Strategia umiędzynarodowienia

Strategia umiędzynarodowienia – realizacja i rozszerzanie współpracy międzynarodowej – procesu nauczania i rozwoju badań naukowych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Podstawowe cele strategii:

 • kontynuacja dotychczasowej współpracy międzynarodowej w zakresie dydaktyki i badań naukowych oraz otwieranie się na nowe kierunki i wyzwania wynikające z mobilności studentów w skali świata i szybkiego rozwoju nauki w krajach pozaeuropejskich;
 • osiągnięcie jeszcze lepszego niż dotychczas stopnia umiędzynarodowienia w ramach różnorodnych form nauczania prowadzonych na Wydziale Architektury, w czym powinno pomagać ciągłe podnoszenie jakości nauczania gwarantowane przedłużanymi na kolejne lata międzynarodowymi akredytacjami, takimi jak akredytacja RIBA i KAUT;
 • wzmocnienie międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań naukowych poprzez nawiązywanie nowych kontaktów i aktywne uczestnictwo w programach międzynarodowych, szczególnie związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami i priorytetowymi kierunkami rozwoju dyscypliny architektura i urbanistyka;
 • tworzeniu nowych form takich jak szkoły międzynarodowe i międzynarodowe konsorcja badawcze, umożliwiające zwiększenie udziału pracowników Wydziału w pracy w placówkach zagranicznych oraz wzmocnienie zwiększenie uczestnictwa naukowców i dydaktyków z zagranicy w badaniach i nauczaniu prowadzonych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej;

Realizowane obecnie i planowane szczegółowe działania:

 • Aktualnie prowadzone są i dynamicznie rozwijają się studia częściowe w ramach Programów: Erasmus, CEEPUS, Tennessee oraz umów bilateralnych z uczelniami partnerskimi w Europie, Azji, Australii i obu Amerykach:Prowadzona wymiana dydaktyczna obejmuje obecnie największą ilość studentów w skali PK. Systematycznie wzrasta ilość studentów zagranicznych studiujących na WAPK w każdym semestrze – od ~30 w roku 2004/05, poprzez ~ 80 w roku 2009/10,~130 w 2013/14, po ~150 w 2014/15. Coraz więcej studentów przyjeżdżających studiuje również przez cały rok akademicki – w 2009/10 około 30, w 2014/15 – około 50. Z oferty studiów częściowych korzystają studenci wszystkich stopni ( I, II i III).Obecnie w studiach częściowych w ramach 70 umów bilateralnych z uczelniami europejskimi w Programie LLP Erasmus i CEEPUS bierze udział około 200 studentów rocznie (w tym około 100 wyjeżdżających i 100 przyjeżdżających). W wymianach realizowanych w ramach innych umów międzynarodowych (m.in. z USA, Australią, Meksykiem, Chinami, Koreą Południową, Tajwanem i Singapurem) uczestniczy corocznie ponad 50 studentów (w tym około 35 przyjeżdżających i 15 wyjeżdżających). Rozbudowana oferta dydaktyczna w języku angielskim dla obcokrajowców jest realizowana we wszystkich Instytutach Wydziału, a koordynowana przez Instytut A3. Oferta dydaktyczna Wydziału Architektury w swojej części ogólnej (wykłady, przedmioty artystyczne i blok przedmiotów technicznych) jest oferowana również dla studentów zagranicznych przyjeżdżających na inne wydziały PK oraz inne uczelnie krakowskie. Istotną dla studentów konsekwencją udziału w studiach częściowych jest również możliwość wykonywania prac dyplomowych z podwójnym promotorstwem (promotor z WAPK i współpromotor z uczelni partnerskiej lub odwrotnie – realizowana m.in. z HTW Dresden, FH Münster, Universita degli Studi di Firenze, Bauhaus Universitat Weimar, TU Berlin, Politecnico di Torino, Poltecnico do Milano) oraz możliwość uzyskania podwójnego dyplomu WAPK i wybranych uczelni partnerskich (na podstawie podpisanej umowy o podwójnym dyplomowaniu m.in. z Münster, Hildesheim, Cottbus). Szczególną formą studiów częściowych są wyjazdy studentów na 3 – miesięczne praktyki projektowe, w ramach Programu LLP Erasmus (od 2014r. Erasmus+) Praktyki, z których korzysta coraz większa liczba studentów – od kilku w 2005r. do kilkudziesięciu w roku 2014/15.
 • Stworzenie na bazie realizowanych międzynarodowych projektowych warsztatów studenckich – warsztatów organizowanych ramach LLP Erasmus Intensive Programmes, cyklicznych warsztatów międzynarodowych i warsztatów współorganizowanych na podstawie mów bilateralnych miedz uczelniami – platformy współpracy naukowo-studialnej i kompleksowej metody kształcenia studentów. Niezależnie od tych warsztatów organizowane są kolejne wspólne z Architecture and Urban Planning School Huazhong University of Science and Technology (HUST) z Wuhan z udziałem chińskich i polskich studentów.
 • Rozszerzenie oferty dydaktycznej WA PK o dopasowany z programem kształcenia anglojęzyczne zajęcia prowadzone przez wykładowców zagranicznych dla studentów polskich (wykłady, intensywne zajęcia seminaryjne i seminaryjno-projektowe) oraz zajęcia prowadzone przez kadrę WA dla studentów zagranicznych (szkoły letnie na WA, wyjazdy studialne, wykłady na uczelniach partnerskich). Dzięki programom takim jak Erasmus Teaching Mobility, Politechnika XXI w. oraz Stypendium Fullbrighta, w latach 2005-2015 wykłady gościnne wygłosiło kilkudziesięciu wykładowców z uczelni zagranicznych. Równocześnie profesorowie z jednostek organizacyjnych WA PK zapraszani byli do wygłoszenia wykładów na wielu zagranicznych uczelniach partnerskich.
 • Wydział Architektury PK prowadzi od 2013 roku studia II stopnia – magisterskie – w języku angielskim: Master’s Degree Studies in Architecture in English. Program studiów MA in English, zawiera te same treści merytoryczne co program w języku polskim i tym samym posiada akredytacje krajowe (Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych) oraz zagraniczne – Royal Institute of Britsh Architects. Natomiast realizacja programu odbywa się w całości w nowej formie zintegrowanego systemu modułowego prowadzonego przez kadrę dydaktyczną WA PK oraz profesorów z uczelni zagranicznych – między innymi z Mediolanu, Barcelony i Atlanty. Studia MA in English, są adresowane do kandydatów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Studia w języku angielskim odgrywam istotną rolę w procesie umiędzynarodowienia – stanowią atrakcyjną ofertę dydaktyczną, przyciągającą coraz szerzej studentów z wielu krajów świata. Planowane jest rozszerzenie studiów w języku angielskim na studia I stopnia oraz studia doktoranckie.
 • Realizowana jest i rozszerzana międzynarodowa współpraca naukowa – poprzez organizację konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym przy współudziale partnerów zagranicznych oraz prowadzone są wspólne z zagranicznymi uczelniami programy badawcze.
 • Wydział Architektury PK rozpoczyna współpracę Tianjin Chengjian University w ramach wspólnego przedsięwzięcia – Chińsko Polskiej Szkoły Inżynierii po podpisaniu umowy w MNiSW.
 • Strategia umiędzynarodowienia stanowi uszczegółowienie zapisu strategii Wydziału Architektury, której jednym z postulatów jest „kontynuacja i rozszerzenie partnerstwa z uczelniami zagranicznymi”. Jest on również konsekwencją przyjętej misji Wydziału, gdzie jednym z jej istotnych elementów jest: „rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej”.Solidną podstawę dla aktualnego stanu współpracy Wydziału Architektury z uczelniami zagranicznymi były kontakty pracowników, które zwłaszcza po 1989 roku uzyskały bardziej instytucjonalne wsparcie. Władze Politechniki Krakowskiej zawsze pomagały pracownikom oraz studentom WA w kontaktach międzynarodowych. Ich liczba i zasięg były jednak ograniczone, terytorialnie i finansowo. Nieliczni byli stypendystami lub uczestnikami sporadycznych wymian zwykle opartych o fundusze zagraniczne. Lata 90-te stworzyły możliwość usystematyzowania działań, które z obecnej perspektywy można uznać za początkujące tworzenie spójnej strategii umiędzynarodowienia Wydziału Architektury. Wśród nich trzy zasadnicze, jakie trwale wpisały się w strukturę oraz organizację współpracy zagranicznej WA PK.
 • W roku akademickim 1992-93 zainicjował działanie program bilateralnej wymiany studenckiej pomiędzy WA PK a College of Architecture & Planning University of Tennessee (obecnie College of Architecture & Design), plasującym się od lat wśród 10 najlepszych publicznych uczelni architektury w Stanach Zjednoczonych. Jest to najdłużej systematycznie funkcjonujący program semestralnej wymiany, jaki jest oferowany studentom architektury w USA i w Polsce, a świadectwem jego efektywności i popularności jest liczba niemal 600 studentów obu uczelni, którzy w ciągu 25 lat prowadzenia wymiany byli jej uczestnikami.
 • W latach 1994-98 Instytut Projektowania Urbanistycznego WA PK jako uczestnik konsorcjum, wraz z Escuela Téchnica Superior de Architectura de Madrid oraz Faculty of Architecture Polytechnic University in Turin, prowadził działania w ramach Programu TEMPUS. Uzyskany pierwszy grant JEP-3533 obejmował wymianę studentów i nauczycieli akademickich z trzech partnerskich instytucji, a pozytywna ocena efektów wymiany doprowadziła do ponownej aplikacji i zdobycia kolejnego grantu JEN-3533, jaki był poświęcony wspólnym badaniom oraz publikacji wyników współpracy. Program ten poprzedzał akcesję Polski do UE, stając się poligonem doświadczalnym dla wymiany studenckiej z uczelniami europejskimi w ramach aktualnie funkcjonującego Programu ERASMUS.
 • W 1999 roku na Wydziale Architektury miała miejsce pierwsza wizyta komisji akredytacyjnej Royal Institute of British Architects RIBA. Na podstawie prezentacji dorobku dydaktycznego komisja przeprowadzała jego wszechstronną ocenę, aby w raporcie końcowym przyznać prawo do legitymowania się prestiżową akredytacją RIBA. Od tego czasu komisja RIBA cyklicznie ocenia krakowski Wydział Architektury, a kolejno przyznane akredytacje pozwalają utrzymać jego wysoką pozycję wśród najlepszych instytucji kształcących architektów. Przedstawione działania wyprzedziły przyznanie w 2012 roku europejskiej notyfikacji dla dyplomów nadawanych absolwentom Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Były ponadto przejawem osobistych inicjatyw pracowników WA PK, odzwierciedlających uświadomioną potrzebę prowadzenia stałej, możliwie szerokiej, międzynarodowej konfrontacji metod i efektów kształcenia, rozumianej jako podstawa rozwoju kierunku oraz dyscypliny. W ostatniej dekadzie taka potrzeba spotyka się z rosnącą aprobatą środowiska Wydziału, a strategia umiędzynarodowienia poprzez kontynuację i rozszerzenie partnerstwa z uczelniami zagranicznymi stały się priorytetem władz WA PK, niezależnie od kierunku kształcenia, stopnia studiów, czy obszaru badań naukowych. Wspierając wszelkie działania jednostek oraz pracowników, jakie sprzyjają współpracy z uczelniami zagranicznymi, celem strategii umiędzynarodowienia WA PK jest ich uporządkowanie, jakie ma służyć możliwie najlepszemu wykorzystaniu potencjału oraz dostępnych środków finansowych Wydziału. Przyjmuje się, że wszystkie prowadzone oraz planowane przedsięwzięcia są lub będą oparte o umowy partnerskie, w których jednoznacznie określa się:
 • cel, przedmiot i zakres współpracy,
 • osobę koordynatora programu / projektu,
 • docelową grupę uczestników,
 • czas funkcjonowania / harmonogram,
 • źródło finansowania przedsięwzięcia.

W przypadku semestralnej/rocznej wymiany studentów wstępnym kryterium zawarcia umowy jest zakres nadanej uczelni partnera akredytacji architektonicznej a obowiązującej w kraju jej pochodzenia. Kolejne jest rozpoznanie stosowanego systemu kredytów akademickich oraz lokalnej skali ocen. Pomaga to w wyborze partnera wymiany, studentom w doborze przedmiotów według limitu kredytów wymaganego w macierzystej uczelni, w konsekwencji rzetelnie prowadzić i akceptować transkrypty ocen przez obydwu partnerów umowy. Przyjmuje się, że w umowach są stosowane i przestrzegane powszechnie używane w akademickim ruchu międzynarodowym definicje „instytucji wysyłającej – home institution” jako uczelni, w której student zamierza wykonywać pracę dyplomową oraz „instytucji przyjmującej – host institution”. Programy i projekty wymiany studentów funkcjonują na podstawie regulaminu, w którym określa się prawa i obowiązki oraz kryteria kwalifikacji uczestników. Programy i projekty wymiany z wniesieniem opłaty własnej studenta za uczestnictwo, są realizowane na podstawie indywidualnej umowy i zgodnie z administracyjnymi i finansowymi procedurami uczelni.

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SAMORZĄDOWYM I GOSPODARCZYM

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej od 2014 roku zintensyfikował i rozszerzył współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej ma podpisane isty intencyjne oraz porozumienia, będące deklaracjami współpracy Wydziału Architektury z miastami: Nowym Sączem, Oświęcimiem, Tarnowem, Andrychowem, Bochnią, Krynicą, Jordanowem, Szczucinem, Wieliczką, Dębicą, Jarosławiem i wieloma innymi miastami i gminami oraz otoczeniem gospodarczym: Sądecką Izbą Gospodarczą, Firmą „Wiśniowski”, Chemobudową Kraków, Firmą ALUPROF, Stowarzyszeniem Producentów Cementu i wielu innymi firmami.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top