. – Instytut Architektury Krajobrazu (A-8)

2.2.- Strategia badawcza Wydziału Architektury na lata 2017 – 2020 obejmuje problematykę badawczą znajdującą się w obszarze zainteresowań wszystkich jednostek organizacyjnych, tworzących Wydział.

Tematyka badawcza w poszczególnych jednostkach Wydziału obejmuje:

1.- Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1):

 • studia nad architekturą współczesną, realizowaną w środowisku historycznym;
 • kierunki i tendencje w architekturze współczesnej;
 • studia nad przemianami doktryn konserwatorskich w Polsce i w Europie;
 • studia nad przemianami strategii i działań konserwatorskich w Polsce w latach 1918-2018;
 • problematyka ochrony, rewaloryzacji i zagospodarowania zabytków w ruinie;
 • historię architektury i urbanistyki powszechnej oraz polskiej;
 • historię sztuki i archeologii;
 • studia z zakresu historii urbanistyki i ochrony miast zabytkowych;
 • geneza i rozwój architektury i urbanistki w Polsce na tle europejskim;
 • współczesna teoria i praktyka ochrony przestrzennego dziedzictwa kulturowego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju;
 • prowadzenie wszechstronnie ukierunkowanych studiów o charakterze interdyscyplinarnym nad historyczną architekturą Polski w tym ze szczególnym uwzględnieniem architektury najstarszej;
 • dorobek architektoniczny i urbanistyczny Polski okresu międzywojennego;

2.- Instytut Projektowania Architektonicznego (A-2):

 • badania dotyczą projektowania architektury, aktualnych tendencji, występujących problemów, uwarunkowań i swoistości kształtowania przestrzeni w zakresie:
  − architektury mieszkaniowej, − architektury użyteczności publicznej, − architektury miejsc pracy, − architektury obiektów nauki i szkolnictwa wyższego, − architektury sportu i rekreacji oraz obiektów widowiskowych, − architektury obiektów kultury i promocji kultury, − architektury regionalnej;
 • aspektów teoretycznych projektowania w zakresie: − teorii estetyki, − teorii budowy formy i kompozycji architektonicznej, − aspektów modernizmu i nowoczesności we współczesnej architekturze, − aspektów barwnych i kolorystycznych w architekturze i urbanistyce, − psychologii środowiskowej, − technologii pracy, kształtowania pomieszczeń roboczych i wyposażenia stanowisk pracy biurowej, − ergonomii i środowiska pracy, − zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu architektury, − rewitalizacji terenów i obiektów poprzemysłowych i zdegradowanych;

3.- Instytut Projektowania Urbanistycznego (A-3):

Instytut planuje: prowadzenie prac naukowo-badawczych realizowanych w zespołach polskich i w ramach współpracy międzynarodowej, opracowania eksperckie, studialne i projektowo-realizacyjne związane z programowaniem, kształtowaniem i rewaloryzacją obszarów zurbanizowanych, w tym fragmentu miasta lub gminy, zespołu architektoniczno-urbanistycznego, czy pojedynczego obiektu. Tematyka prac:

 • scenariusze i prognozy dotyczące zagospodarowania przestrzennego miast i ich obszarów z uwzględnieniem problematyki Smart City i rozwiązań zrównoważonych;
 • opracowania na temat kreowania zdrowego środowiska miejskiego z uwzględnieniem jakości powietrza i przewietrzania, komfortu akustycznego, skali zabudowy i samopoczucia mieszkańców, warunków do realizacji zdrowego trybu życia;
 • metody badania jakości środowiska mieszkaniowego, jego przekształceń i rewaloryzacji, a w tym: kompleksowa ocena jakości środowiska zamieszkania – określenie kierunków i możliwości przekształceń – wprowadzenie nowych systemów zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i pośredniej o cechach ekologicznych;
 • aktywizacja gospodarcza obszarów śródmiejskich poprzez ocenę wartości zastanych, określenie kierunków i możliwości rewaloryzacji i rewitalizacji oraz metod przekształceń obiektów i zespołów urbanistycznych, w świetle zachodzących przemian użytkowania;
 • kształtowanie systemów ekologicznych dla miast w oparciu o istniejące cieki i zbiorniki wodne, z uwzględnieniem potrzeb „małej” retencji;
 • zagospodarowanie obszarów przedmieść, poszukiwania kierunków ich rozwoju, działania w kierunku utrzymania ich tożsamości;
 • metody kształtowania środowiska na obszarach poprzemysłowych, obejmujące analizę sytuacji zastanej i potencjalnych możliwości, opracowanie strategii przekształceń i rozwoju, metody realizacji, etapowania i finansowania;
 • przygotowanie wariantów strategii projektowych, jak również propozycji projektowych dla danych obszarów, opracowanych w formie prac warsztatowych – również prowadzonych w zespołach międzynarodowych;
 • szeroko rozumiana współpraca ekspercka z zakresu projektowania urbanistycznego, planowania, architektury mieszkaniowej i zagadnień kształtowania środowiska, jak również zrównoważonego rozwoju;

4.- Instytut Projektowania Budowlanego (A-4):

Tematyka badawcza: Studia nad technikami budowlanymi architektury współczesnej i zabytkowej. Tematyka ta jest realizowana w szerokim zakresie obejmującym zagadnienia techniczno-budowlane współczesnych budynków o różnych funkcjach: od mieszkalnych poprzez obiekty użyteczności publicznej aż do przemysłowych i innych o specjalnym przeznaczeniu. Jednocześnie w zakres badań realizowanych w ramach tego tematu badawczego wchodzą również badania dotyczące obiektów zabytkowych, w szczególności ich rozwiązań techniczno-materiałowych, a także zagadnienia techniczne związane z architekturą krajobrazu. Zakres badań obejmuje zróżnicowane formy zbudowanego środowiska bytowania człowieka, zarówno środowisko wewnętrzne w budynkach, jak i zbudowane środowisko zewnętrzne. Badania te mają charakter interdyscyplinarny w zakresie prawidłowego i zgodnego z aktualnym poziomem wiedzy medycznej realizowaniem potrzeb zdrowotnych organizmu człowieka w architekturze.

Celem wyżej wymienionych badań jest :

 • wskazanie istniejących dostrzeżonych problemów budownictwa wynikających z wadliwych rozwiązań projektowych techniczno-materiałowych oraz z błędów. wykonawczych bądź z innych przyczyn, ich analiza i opracowanie rozwiązań prawidłowych;
 • pogłębianie wiedzy oraz zaangażowanie pracowników Katedry w zagadnienia związane z energetycznymi i ekologicznymi aspektami architektury i budownictwa oraz architektury krajobrazu;
 • rozpoznanie i analiza historycznych rozwiązań technicznych budownictwa drewnianego;
 • określenie zakresu wpływu rozwiązań techniczno-budowlanych na kształtowanie warunków środowiskowych w budynkach i ich otoczeniu;
 • wskazanie problemów związanych z niekorzystnym wpływem rozwiązań techniczno-budowlanych na jakość zdrowotną środowiska wewnętrznego w budynkach i środowiska zewnętrznego w ich otoczeniu;
 • wskazanie rozwiązań techniczno-budowlanych korzystnych w zakresie zabezpieczenia środowiska wewnętrznego przed powstawaniem niekorzystnych dla zdrowia człowieka zagrożeń środowiskowych;
 • włączenie się architektów – pracowników Zakładu w interdyscyplinarne działania prozdrowotne i pogłębienia ich wiedzy na temat prawidłowego, zgodnego z aktualnym stanem wiedzy medycznej realizowania potrzeb zdrowotnych człowieka w architekturze;
 • analiza tradycyjnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych pod kątem możliwości ich wykorzystania we współczesnym budownictwie w zakresie odpowiedniego dla organizmu człowieka kształtowania środowiska wewnętrznego w budynkach;
 • określenie zagrożeń wynikających z technologii ocieplania istniejących budynków mieszkalnych w aspekcie zagadnień cieplno – wilgotnościowych;
 • podkreślenie roli staranności w wykonywaniu izolacji p.wodnych z uwagi na zagrożenia higieniczno-zdrowotne powstających w wyniku błędów technologicznych i wykonawczych;
 • wykorzystanie różnych metod i technik badawczych do analizy obiektów architektonicznych w zakresie ich geometrii, technologii wykonania itp.; zaproponowanie nowych rozwiązań w stosunku do istniejących realizacji;
 • przeprowadzenie kompleksowych badań związanych z pomiarami inwentaryzacyjnymi, w zakresie sprzętu, oprogramowania oraz analizy wirtualnych modeli mierzonych obiektów;
 • poszukiwanie nowych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych w oparciu o projektowanie parametryczne, algorytmiczne, genetyczne, ewolucyjne itp.;
 • analiza sposobów prowadzenia inwestycji przy użyciu różnych technologii, w tym techniki BIM.

5.- Instytut Projektowania Miast I Regionów (A-5):

Tematyka prowadzonych prac badawczych i przewidzianych do kontynuacji związana jest ze specyfiką poszczególnych jednostek Instytutu i obejmuje 4 tematy badawcze:

 • zagospodarowanie regionów w świetle warunków wynikających z integracji europejskiej:
 • kierunki współczesnych przeobrażeń regionów w warunkach zrównoważonego rozwoju w obszarze Polski Południowej z uwydatnieniem problematyki lecznictwa uzdrowiskowego i wypoczynku oraz zagadnień równoważenia rozwoju;
  studia, programy, teorie i koncepcje przebudowy oraz przeobrażeń przestrzennych miast różnej wielkości w warunkach gospodarki rynkowej z uwzględnieniem potrzeb zachowania ładu przestrzennego, równowagi ekologicznej i działań innowacyjnych;
 • strategie integracji przestrzennej miast w kontekście kompozycji urbanistycznej;
 • mechanizmy i tendencje we współczesnym rozwoju miast i obszarów funkcjonalnych – teorie, praktyka i polityka;
 • problemy kształtowania planistyczno-krajobrazowego i architektonicznego obszarów wiejskich;

6.- Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby (A-7):

Tematyka badawcza Zakładu A-7 jest ukierunkowana na zagadnienia związane z architekturą, rysunkiem, malarstwem i rzeźbą. Badania skoncentrowane są na integracji sztuk w środowisku architektonicznym, pracach plastycznych w różnych mediach, współczesnych relacjach między rzeźbą a architekturą.
W ramach tych tematów prowadzone są działania projektowe, plastyczne i naukowe. Ten kierunek badań i prac projektowych będzie nadal kontynuowany.
Problematyka powiązana pozostanie ze współczesnością, tradycją kulturową, a także z zachowaniem dziedzictwa materialnego i duchowego. Efektem pracy mają być publikacje, monografie, udział w konferencjach naukowych z wygłoszonymi referatami, projekty, wystawy.

7.- Instytut Architektury Krajobrazu (A-8):

Tematyka badawcza:

 • zapis krajobrazu otwartego;
 • współczesne tendencje w architekturze krajobrazu;
 • ochrona, rewaloryzacja, rewitalizacja i kształtowanie krajobrazów przyrodniczo-kulturowych ogrodów zabytkowych;
 • podstawy kulturowe architektury krajobrazu w Polsce i na świecie;
 • wybrane zagadnienia projektowe z architektury krajobrazu;

 

Plan strategiczny badań i cele strategiczne będą realizowane poprzez szeroko rozumianą współpracę z otoczeniem gospodarczym i samorządowym oraz jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą.
Wyniki badań będą upowszechniane poprzez publikacje naukowe – książkowe, monografie, publikacje artykułów w czasopismach recenzowanych oraz poprzez bezpośrednią wymianę myśli na organizowanych przez Wydział międzynarodowych i krajowych konferencjach i kongresach naukowych oraz poprzez uczestnictwo pracowników naukowych Wydziału w konferencjach organizowanych przez inne ośrodki akademickie i naukowe.
Środki na realizacje badań naukowych, poza dotacja budżetową, będą pozyskiwane poprzez aplikacje o granty badawcze oraz umowy z otoczeniem gospodarczym.

Szczegółowa informacja dotycząca strategii badawczej jednostek zawarta jest w planach strategii badawczej jednostek naukowych Wydziału Architektury.

 

3.- Strategia kształtowania i rozwoju oferty dydaktycznej:

3.1.- Plan strategiczny rozwoju oferty dydaktycznej:

 • kontynuacja wysokiej jakości kształcenia na I i II stopniu studiów dla stworzenia oferty dla najlepszych studentów, poprzez przestrzeganie zasad określonych w Uczelni w strategii jakości kształcenia oraz poprzez kontynuację i odnawianie posiadanych przez Wydział akredytacji studiów dla kierunków studiów:
  Architektura:
  Royal Institute of British Architects (RIBA) od 2000 roku;
  Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych – od 2002 roku;
  Państwowej Komisji Akredytacyjnej – od 2006 roku;
  Polskiej Komisji Akredytacyjnej – od roku 2013;
  oraz Architektura Krajobrazu:
  Euroropean Federation for Landscape Architecture (EFLA) – od 2005 roku;
 • kontynuacja współpracy z Izbą Architektów RP w zakresie monitorowania jakości kształcenia studentów poprzez uczestnictwo przedstawicieli Izby we wszystkich komisjach egzaminów dyplomowych inżynierskich i magisterskich, na podstawie zawartej umowy z Małopolską Okręgową Izbą Architektów;
 • dążenie do przekształcenia programu studiów na kierunku Architektura, prowadzonych w języku polskim i angielskim oraz na kierunku studiów Architektura Krajobrazu w studia z odrębnymi semestrami poświęconymi opracowaniu pracy dyplomowej na studiach I i II stopnia oraz wprowadzenie na kierunku studiów Architektura w porozumieniu z Izbą Architektów semestralnej praktyki zawodowej przed dyplomem II stopnia, pozwalającej na uzyskiwanie przez absolwentów Wydziału uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń – równocześnie z dyplomem magistra inżyniera architekta;
 • dążenie do wprowadzenia modułowego systemu kształcenia na I i II stopniu, jak obecnie na studiach II stopnia w języku angielskim;
 • poszerzanie oferty kształcenia dla studentów zagranicznych na studiach I i II stopnia na dwóch kierunkach architektura (architektura i urbanistyka) i architektura krajobrazu;
 • uruchomienie cyklicznego płatnego programu międzynarodowej szkoły letniej (wykorzystanie potencjału kadrowego i infrastrukturalnego Wydziału Architektury);
 • udostępnienie „wirtualnych wykładów” – wygłaszanych przez krajowych i zagranicznych ekspertów zapraszanych na Wydział Architektury (w tym także pracowników Wydziału Architektury PK), celem zwiększenia zasięgu oddziaływania na środowisko studenckie, za pośrednictwem wydziałowej strony internetowej;
 • kontynuacja tradycyjnych kierunków kształcenia: studia I i II stopnia na dwóch kierunkach Architektura i Architektura Krajobrazu – przy stałym monitorowaniu losów absolwentów i dostosowywaniu programów kształcenia do potrzeb rynku pacy;
 • kontynuacja realizacji programu studiów III stopnia – doktoranckich w ramach dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka oraz uruchomienie studiów III stopnia w językach obcych; dla realizacji celu strategicznego WA PK, Uczelni, Polski i UE – „społeczeństwo wiedzy”
 • kontynuacja i rozszerzanie kształcenia na studiach II stopnia w języku angielskim – Master’s Degree Studies in Architecture in English;
 • uruchomienie studiów w języku angielskim na I stopniu studiów na kierunku architektura;
 • dalsze rozszerzanie międzynarodowej współpracy i wymiany dydaktycznej studentów i pracowników poprzez nowe porozumienia i umowy o współpracy;
 • dążenie do integracji międzywydziałowej w zakresie kształcenia, wymiany wiedzy i kadry w ramach Politechniki Karkowskiej;
 • kontynuacja i rozszerzanie kształcenia na studiach II stopnia z zakresu Gospodarki Przestrzennej na międzywydziałowych studiach II stopnia w specjalności a) Urbanistyka i transport – wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej oraz b) Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna – wspólnie z Wydziałem Inżynierii Środowiska;
 • uruchomienie studiów I stopnia na kierunku studiów Gospodarki Przestrzennej w ramach międzywydziałowych studiów na Wydziale Architektury, prowadzonych wspólnie z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Wydziałem Inżynierii Lądowej;
 • stale poszerzanie i aktualizowanie oferty studiów podyplomowych w ramach filozofii permanentnego kształcenia i reagowania na potrzeby rynku pracy w zawodzie architekta i urbanisty oraz architekta krajobrazu – na WA PK;
 • kontynuacja i rozszerzanie oferty specjalistycznych kursów prowadzonych przez WA PK, związanych z przygotowaniem kandydatów na studia oraz przygotowaniem studentów i absolwentów WA do zmieniających się potrzeb rynku pracy, w tym związanych z zawodowym warsztatem i zmieniającymi się programami i narzędziami cyfrowego wsparcia projektowania;
 • dążenie do integracji międzywydziałowej w zakresie kształcenia, wymiany wiedzy i kadry w ramach Politechniki Karkowskiej;
 • kontynuacja i rozszerzanie oferty krajowych i zagranicznych warsztatów projektowych;

4.- Rozwój i utrzymanie bazy materialnej:

4.1.- Adaptacja i rozbudowa budynku nr 11-1 przy ul. Podchorążych 1 – celem jest przejęcie całego budynku dla potrzeb Wydziału Architektury; planowana jest adaptacja i kolejne remonty pomieszczeń odzyskiwanych w budynku nr 11-1 przy ul. Podchorążych 1 od WFMiI i przenoszenie do tych pomieszczeń kolejnych jednostek WA PK z budynku nr 25 przy ul. Warszawskiej 24; budowa nowego budynku przy ul. Podchorążych 1 po stronie północnej zamykającego dziedziniec i przykrycie dziedzińca szklanym dachem dla uzyskania przestrzeni dla ekspozycji prac kursowych i dyplomowych oraz organizacji konferencji (inwestycja w planie finansowym); planowana jest modernizacja poddasza w centralnej części budynku dla laboratorium studenckiego oraz celów ekspozycyjnych (złożona aplikacja o grant w 2016 roku); planowane jest przygotowanie projektu i złożenia aplikacji o środki finansowe na realizację prac związanych z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu po południowej stronie budynku – z rewaloryzacja parku, uporządkowaniem komunikacji i parkowania; w ramach tej inwestycji możliwe jest dążenie do utworzenia biblioteki WA oraz przy reorganizacji systemu nauczania stworzenie pracowni projektowych dla roczników / grup studenckich / pracowni „mistrzowskich”;

4.2.- Kontynuowanie niezbędnych prac modernizacyjne w budynku nr 25 przy ul. Warszawskiej 24;

4.3.- Dalsza modernizacja budynku przy ul. Kanoniczej 1 – dla celów dydaktycznych i badawczych, w tym realizacja „ścieżki turystycznej” i rewitalizacja zagospodarowania dziedzińca oraz przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych; wymiana okien od strony dziedzińca; zmiana systemu ogrzewania i wymiana wewnętrznych instalacji i urządzeń grzewczych; renowacja polichromii we wnętrzach;

 

Pobierz treść w pliku PDF

data publikacji: 09-07-2014    edycja: 14-05-2019