KWA 17.04.2024

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 17.04.2024 r. podjęło następujące uchwały
Nr 1/d/04/2024 w sprawie zaopiniowania warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w roku akademickim 2025/26.
Nr 2/d/04/2024 w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Architektura Krajobrazu o profilu ogólnoakademickim obowiązującego dla cykli kształcenia rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/25 i w latach następnych.
Nr 3/d/04/2024 w sprawie zaopiniowania efektów uczenia się dla studiów podyplomowych Building Information Modelling (BIM) – technologie cyfrowe w projektowaniu architektoniczno – budowlanym w Katedrze Projektowania Architektoniczno – Budowlanego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (A-4).