Historia

1945-1948

Przypadająca w 2005 roku 70-ta rocznica powstania Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej była kolejnym symbolicznym jubileuszem, związanym z restytucją nauczania architektury po dramatycznych wydarzeniach II Wojny Światowej.

Tradycja nauczania architektury w Krakowie – dawnej stolicy Piastów i Jagiellonów – jest długa. Kraków w okresie utraty niepodległości odgrywał szczególną rolę w utrzymaniu tożsamości narodowej, dla której właśnie architektura, jak to stwierdził Jan Zachwatowicz w programie powojennej odbudowy, miała kardynalne znaczenie.

Tradycyjnie pierwotną formą szkolnictwa architektonicznego było nauczanie w średniowiecznych cechach budowlanych, ale już w XVII wieku architektura i mechanika jako nauki ścisłe, wykładane były w Akademii Krakowskiej przez profesora matematyki Jana Brożka. W roku 1690 wydany został podręcznik dla studentów uczelni pt. „Architekt polski to jest nauka ulżenia wszelkich ciężarów…” napisany przez innego profesora matematyki Stanisława Solskiego. Był to pierwszy podręcznik projektowania architektonicznego budowli publicznych, sakralnych i wojskowych uwzględniający zagadnienia, które dziś nazywamy ekologicznymi i ekonomicznymi. W wieku XVIII w Akademii Krakowskiej wykładano architekturę cywilną i wojskową, która to dyscyplina od początku XIX wieku znalazła się w programie dydaktycznym Wydziału Filozoficznego tejże Akademii. Nauczanie architektury było prowadzone także od 1834 roku w Instytucie Technicznym przemianowanym później na Szkołę Przemysłowo-Artystyczną.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku zagadnienia rekonstrukcji przestrzeni i jej nowego ukształtowania stały się jednym z najważniejszych programów w odrodzonej Rzeczypospolitej. Powołano wtedy w Krakowie aż dwie szkoły o profilu architektonicznym: Wydział Architektury w Akademii Sztuk Pięknych, niestety zlikwidowany w 1927 roku oraz podniesiona do rangi uczelni akademickiej Szkoła Przemysłowo-Artystyczna powstała już w 1834 roku jako Instytut Techniczny.

Wydział Architektury w Krakowie powstał w ramach Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej już w pierwszych dniach wolności po drugiej wojnie światowej. Pierwsza siedzibą Wydziału był zamek Królewski na Wawelu ─ pierwszy egzamin na studia, odbył się na Dziedzińcu Wawelskim w maju 1945 roku. Kadra naukowa emigrująca po zakończeniu wojny w 1945 roku z terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej utworzyła nowy Wydział Architektury w Krakowie, działający w pierwszej fazie w ramach Akademii Górniczej. Wydział Architektury wchodził w skład Wydziałów Politechnicznych i był powołany przez Komitet Organizacyjny działający pod przewodnictwem profesora Izydora Stella- Sawickiego. W skład wykładowców Wydziału Architektury weszło grono wybitnych profesorów, wśród których warto wymienić nazwiska Jerzego Struszkiewicza, Adama Mściwujewskiego, Bohdana Guerquina, Ludomira Śleńdzińskiego, Włodzimierza Gruszczyńskiego, Józefa Gałęzowskiego, Juliusza Żurawskiego, Tadeusza Tołwińskiego, Bohdana Tretera i Adolfa Szyszko-Bohusza.

Pierwszym Dziekanem i założycielem Wydziału Architektury był Profesor Adolf Szyszko-Bohusz – wybitny architekt, konserwator, odnowiciel Zamku Królewskiego na Wawelu. Wydziały Politechniczne Akademii Górniczej zostały dekretem Rządowym przekształcone w 1954 roku w Politechnikę Krakowską z siedzibą na Kampusie przy ul. Warszawskiej 24, do których Wydział Architektury został przeniesiony z budynku nr 5 na Wzgórzu Wawelskim, prestiżowego i symbolicznego zarazem miejsca tymczasowego pobytu.

Wielu wybitnych naukowców i twórców – profesorów Wydziału Architektury w Krakowie w 70-letniej jego historii tworzyło intelektualne podstawy rozwoju dyscypliny wiedzy architektura i urbanistyka oraz rozwoju przestrzennego kraju i dorobku jego kultury materialnej, poprzez działalność naukową, dydaktyczną i twórczą, w tym wybitne dzieła architektury i urbanistyki i założenia krajobrazowe.

Kształcenie studentów architektury w latach PRL-u nie należało do łatwego zadania. Wstrząsy polityczne, centralistyczny system zarządzania i sterowania życiem akademickim oraz doktryny polityczne socjalizmu wpływały na proces kształcenia i na architekturę polską tego okresu. Na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej był to okres zmagania się z ingerencją władz politycznych w programy nauczania i walką o utrzymanie autonomii uczelni w systemie szkolnictwa akademickiego. Przełomowym był rok 1971, kiedy w miejsce tradycyjnych katedr akademickich wprowadzono wzorem szkolnictwa radzieckiego strukturę instytutową. Z drugiej strony ożywienie gospodarcze w „epoce gierkowskiej” stwarzało możliwości twórczej realizacji idei architektonicznych i urbanistycznych, zapoczątkowało otwarcie Uczelni i Wydziału na kontakty zagraniczne, które stały się istotnym elementem rozwoju nowych metod dydaktycznych, a także zaowocowały dopływem nowych idei, technologii i technik budowlanych z Europy Zachodniej.

1948-1950

Rudolf Śmiałowski

1950-1952

Czesław Boratyński

1952-1962

Władysław Borusiewicz

1962-1964

Wiktor Zin

1964-1966

Witold Korski

1966-1971

Alfred Majewski

1971-1978

Wiktor Zin

1978-1984

Andrzej Skoczek

Próby skierowania twórczości architektonicznej na obszar poza polityczny podjął prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Skoczek, który jako pierwszy został wybrany w wyborach przez społeczność akademicką na dziekana Wydziału Architektury na kadencję w latach 1978-1984. Ten wybitny i aktywny twórca rozpoczął ważną środowiskową i ogólnopolską dyskusję o podstawowych problemach architektury i jej regionalizacji uwarunkowanej walorami środowiska i krajobrazu kulturowego i będącej nośnikiem tożsamości narodowej, czyniąc z krakowskiego wydziału główny ośrodek współczesnej myśli architektonicznej. Dyskusję o problemach ochrony i przekształceń naszej przestrzeni kulturowej uzupełniały słynne „konwersatoria mogilańskie” (1980-1990) przez znanego krytyka architektury Profesora Tadeusza Przemysława Szafera, autora wielotomowego, unikalnego wydawnictwa „Diariusz Architektury Polskiej.” Profesor Andrzej Skoczek był inicjatorem uchwalenia w 1986 roku Krakowskiej Karty Architektury Regionalnej.

1987-1993

Kierując Wydziałem Architektury przez dwie kadencje, prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński doprowadził do zdecydowanego otwarcia Wydziału na Europę i świat, kładąc szczególny nacisk na rozwój kontaktów ze środowiskiem akademickim naszego zachodniego sąsiada, w tym z uczelniami w Műnster, Cottbus i Weimarze. Był również tym, który przeprowadził Wydział przez pamiętny przełom polityczny 1989 roku, utrwalając podstawy samorządu akademickiego.

1993-1999

W 1993 roku nastąpił zasadniczy przełom, w wyniku którego kierownictwo Wydziału objął przedstawiciel średniej generacji prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka – wybitny naukowiec, współtwórca krakowskiej szkoły konserwacji zabytków, autor wielu realizacji przywracających zabytkowe obiekty do dawnej świetności  nowych funkcji, w tym Muzeum w Podziemiach Rynku Głównego w Krakwie.  Z Dziekanem współpracował zespół prodziekanów – młodych naukowców Wydziału – dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska (ds. Nauki) i dr hab. inż. arch. Zbigniew Radziewanowski (ds., Dyplomowania) oraz dr inż. arch. Jacek Gyurkovich (ds. Studenckich) wybranych na kadencję w latach 1993-1996 i następnie po kolejnych wyborach na lata 1996-1999. Nowa ekipa jako priorytety dalszego rozwoju Wydziału uznała szybki rozwój kadry naukowej, rozszerzenie kontaktów zagranicznych, w tym także na USA i Wielką Brytanię, co zaowocowało uzyskaniem akredytacji przez Komisję „Royal Institute of British Architects” (RIBA) Krakowskiego Wydziału Architektury jako jedynego w Polsce i jednego z trzech w dawnym bloku wschodnim (obok szkół architektury w Moskwie i Bukareszcie). Propozycja podjęcia starań o tę akredytację złożona została przez partnerów wieloletniej współpracy z Wydziału Architektury w Plymouth, prowadzonej z upoważnienia dziekana przez dr inż. arch. Ewę Węcławowicz-Gyurkovich. Nawiązanie kontaktów z florencką „Fundacją Romualdo del Bianco” przyniosło rozszerzenie współpracy międzyuczelnianej na związane z Fundacją uniwersytety oraz umożliwiło uczestniczenie w proponowanych przez Fundację międzynarodowych spotkaniach naukowych i studialnych organizowanych dla kadry nauczycielskiej i młodzieży studenckiej. W trakcie dwóch kadencji (lata 1993-1999) władze Wydziału podjęły się modernizacji nowej siedziby Wydziału Architektury zlokalizowanej w zabytkowym budynku dawnego pałacu na Łobzowie tzw. Podchorążówki. Zaktywizowana została również współpraca ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich jako reprezentantem środowiska architektonicznego w zakresie wspierania twórczości architektonicznej przez pracowników Wydziału. Po raz pierwszy z inicjatywy tej ekipy dziekańskiej powołano ogólnopolską Radę Dziekanów wydziałów architektury, której celem było wspieranie interesów akademickiego środowiska architektonicznego w Polsce i współpraca z resortem szkolnictwa wyższego. Profesor Andrzej Kadłuczka zainicjował i przeprowadził organizację prestiżowej międzynarodowej konferencji konserwatorskiej „Kraków 2000” uwieńczonej redakcją i edycją „Karty Krakowskiej” sygnowanej przez najwybitniejsze światowe grono konserwatorskie.

1999-2005

Dziekan prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga – architekt i urbanista, naukowiec i projektant – praktyk, m.in. autor szeregu zrealizowanych zespołów i obiektów mieszkaniowych, sprawował urząd przez dwie kolejne kadencje (1999-2005). W tym okresie prodziekanami byli: prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz (ds. Nauki), dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, prof. PK (ds. Programu Studiów i Dyplomowania), dr inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich (ds. Studenckich) oraz w drugiej kadencji także dr inż. arch. Danuta Kupiec-Hyła (ds. Studenckich na kierunku Architektura Krajobrazu). W trakcie tych kadencji zwielokrotnione zostały kontakty zagraniczne, dzięki uruchomieniu, rozwinięciu lub kontynuacji istniejących programów edukacyjnych – wymiany studentów, w tym programu Sokrates (1998-2006), przekształconego następnie w program Erasmus (2007-2014) oraz programu Tennessee. Dzięki dbałości o jakość kształcenia i współpracę międzynarodową w trakcie drugiej kadencji dziekan W. Seruga uzyskał dla Wydziału przedłużenie akredytacji RIBA na kolejnych 5 lat (2005-2011). Zabiegając skutecznie u władz Uczelni, w sposób znaczący zaawansował proces modernizacji Wydziału Architektury, pozyskując adaptowane pomieszczenia na parterze w części frontowej wschodniego skrzydła w budynku tzw. Podchorążówki oraz w całości odnowione I i II piętro, wyposażając je w nowoczesny sprzęt i urządzenia dydaktyczne. Profesor W. Seruga rozpoczął wydawanie czasopisma naukowego, związanego z tematyką kształtowania środowiska mieszkaniowego, tworząc periodyk poświęcony tej tematyce „Środowisko Mieszkaniowe/ Housing Environment ”. Czasopismo to wydawane jest przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego od 2003 roku z inicjatywy prof. Wacława Serugi, który pełni funkcję redaktora naczelnego, współpracując z redaktorami dr hab. inż. arch. Magdaleną Jagiełło – Kowalczyk oraz dr inż. arch. Elżbietą Kusińską. Jest to ogólnopolskie czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym, z tekstem dwujęzycznym (polsko – angielskim), wpisane na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cechą szczególną kadencji Profesora Wacława Serugi było wspieranie rozwoju kadry naukowej, nie tylko Wydziału Krakowskiego, ale również w innych ośrodkach polskiego środowiska akademickiego wyższych szkół architektury. W tym okresie obronionych zostało na Wydziale 72 prace doktorskie oraz 28 habilitacji. Uruchomiono wówczas na Wydziale Architektury nowy kierunek studiów – Architektura Krajobrazu (2002), niezwykle ważny wobec przekształceń i zagrożeń pojawiających się zwłaszcza w okresie dynamicznego rozwoju gospodarczego kraju.

Profesor Wacław Seruga w okresie swoich dwóch kadencji wprowadził istotne dla kultury i tradycji akademickiej obyczaje, które podniosły rangę ważnych wydarzeń w życiu Wydziału i Uczelni. Zainicjował kultywowany nadal zwyczaj wręczania dyplomów ukończenia studiów na akademickiej uroczystości w obecności przedstawicieli władz Uczelni i Wydziału oraz kadry nauczającej, na którą zapraszani są także jako goście bliscy dyplomantów. Dyplomanci uczestniczą w tej uroczystości w tradycyjnych czapkach akademickich. Dziekan W. Seruga jest również inicjatorem utworzenia w Sali Rady Wydziału Architektury galerii portretów dziekanów Wydziału, malowanych przez wybitnych artystów. Zainicjował również tradycję przyznawania wybitnym osobistościom, zasłużonym dla Wydziału Architektury Medalu Dziekana, którego autorem jest prof. art. rzeźb. Stefan Dousa. Kontynuując tradycję pozostawiania dla następnych pokoleń wizerunków postaci znaczących dla środowiska akademickiego Wydziału, utworzył w późniejszym okresie (2014), jako dyrektor Instytutu Projektowania Urbanistycznego w Sali Seminaryjnej Instytutu A-3 galerię portretów założyciela tej jednostki i jego następców. W roku 2000 WA PK wraz ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu rozpoczął organizacje Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową roku ARCHITEKTURA BETONOWA.

2005 – 2012

W latach 2005-2012 funkcję dziekana pełnił kolejny przedstawiciel tzw. średniej generacji, znany twórca i teoretyk architektury prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski, laureat Nagrody Honorowej SARP w 2011 r. za twórczość. W trakcie tych kadencji prodziekanami byli: dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak, prof. PK (ds. Nauki), dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz (ds. Nauczania), dr inż. arch. Magdalena Kozień-Wożniak (ds. Studenckich) i dr inż. arch. Jacek Czubiński (ds. Studenckich).  Podwójna kadencja dziekana D. Kozłowskiego przypadła na niezwykle ważny okres przekształceń architektonicznego szkolnictwa wyższego i dostosowywania go do standardów i wymogów wynikających z wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wprowadzony został całkowicie nowy dwustopniowy system nauczania: 3,5- letni program studiów inżynierskich oraz 1,5-roczny program studiów magisterskich. Ekipa dziekańska Profesora D. Kozłowskiego uruchomiła również studia trzeciego stopnia. Ważnym osiągnięciem było uzyskanie najwyższej oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej w akredytacji programowej oraz uznanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kierunku studiów Architektura i Urbanistyka prowadzonego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej za najlepszy kierunek studiów w Polsce w roku 2012. Jako jedyny spośród kierunków Architektura i Urbanistyka znalazł się na liście Ministerstwa, obejmującej 25 najlepszych kierunków studiów w całej Polsce i uzyskał na okres 3 lat dotację pro jakościową. Od 2012 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został opublikowany przez Komisję Europejską Aneks V Dyrektywy, w którym wpisane zostały dyplomy z zakresu architektury Politechniki Krakowskiej – oznacza to, że absolwenci Wydziału Architektury PK uzyskali uznanie kwalifikacji na obszarze Unii Europejskiej, po uzyskaniu licencji Izby Architektów RP. Należy również podkreślić, iż w trakcie trwania tej kadencji kierunek studiów Architektura Krajobrazu jako jedyny w Polsce, prowadzony na Krakowskim Wydziale Architektury uzyskał w 2010 roku 5-letnią akredytację European Federation for Landscape Architecture (EFLA). Podczas kompleksowej oceny jakości działalności naukowej w 2012 roku Wydział Architektury otrzymał oceną: A.

2012 – 2019

W roku 2012 i ponownie na dugą kadencję w roku 2016 na dziekana Wydziału Architektury został wybrany prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich, architekt i urbanista, naukowiec oraz projektant-praktyk, twórca m.in. wielu nowoczesnych obiektów sakralnych, nawiązujących do rodzimych tradycji i krajobrazu kulturowego. Funkcje prodziekanów w trakcie tych kadencji pełnili: prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz (ds. Nauki), dr hab. inż. arch. Agata Kantarek (ds. Nauczania i Akredytacji Studiów), dr inż. arch. Katarzyna Hodor i dr inż. arch. Rafał Zawisza ─  (ds. Studenckich). W drugiej kadencji nastąpiła zmiana na dwóch stanowiskach: funkcję prodziekana ds. Nauczania i Akredytacji Studiów objęła prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska a funkcje drugiego prodziekana ds. Studenckich ─ dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy.

W trakcie tych dwóch kadencji priorytetowym celem WA było utrzymanie wysokiej jakości kształcenia opartej o najnowszą wiedzę, płynącą z badań naukowych, zawodowego, twórczego dorobku kadry naukowej oraz współpracy zagranicznej, stąd wsparcie władz wydziału dla wszelkich inicjatyw związanych z dalszym aktywnym rozwojem kadry naukowej, współpracy międzynarodowej i szerokiej współpracy z otoczeniem samorządowym i gospodarczym. Widoczny udział w grantach badawczych czy organizacja uznanych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych stanowią mocną stronę obecnego wizerunku Wydziału. Rocznie organizowanych jest 5-8 krajowych i międzynarodowych konferencji obejmujących szeroką problematykę z zakresu architektury, historii architektury i konserwacji zabytków, urbanistyki i planowania przestrzennego, problemów technicznych w architekturze oraz architektury krajobrazu i sztuki ogrodowej.

W celu wspierania rozwoju kadry naukowej władze Wydziału uczestniczyły czynnie w Projekcie „Politechnika XXI wieku – program rozwojowy Politechniki Krakowskie j – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów” – współfinansowanego z Funduszu Społecznego UE – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2010-2015) UE, realizując w ramach tego Projektu min. intensywny program Visiting Professor, w ramach którego w latach 2011-2014 odwiedziło Wydział z wykładami 23 wybitnych naukowców z zagranicznych uczelni. Istotnym wsparciem dla kadry nauczającej był w Zadaniu 5 konkursowy program wyjazdów studialnych, ułatwiający prowadzenie studiów in situ i zdobywanie niezbędnych dla prowadzonych badań naukowych i działalności dydaktycznej informacji i materiałów ilustracyjnych. Projekt wspierał również doktorantów i młodych naukowców systemem stypendiów i finansowaniem udziału w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych oraz programem szkoleń.

Do najważniejszych osiągnięć pierwszej kadencji (2012 – 2016) należy zaliczyć: uzyskanie kolejnego przedłużenia akredytacji RIBA na lata 2012-2017, akredytację instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2013-2019 dla kierunku studiów Architektura (prowadzonego do roku akademickiego 2011/2012 pod nazwą Architektura i Urbanistyka), a także ponowne przyznanie Wydziałowi Architektury kategorii naukowej „A” przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych jako jedynemu wydziałowi w Politechnice Krakowskiej.

Efektem realizacji przez WA misji i celów edukacyjnych w drugiej kadencji (od 2016) jest wysoka ocena kierunku Architektura, dokonana przez kolejne komisje akredytacyjne oraz uznanie w rankingach:

  • RIBA – wizyta zespołu w dniach 28-30 listopada 2017. Kierunek Architektura otrzymał akredytację na 5 lat bez zastrzeżeń, Komisja wyznaczyła termin kolejnej wizytacji na 2022 rok;
  • KAUT – wizytacja zespołu oceniającego w dniach 24-26 maja 2017, akredytacja przyznana do roku akad. 2022/23. Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych ma uprawnienia UE – przyznaje certyfikaty EUR-ACE®Label (European Accreditation of Engineering Programmes); WA PK otrzymał certyfikaty dla studiów I i II Stopnia w uznaniu spełnienia kryteriów: – 100% atrybutów podstawowych dla studiów I stopnia, inżynierskich; 100% atrybutów podstawowych dla studiów II stopnia, magisterskich;
  • Ranking PERSPEKTYW: w kwietniu 2018 r. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej uzyskał prestiżowe potwierdzenie wysokiego poziomu kształcenia w drugiej edycji Rankingu Studiów Inżynierskich, przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Ranking adresowany jest do kandydatów na studia, którzy chcą studiować na najbardziej renomowanych kierunkach studiów na uczelniach w Polsce. W rankingu tym Wydział Architektury PK wśród 13 uczelni kształcących architektów uzyskał drugą pozycję. Ranking Studiów Inżynierskich służy promowaniu najlepszych wzorców kształcenia. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej uzyskał szczególnie wysoką ocenę w bardzo ważnym kryterium ELA (15%) – Ekonomiczne Losy Absolwentów. W tym kryterium a także w ocenie jakości kształcenia na podstawie posiadane przez Wydział akredytacje, WA PK uzyskał wyższą ocenę od poprzedzającej go w rankingu uczelni.
  • Podczas kompleksowej oceny jakości działalności naukowej w 2017 roku Wydział Architektury otrzymał oceną: B.

2020 –

Dziekanem zostaje wybitny architekt i teoretyk architektury dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak. Prodziekanami zostali: prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk (ds. Nauki), prof. dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski (ds. organizacji), dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel (ds. Studenckich) i dr hab. inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec (ds. Studenckich). Wydział przebrnął  przez okres pandemii COVID i zajęć online nie zmniejszając jakości kształcenia. Powstały w tym okresie strony na platformach Facebook oraz Youtube, może także poszczycić się nową stroną WWW dla jeszcze łatwiejszego kontaktu ze studentami i kandydatami na studia. Od 2020 roku nastąpił wielki rozwój naukowy Wydziału, w tym okresie wydział odzyskał swoja przodującą rolę wśród wydziałów architektury w Polsce. Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 przyniosły mu z powrotem należną ocenę: A+. Jest to jedna z trzech najwyższych ocen wśród wydziałów architektury.

Znaczące postaci na Wydziale Architektury w latach 1945-2022 to profesorowie: Adam Mściwujewski, Ludomir Śleńdziński, Włodzimierz Gruszczyński, Józef Gałęzowski, Juliusz Żórawski, Tadeusz Tołwiński, Bohdan Treter, Gerard Ciołek, Zygmunt Nowak, Adolf Szyszko-Bohusz, Stanisław Juchnowicz, Andrzej Skoczek, Zbigniew Kupiec, Janusz Bogdanowski, Wiktor Zin, Witold Korski, Witold Cęckiewicz, Wojciech Buliński, Barbara Bartkowicz, Krystyna Wróblewska, Tomasz Mańkowski, Bohdan Lisowski, Dariusz Kozłowski, Wacław Seruga, Wojciech Kosiński, Zbigniew Zuziak, Aleksander Böhm, Stefan Dousa, Anna Mitkowska, Krzysztof Lenartowicz, Ewa Gołogórska-Kucia, Kazimierz Kuśnierz, Elżbieta Węcławowicz-Bilska.

STUDIA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Rozszerzenie oferty dydaktycznej WA: w roku 2012 na WA PK uruchomiony został program studiów II stopnia w języku angielskim na poziomie master – na kierunku studiów Architektura; studia te zostały uruchomione od semestru letniego 2012/2013 w ramach grupy dziekańskiej pilotującej zgłoszony do oferty dydaktycznej program studiów w języku angielskim na rok akademicki 2014/2015.

W ofercie dydaktycznej w 2018/19 program studiów w języku angielskim został rozszerzony na studia I Stopnia na kierunku Architektura i studia II Stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu. W ramach rozszerzania oferty dydaktycznej Wydział Architektury w roku akademickim 2016/2017 rozpoczął kształcenie specjalistów z zakresu Gospodarki Przestrzennej na międzywydziałowych studiach II stopnia w specjalności a) Urbanistyka i transport – wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej oraz b) Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna – wspólnie z Wydziałem Inżynierii Środowiska.

Dalszy znaczący rozwój kontaktów zagranicznych zaowocował potwierdzeniem wieloletniej współpracy z innymi Wydziałami Architektury na Uniwersytetach i Politechnikach: w Knoxville – Tennessee, Műnster i Cottbus, Delft, Plymouth, Londynie, Glasgow, Manchester, w Madrycie, Barcelonie, Turynie, Rzymie, Wenecji, Bolonii, Mediolanie, Brescii, Udine, Katanii, Trydencie, Florencji, Paryżu, Nancy, Aleksandrii, Budapeszcie, Kijowie, Lwowie i wielu innych. Wykłady zaproszonych profesorów są publikowane na platformie Youtube. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej podjął intensywne działania związane z koncepcją utworzenia Polsko-Chińskiej Szkoły Inżynierii na Tianjin Chengjian University – dla kierunków studiów Architektura i Architektura Krajobrazu, wspólnie z Politechnika Białostocką – oferującą specjalistów z zakresu Inżynierii Lądowej. Podpisana została międzynarodowa umowa w MNiSW w 2017, tworzone są programy nauczania i struktura organizacyjna nowej uczelni.

data publikacji: 30-11-2022    edycja: 23-01-2023
EnglishPolish