Misja i strategia

Misja Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Korzystając z bogatych tradycji uniwersyteckich, takich jak: dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy i umiejętności, rzetelność w ich udostępnianiu i upowszechnianiu, otwartości na nowe idee, poszanowanie godności osobistej i praw obywatelskich człowieka, a także respektowanie swobód akademickich, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej stara się:

 • kształcić wysoko kwalifikowanych architektów i architektów krajobrazu, którzy mogą sprostać wyzwaniom gospodarki krajowej i światowej,
 • kształcić kadry naukowe, wspomagając rozwój ich pasji badawczej oraz wspierać ich uczestnictwo w krajowej i światowej wymianie naukowej,
 • służyć gospodarce i całemu społeczeństwu poprzez polepszanie jakości otaczającej nas architektury i krajobrazu oraz wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej.

Realizując swoje cele Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, działa na rzecz tworzenia krajowej, europejskiej i światowej przestrzeni badawczej i edukacyjnej. WA PK zmierza do zacieśniania współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Dąży do współpracy interdyscyplinarnej w badaniach naukowych i kształceniu, łącząc wiedzę o architekturze z innymi powiązanymi naukami. WA PK stara się wykorzystywać wysoko rozwinięte technologie w nauce i kształceniu studentów. Rozwija u studentów umiejętności samokształcenia, dając tym samym dobre podstawy do pracy w zawodach obecnych na współczesnym rynku pracy i powstających w wyniku rozwoju cywilizacyjnego.

Społeczność Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, będąca wspólnotą pracowników, studentów i absolwentów, uważa za szczególną swoją powinność okazywanie szacunku swojej Alma Mater oraz zwalczanie wszelkich przejawów zła i nieprawości. Za nadrzędne dobro uznaje poczucie wspólnoty, przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnych przekonań, praw i aspiracji wszystkich członków społeczności uczelnianej. Buduje tym samym dobre imię Uczelni i Wydziału, utrwala akademickie obyczaje i wzorce kulturowe.

Realizując swoją misję WA PK dąży do:

 • wspierania badań naukowych i uczestnictwa pracowników naukowych w krajowej i międzynarodowej wymianie myśli;
 • organizacyjnego i finansowego wsparcia dla pracowników naukowych i doktorantów ubiegających się o uzyskanie grantu badawczego
 • wsparcia uczestnictwa młodych pracowników naukowych w studiach podyplomowych oraz w szkoleniach;
 • kontynuacji i rozszerzania partnerstwa z uczelniami zagranicznymi, otoczeniem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi;
 • wspierania jednostek Wydziału Architektury w organizacji cyklicznych i nowych międzynarodowych kongresów i konferencji naukowych;
 • wspierania kadry naukowej w zakresie rozpowszechniania wyników badań;
 • wspierania badań naukowych oraz zapewnienie możliwości publikacji wyników badań naukowych w wydawnictwach monograficznych, oraz czasopismach naukowych;
 • wsparcie organizacyjne pracowników i Jednostek WA w staraniach o pozyskiwanie zewnętrznych (pozabudżetowych) środków finansowych.

Podstawowe założenia i cele strategii rozwoju Wydziału Architektury PK

1. Rozwój kadry naukowej i badań naukowych, odbywający się przez:

 • wspieranie kariery akademickiej i zawodowej pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, stałe rozszerzanie kompetencji naukowych, zawodowych i dydaktycznych kadry; kształcenie kadry naukowej dla polskiej nauki i gospodarki:
 • organizacyjne i finansowe wsparcie rozwoju naukowego kadry akademickiej i słuchaczy studiów III stopnia (doktoranckich) z dotacji MEN, w tym szczególnie wspieranie badań naukowych i uczestnictwa pracowników naukowych w krajowej i międzynarodowej wymianie myśli (kongresy naukowe, konferencje, seminaria i warsztaty) z dotacji na działalność statutową i dotacji celowych;
 • organizacyjne i finansowe wsparcie dla pracowników naukowych i doktorantów ubiegających się o uzyskanie grantu badawczego;
 • wsparcie finansowe z Funduszu Rozwoju Zawodowego WA uczestnictwa młodych pracowników naukowych w studiach podyplomowych oraz w szkoleniach, w tym szczególnie w szkoleniach na uprawnienia budowlane;
 • kontynuacja i rozszerzanie partnerstwa z uczelniami zagranicznymi, otoczeniem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi;
 • tworzenie możliwości angażowania studentów (poprzez tworzenie programów oraz wsparcie finansowe) w proces dydaktyczny na I i II stopniu;
 • wspieranie jednostek Wydziału Architektury w organizacji cyklicznych i nowych międzynarodowych kongresów i konferencji naukowych, obejmujących szeroką problematykę z zakresu architektury, urbanistyki, i architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej;
 • wspieranie organizacyjne i finansowe kadry naukowej w zakresie rozpowszechniania wyników badań;
 • wspieranie organizacyjne i finansowe badań naukowych oraz zapewnienie możliwości publikacji wyników badań naukowych w wydawnictwach monograficznych i książkowych poprzez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, oraz w czasopismach naukowych z listy MEiN, w tym także w wysoko punktowanych, renomowanych naukowych periodykach zagranicznych;
 • rozwój badań naukowych w zakresie szerokiej problematyki architektury, konserwacji zabytków, rozwoju zrównoważonego i budownictwa energooszczędnego, urbanistyki oraz planowania przestrzennego i regionalnego, kształtowania środowiska mieszkaniowego, architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej;
 • utrzymanie w ewaluacji jednostek naukowych kategorii naukowej „A+”; osiągnięcie znaczącej pozycji na międzynarodowym rynku badań naukowych poprzez rozszerzanie międzynarodowej współpracy naukowej z renomowanymi uczelniami zagranicznymi; wzmocnienie i utrwalenie wielostronnej współpracy z krajowymi samorządami i otoczeniem gospodarczym, wspierającej badania naukowe, proces dydaktyczny i kształtowanie jakości polskiej przestrzeni;
 • wsparcie organizacyjne pracowników i Jednostek WA w staraniach o pozyskiwanie zewnętrznych (pozabudżetowych) środków finansowych.

2. Strategia badawcza Wydziału Architektury:

2.1. Wydział Architektury prowadzi działalność naukową usytuowaną w:

 • obszarze wiedzy: obszar nauk technicznych
 • dziedzinie nauki: dziedzina nauk technicznych
 • dyscyplinie naukowe: architektura i urbanistyka

W strukturze organizacyjnej Wydziału Architektury znajdują się następujące jednostki:

 • Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków A-1
 • Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług A-2
 • Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego A-3
 • Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego A-4
 • Katedra Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5
 • Katedra Projektowania Architektonicznego A-6
 • Katedra Rysunku, Malarstwa i Rzeźby A-7
 • Katedra Architektury Krajobrazu A-8
 • Katedra Urbanistyki I Architektury Struktur Miejskich A-9
 • Katedra Geometrii Wykreślnej i Technologii Cyfrowych A-10

2.2. Strategia badawcza Wydziału Architektury obejmuje problematykę badawczą znajdującą się w obszarze zainteresowań wszystkich jednostek organizacyjnych, tworzących Wydział.

Tematyka badawcza w poszczególnych jednostkach Wydziału obejmuje:

Katedra Historii Architektury I Konserwacji Zabytków A-1:

 • studia nad architekturą współczesną, realizowaną w środowisku historycznym;
 • kierunki i tendencje w architekturze współczesnej;
 • studia nad przemianami doktryn konserwatorskich w Polsce i w Europie;
 • studia nad przemianami strategii i działań konserwatorskich w Polsce w latach 1918-2018;
 • problematyka ochrony, rewaloryzacji i zagospodarowania zabytków w ruinie;
 • historię architektury i urbanistyki powszechnej oraz polskiej;
 • historię sztuki i archeologii;
 • studia z zakresu historii urbanistyki i ochrony miast zabytkowych;
 • geneza i rozwój architektury i urbanistki w Polsce na tle europejskim;
 • współczesna teoria i praktyka ochrony przestrzennego dziedzictwa kulturowego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju;
 • prowadzenie wszechstronnie ukierunkowanych studiów o charakterze interdyscyplinarnym nad historyczną architekturą Polski w tym ze szczególnym uwzględnieniem architektury najstarszej;
 • dorobek architektoniczny i urbanistyczny Polski okresu międzywojennego.

Katedra Architektury Miejsc Pracy, Sportu i Usług A-2:

 • badania dotyczą projektowania architektury, aktualnych tendencji, występujących problemów, uwarunkowań i swoistości kształtowania przestrzeni w zakresie:
  • architektury użyteczności publicznej,
  • architektury miejsc pracy,
  • architektury obiektów nauki i szkolnictwa wyższego,
  • architektury sportu i rekreacji oraz obiektów widowiskowych;
 • aspektów teoretycznych projektowania w zakresie:
  • teorii estetyki,
  • teorii budowy formy i kompozycji architektonicznej,
  • aspektów modernizmu i nowoczesności we współczesnej architekturze,
  • aspektów barwnych i kolorystycznych w architekturze i urbanistyce,
  • psychologii środowiskowej,
  • technologii pracy, kształtowania pomieszczeń roboczych i wyposażenia stanowisk pracy biurowej,
  • ergonomii i środowiska pracy,
  • zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu architektury,
  • rewitalizacji terenów i obiektów poprzemysłowych i zdegradowanych;

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego A-3:

 • scenariusze i prognozy dotyczące zagospodarowania przestrzennego miast i ich obszarów z uwzględnieniem problematyki Smart City i rozwiązań zrównoważonych;
 • opracowania na temat kreowania zdrowego środowiska miejskiego z uwzględnieniem jakości powietrza i przewietrzania, komfortu akustycznego, skali zabudowy i samopoczucia mieszkańców, warunków do realizacji zdrowego trybu życia;
 • metody badania jakości środowiska mieszkaniowego, jego przekształceń i rewaloryzacji, a w tym: kompleksowa ocena jakości środowiska zamieszkania – określenie kierunków i możliwości przekształceń – wprowadzenie nowych systemów zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i pośredniej o cechach ekologicznych;
 • aktywizacja gospodarcza obszarów śródmiejskich poprzez ocenę wartości zastanych, określenie kierunków i możliwości rewaloryzacji i rewitalizacji oraz metod przekształceń obiektów i zespołów urbanistycznych, w świetle zachodzących przemian użytkowania;
 • kształtowanie systemów ekologicznych dla miast w oparciu o istniejące cieki i zbiorniki wodne, z uwzględnieniem potrzeb „małej” retencji;
 • zagospodarowanie obszarów przedmieść, poszukiwania kierunków ich rozwoju, działania w kierunku utrzymania ich tożsamości;
 • metody kształtowania środowiska na obszarach poprzemysłowych, obejmujące analizę sytuacji zastanej i potencjalnych możliwości, opracowanie strategii przekształceń i rozwoju, metody realizacji, etapowania i finansowania;
 • przygotowanie wariantów strategii projektowych, jak również propozycji projektowych dla danych obszarów, opracowanych w formie prac warsztatowych – również prowadzonych w zespołach międzynarodowych;
 • szeroko rozumiana współpraca ekspercka z zakresu projektowania urbanistycznego, planowania, architektury mieszkaniowej i zagadnień kształtowania środowiska, jak również zrównoważonego rozwoju.

Katedra Projektowania Architektoniczno-Budowlanego A-4:

 • wskazanie istniejących dostrzeżonych problemów budownictwa wynikających z wadliwych rozwiązań projektowych techniczno-materiałowych oraz z błędów. wykonawczych bądź z innych przyczyn, ich analiza i opracowanie rozwiązań prawidłowych;
 • pogłębianie wiedzy oraz zaangażowanie pracowników Katedry w zagadnienia związane z energetycznymi i ekologicznymi aspektami architektury i budownictwa oraz architektury krajobrazu;
 • rozpoznanie i analiza historycznych rozwiązań technicznych budownictwa drewnianego;
 • określenie zakresu wpływu rozwiązań techniczno-budowlanych na kształtowanie warunków środowiskowych w budynkach i ich otoczeniu;
 • wskazanie problemów związanych z niekorzystnym wpływem rozwiązań techniczno-budowlanych na jakość zdrowotną środowiska wewnętrznego w budynkach i środowiska zewnętrznego w ich otoczeniu;
 • wskazanie rozwiązań techniczno-budowlanych korzystnych w zakresie zabezpieczenia środowiska wewnętrznego przed powstawaniem niekorzystnych dla zdrowia człowieka zagrożeń środowiskowych;
 • włączenie się architektów – pracowników Zakładu w interdyscyplinarne działania prozdrowotne i pogłębienia ich wiedzy na temat prawidłowego, zgodnego z aktualnym stanem wiedzy medycznej realizowania potrzeb zdrowotnych człowieka w architekturze;
 • analiza tradycyjnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych pod kątem możliwości ich wykorzystania we współczesnym budownictwie w zakresie odpowiedniego dla organizmu człowieka kształtowania środowiska wewnętrznego w budynkach;
 • określenie zagrożeń wynikających z technologii ocieplania istniejących budynków mieszkalnych w aspekcie zagadnień cieplno – wilgotnościowych;
 • podkreślenie roli staranności w wykonywaniu izolacji p.wodnych z uwagi na zagrożenia higieniczno-zdrowotne powstających w wyniku błędów technologicznych i wykonawczych;

Katedra Planowania Przestrzennego Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5:

 • zagospodarowanie regionów w świetle warunków wynikających z integracji europejskiej:
 • kierunki współczesnych przeobrażeń regionów w warunkach zrównoważonego rozwoju w obszarze Polski Południowej z uwydatnieniem problematyki lecznictwa uzdrowiskowego i wypoczynku oraz zagadnień równoważenia rozwoju;
 • studia, programy, teorie i koncepcje przebudowy oraz przeobrażeń przestrzennych miast różnej wielkości w warunkach gospodarki rynkowej z uwzględnieniem potrzeb zachowania ładu przestrzennego, równowagi ekologicznej i działań innowacyjnych;
 • strategie integracji przestrzennej miast w kontekście kompozycji urbanistycznej;
 • mechanizmy i tendencje we współczesnym rozwoju miast i obszarów funkcjonalnych – teorie, praktyka i polityka;
 • problemy kształtowania planistyczno-krajobrazowego i architektonicznego obszarów wiejskich.

Katedra Projektowania Architektonicznego A-6:

 • badania dotyczą projektowania architektury, aktualnych tendencji, występujących problemów, uwarunkowań i swoistości kształtowania przestrzeni w zakresie:
  • architektury mieszkaniowej,
  • architektury obiektów nauki i szkolnictwa wyższego,
  • architektury obiektów kultury i promocji kultury,
 • aspektów teoretycznych projektowania w zakresie:
  • teorii estetyki,
  • teorii budowy formy i kompozycji architektonicznej,
  • aspektów modernizmu i nowoczesności we współczesnej architekturze,
  • aspektów barwnych i kolorystycznych w architekturze i urbanistyce,
  • psychologii środowiskowej,
  • technologii pracy, kształtowania pomieszczeń roboczych i wyposażenia stanowisk pracy biurowej,
  • ergonomii i środowiska pracy,
  • zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu architektury,
  • rewitalizacji terenów i obiektów poprzemysłowych i zdegradowanych.

Katedra Rysunku, Malarstwa i Rzeźby A-7:

 • zagadnienia związane z architekturą, rysunkiem, malarstwem i rzeźbą.
 • badania skoncentrowane są na integracji sztuk w środowisku architektonicznym, pracach plastycznych w różnych mediach, współczesnych relacjach między rzeźbą a architekturą.
  W ramach tych tematów prowadzone są działania projektowe, plastyczne i naukowe. Ten kierunek badań i prac projektowych będzie nadal kontynuowany.
 • Problematyka pozostanie ze współczesnością, tradycją kulturową, a także z zachowaniem dziedzictwa materialnego i duchowego.

Katedra Architektury Krajobrazu A-8:

 • badania nad zapiem krajobrazu otwartego;
 • współczesnych tendencji w architekturze krajobrazu;
 • ochrony, rewaloryzacji, rewitalizacji i kształtowaniu krajobrazów przyrodniczo-kulturowych ogrodów zabytkowych;
 • podstaw kulturowych architektury krajobrazu w Polsce i na świecie;
 • wybranych zagadnień projektowych z zakresu architektury krajobrazu.

Katedra Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-9

 • kierunki współczesnych przeobrażeń regionów w warunkach zrównoważonego rozwoju w obszarze Polski Południowej z uwydatnieniem problematyki lecznictwa uzdrowiskowego i wypoczynku oraz zagadnień równoważenia rozwoju;
 • studia, programy, teorie i koncepcje przebudowy oraz przeobrażeń przestrzennych miast różnej wielkości w warunkach gospodarki rynkowej z uwzględnieniem potrzeb zachowania ładu przestrzennego, równowagi ekologicznej i działań innowacyjnych;
 • strategie integracji przestrzennej miast w kontekście kompozycji urbanistycznej;
 • mechanizmy i tendencje we współczesnym rozwoju miast i obszarów funkcjonalnych – teorie, praktyka i polityka;
 • problemy kształtowania planistyczno-krajobrazowego i architektonicznego obszarów wiejskich.

Katedra Geometrii Wykreślnej I Technologii Cyfrowych A-10

 • wykorzystanie różnych metod i technik badawczych do analizy obiektów architektonicznych w zakresie ich geometrii, technologii wykonania itp.; zaproponowanie nowych rozwiązań w stosunku do istniejących realizacji;
 • przeprowadzenie kompleksowych badań związanych z pomiarami inwentaryzacyjnymi, w zakresie sprzętu, oprogramowania oraz analizy wirtualnych modeli mierzonych obiektów;
 • poszukiwanie nowych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych w oparciu o projektowanie parametryczne, algorytmiczne, genetyczne, ewolucyjne itp.;
 • analiza sposobów prowadzenia inwestycji przy użyciu różnych technologii, w tym techniki BIM.

Plan strategiczny badań i cele strategiczne będą realizowane poprzez szeroko rozumianą współpracę z otoczeniem gospodarczym i samorządowym oraz jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą.
Wyniki badań będą upowszechniane poprzez publikacje naukowe – książkowe, monografie, publikacje artykułów w czasopismach recenzowanych oraz poprzez bezpośrednią wymianę myśli na organizowanych przez Wydział międzynarodowych i krajowych konferencjach i kongresach naukowych, oraz poprzez uczestnictwo pracowników naukowych Wydziału w konferencjach organizowanych przez inne ośrodki akademickie i naukowe.
Środki na realizacje badań naukowych, poza dotacją budżetową, będą pozyskiwane poprzez aplikacje o granty badawcze oraz umowy z otoczeniem gospodarczym.

3. Strategia kształtowania i rozwoju oferty dydaktycznej:

3.1. Plan strategiczny rozwoju oferty dydaktycznej:

 • kontynuacja wysokiej jakości kształcenia na I i II stopniu studiów dla stworzenia oferty dla najlepszych studentów, poprzez przestrzeganie zasad określonych w Uczelni w strategii jakości kształcenia oraz poprzez kontynuację i odnawianie posiadanych przez Wydział akredytacji studiów dla kierunków studiów:
  Architektura:
  – Royal Institute of British Architects (RIBA) do 2027 roku;
  – Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych – do 2023 roku;
  – Państwowej Komisji Akredytacyjnej – od 2006 roku;
  – Polskiej Komisji Akredytacyjnej – od roku 2013;
  oraz Architektura Krajobrazu:
   Euroropean Federation for Landscape Architecture (EFLA) – od 2005 roku;
  – Euroropean Federation for Landscape Architecture (IFLA) – 2022-2027;
 • kontynuacja współpracy z Izbą Architektów RP w zakresie monitorowania jakości kształcenia studentów poprzez uczestnictwo przedstawicieli Izby we wszystkich komisjach egzaminów dyplomowych inżynierskich i magisterskich, na podstawie zawartej umowy z Małopolską Okręgową Izbą Architektów;
 • dążenie do przekształcenia programu studiów na kierunku Architektura, prowadzonych w języku polskim i angielskim oraz na kierunku studiów Architektura Krajobrazu w studia z odrębnymi semestrami poświęconymi opracowaniu pracy dyplomowej na studiach I i II stopnia oraz wprowadzenie na kierunku studiów Architektura w porozumieniu z Izbą Architektów semestralnej praktyki zawodowej przed dyplomem II stopnia, pozwalającej na uzyskiwanie przez absolwentów Wydziału uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń – równocześnie z dyplomem magistra inżyniera architekta;
 • dążenie do wprowadzenia modułowego systemu kształcenia na I i II stopniu, jak obecnie na studiach II stopnia w języku angielskim;
 • poszerzanie oferty kształcenia dla studentów zagranicznych na studiach I i II stopnia na dwóch kierunkach architektura (architektura i urbanistyka) i architektura krajobrazu;
 • uruchomienie cyklicznego płatnego programu międzynarodowej szkoły letniej (wykorzystanie potencjału kadrowego i infrastrukturalnego Wydziału Architektury);
 • udostępnienie nagranych wykładów na platformie Youtube – wygłaszanych przez krajowych i zagranicznych ekspertów zapraszanych na Wydział Architektury (w tym także pracowników Wydziału Architektury PK), celem zwiększenia zasięgu oddziaływania na środowisko studenckie, za pośrednictwem wydziałowej strony internetowej;
 • kontynuacja tradycyjnych kierunków kształcenia: studia I i II stopnia na dwóch kierunkach Architektura Architektura Krajobrazu – przy stałym monitorowaniu losów absolwentów i dostosowywaniu programów kształcenia do potrzeb rynku pacy;
 • kontynuacja realizacji programu studiów III stopnia – doktoranckich w ramach dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka oraz uruchomienie studiów III stopnia w językach obcych; dla realizacji celu strategicznego WA PK, Uczelni, Polski i UE – „społeczeństwo wiedzy”
 • kontynuacja i rozszerzanie kształcenia na studiach II stopnia w języku angielskim – Master’s Degree Studies in Architecture in English;
 • uruchomienie studiów w języku angielskim na I stopniu studiów na kierunku architektura;
 • dalsze rozszerzanie międzynarodowej współpracy i wymiany dydaktycznej studentów i pracowników poprzez nowe porozumienia i umowy o współpracy;
 • dążenie do integracji międzywydziałowej w zakresie kształcenia, wymiany wiedzy i kadry w ramach Politechniki Karkowskiej;
 • kontynuacja i rozszerzanie kształcenia na studiach II stopnia z zakresu Gospodarki Przestrzennej na międzywydziałowych studiach II stopnia w specjalności a) Urbanistyka i transport – wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej oraz b) Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna – wspólnie z Wydziałem Inżynierii Środowiska;
 • uruchomienie studiów I stopnia na kierunku studiów Gospodarki Przestrzennej w ramach międzywydziałowych studiów na Wydziale Architektury, prowadzonych wspólnie z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Wydziałem Inżynierii Lądowej;
 • stale poszerzanie i aktualizowanie oferty studiów podyplomowych w ramach filozofii permanentnego kształcenia i reagowania na potrzeby rynku pracy w zawodzie architekta i urbanisty oraz architekta krajobrazu – na WA PK;
 • kontynuacja i rozszerzanie oferty specjalistycznych kursów prowadzonych przez WA PK, związanych z przygotowaniem kandydatów na studia oraz przygotowaniem studentów i absolwentów WA do zmieniających się potrzeb rynku pracy, w tym związanych z zawodowym warsztatem i zmieniającymi się programami i narzędziami cyfrowego wsparcia projektowania;
 • dążenie do integracji międzywydziałowej w zakresie kształcenia, wymiany wiedzy i kadry w ramach Politechniki Karkowskiej;
 • kontynuacja i rozszerzanie oferty krajowych i zagranicznych warsztatów projektowych.
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top