KONFERENCJA WISE CITY 2024

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „WISE CITY – THEORY AND PRACTICE” organizowanej przez Katedrę Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-9 Politechniki Krakowskiej oraz Komisję Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk o/Kraków. Konferencja odbędzie się w dniach 23–24 maja 2024, jako wydarzenie hybrydowe, stacjonarnie w Krakowie oraz częściowo on-line.

Konferencja poświęcona jest problemom współczesnego miasta, organizowana zgodnie z wieloletnią tradycją przez kadrę akademicką i naukową, wywodzącą się z dawnego Instytutu Projektowania Urbanistycznego, kontynuowaną przez Zespół z Katedry Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

W 2023 roku rozpoczęliśmy nowy cykl tematyczny, odnosząc się do wątku Miasta Mądrego – Wise City – w teorii i praktyce. Planowana przez nas tegoroczna konferencja odnosi się do potrzeby poszukiwania rozwiązań wobec obecnej, przedłużającej się sytuacji kryzysowej – dotykającej wielu aspektów funkcjonowania współczesnego miasta.

Pogłębiający się kryzys społeczny, klimatyczny i gospodarczy, mający różne oblicza w różnych miejscach świata – niezależnie od szerokości geograficznej i środowiska kulturowego – wymaga dzisiaj ponownej analizy szerokiego pola zagadnień: polityki rozwoju miast, potrzeb społecznych i funkcjonowania społeczeństw w miastach, ciągłego i złożonego procesu przekształceń urbanistycznych, ochrony środowiska naturalnego.

Miasto jako istotna przestrzeń życiowa staje w obliczu poszukiwania najlepszych sposobów na jego funkcjonowanie w nowej rzeczywistości. Pożądana demokratyzacja przestrzeni sprzyja poszukiwaniom nowego wymiaru idei miasta, w którym technokratyczną twarz miasta winna być złagodzona większą wrażliwością na potrzeby społeczne mieszkańców.

Wise City, jako koncept rozwoju struktur miejskich, łączący wytyczne zrównoważonego rozwoju z inkluzywną polityką społeczną stawia na pierwszym miejscu dobrostan użytkowników miasta. Uwrażliwienie na potrzeby człowieka oznacza więc poszukiwanie kierunków inkluzywnej transformacji miejskiej.

Na tym tle trwający kryzys klimatyczny, gospodarczy i militarny, z tragiczną eskalacją wojny na Ukrainie, silnie oddziałują na dynamikę procesów miejskich, w tym na strukturę przestrzeni urbanistycznych. Procesy te muszą stawić czoła dynamicznym przeobrażeniom środowiska naturalnego i kulturowego, w tym zmianom demograficznym, migracyjnym, zmianom klimatycznym, wyczerpywaniu się zasobów surowców energetycznych oraz wielu innym wyzwaniom współczesności.

Wizja Wise City jako miasta potrafiącego sprostać tym wyzwaniom i adaptować się do zmieniających się potrzeb społeczno-środowiskowych będzie więc myślą przewodnią konferencji.

SESJE TEMATYCZNE

DZIEDZICTWO KULTUROWE – KRYZYS TOŻSAMOŚCI MIASTA

 • Dziedzictwo jako podstawa rozwoju nowych struktur miejskich – inspiracja i twórcza kontynuacja,
 • Dziedzictwo kulturowe – świadomość i zaangażowanie społeczne,
 • Dziedzictwo – ochrona, adaptacja oraz obudowa zniszczeń powstałych na skutek katastrof i działań wojennych.

STRUKTURA URBANISTYCZNA I ARCHITEKTONICZNA WOBEC KRYZYSU PRZESTRZENNEGO

 • Współczesna struktura urbanistyczna i architektura miasta w procesach odbudowy
  i przebudowy miast
 • Wpływ czynników kryzysowych na strukturę architektoniczno-urbanistyczną miasta
 • Instrumenty prawne i polityki miejskie w kształtowaniu przestrzeni zurbanizowanej
 • Wyzwania związane z reformą systemu planowania przestrzennego w Polsce
 • Przestrzeń miejska wobec współczesnych wyzwań transportowych i infrastrukturalnych

MIASTO WOBEC KRYZYSU KLIMATYCZNEGO

 • Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta wobec wyzwań klimatycznych – działania urbanistyczne i rozwiązania architektoniczne
 • Kształtowanie błękitno-zielonej infrastruktury – potrzeby i wymagania
 • Obszary chronione i obiekty zabytkowe – uwarunkowania działań w kontekście kryzysu klimatycznego

MIASTO WOBEC KRYZYSÓW POLITYCZNYCH, DEMOGRAFICZNYCH I UCHODŹCZYCH

 • Wyzwania demograficzne i migracyjne we współczesnych procesach urbanizacyjnych.
 • Strategie polityki mieszkaniowej wobec zagrożeń wojennych, klimatycznych i innych
 • Przeciwdziałanie procesom nadmiernego wzrostu i kurczenia się miast

TERMINY

25.03.2024 – NADSYŁANIE ZGŁOSZEŃ WRAZ Z ABSTRAKTAMI

09.04.2024 – AKCEPTACJA ZGŁOSZEŃ I OGŁOSZENIE PROGRAMU KONFERENCJI

23.04.2024 – WNIESIENIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ (PRZESŁANIE POTWIERDZENIA PRZELEWU)

09.05.2024 – NADSYŁANIE PREZENTACJI (*pdf)

23–24.05.2024 – KONFERENCJA HYBRYDOWA, STACJONARNIE W KRAKOWIE ORAZ ON-LINE

OPŁATY

550 PLN – UCZESTNICTWO W KONFERENCJI STACJONARNIE LUB ONLINE Z REFERATEM

350 PLN – UCZESTNICTWO W KONFERENCJI STACJONARNIE LUB ONLINE BEZ REFERATU, OPŁATA STUDENCKA Z REFEREATEM W SESJI STUDENCKIEJ (OBEJMUJE TAKŻE DOKTORANTÓW I SŁUCHACZY SZKÓŁ DOKTORSKICH).

OD OPŁATY ZWOLNIENI SĄ PATRONI KONFERENCJI ORAZ CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ XVIII MKN

Dane do przelewu:

Tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko, WISE CITY A9 2024
Nazwa: Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
Adres: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Numery konta
(PLN) IBAN: PL09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
(EUR) IBAN: PL40 2490 0005 0000 4600 3419 4146
SWIFT (BIC) CODE: ALBPPLPW
Adres banku: ALIOR BANK S.A., ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa

PREZENTACJA

Prezentacja multimedialna w formacie .pdf lub Power Point, czas trwania prezentacji: 10 min. Prezentacje key speaker’ów: 25 min. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tej Konferencji wszystkich zainteresowanych problematyką współczesnego miasta. Językiem konferencji będzie język angielski.

Szczegóły dotyczące konferencji dostępne są również online na stronie katedry w zakładce konferencje: https://kuiasm.pk.edu.pl/wise-city-2024/