Podsumowanie konferencji Wise City

W dniach 12 – 13 maja odbyła się XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa WISE CITY – THEORY AND PRATICE, pod patronatem Sekcji Urbanistyki Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk o/ Kraków, JM Rektora Politechniki Krakowskiej – śp. Prof. dr hab. inż.  arch. Andrzej Białkiewicza, oraz Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Magdaleny Kozień-Woźniak, prof. PK ze wsparciem Urzędu Miasta Krakowa w ramach programu Krakowskie Konferencje Naukowe. Uroczystość otwarcia konferencji uświetnili swoją obecnością: Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK, Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, oraz obecny Rektor prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata.

Konferencję poświęconą problemom współczesnego miasta, zorganizowaną – zgodnie z wieloletnią tradycją – przez kadrę akademicką i naukową tworzącą obecnie Katedrę Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-9 otworzyli współprzewodniczący rady naukowej konferencji Dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof.PK, dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof.PK oraz Prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich. Radę naukową tworzyło 41 wybitnych naukowców z kraju i ze świata. W konferencji wzięło udział ponad 140 uczestników z czego około 20 online. W trakcie dwóch dni trwania konferencji w ramach 6 sesji konferencyjnych 60 prelegentów wygłosiło 50 referatów (10 online).

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała nauka II”.

Pierwsze 4 sesje konferencyjne poprzedziły wystąpienia czterech key speakerów wybitnych architektów i urbanistów z kraju i ze świata: Prof. arch. Mario Cerasoliego, z Uniwersytetu w Rzymie, Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew W. Paszkowskiego z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Prof. Dr. Emanuele Naboniego z Uniwersytetu w Parmie i z Królewskiej Duńskiej Akademii w Kopenhadze oraz Prof. dr hab. inż.  arch. Piotr Lorensa z Politechniki Gdańskiej.

Chcielibyśmy również gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i organizację w tym sekretariatowi organizacyjnemu, wspierającym sekretariat studentom oraz wielu osobom i podmiotom, bez których to wydarzenie nie byłoby możliwe. Szczególne podziękowania kierujemy do moderatorów poszczególnych sesji bez wkładu których nie udałoby się przeprowadzić konferencji tak sprawnie. Poszczególne sesje moderowali:

Sesja 1

Prof. dr hab. inż.  arch. Anna Agata Kantarek z Politechniki Krakowskiej, Prof. D. Sc. Ph.D. Arch., Carlos Marmolejo Duarte, z ETSAB Politechniki Katalonii w Barcelonie; Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek z Politechniki Warszawskiej;

Sesja 2

Dr hab. inż.  arch. Anna Franta, prof. PK z Politechniki Krakowskiej, Prof. arch. Karin Hofert Feix z ETSAB Politechniki Katalonii w Barcelonie i Politechniki w Mediolanie, Dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. PG z Politechniki Gdańskiej;

Sesja 3

Dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK, Prof. D.Sc. Ph.D. Arch., Ivor Samuels z Uniwersytetu w Birmingham, dr hab. inż. arch. Tomasz Bradecki, prof. PŚ;

Sesja 4

Prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta – Szostak z Politechniki Poznańskiej, Prof. Dr. Emanuele Naboniego z Uniwersytetu w Parmie i z Królewskiej Duńskiej Akademii w Kopenhadze, Prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich z Politechniki Krakowskiej z Politechniki Krakowskiej;

Sesja 5

Dr hab. inż. arch. Kinga Racoń – Leja, prof. PK z Politechniki Krakowskiej, Prof. Dr. Michael Peterek z Uniwersytetu Nauk Stosowanych we Frankfurcie, Prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg z Politechniki Poznańskiej;

Sesja 6

Dr hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK z Politechniki Krakowskiej, Prof. Dr Denis Bocquet, z Narodowej Szkoły Architektury w Strasburgu, Dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK z Politechniki Krakowskiej.

Składając podziękowania na ręce wszystkich wymienionych powyżej osób chcielibyśmy już dzisiaj zaprosić na kolejną konferencję naukową, którą zamierzamy zorganizować już w przyszłym roku. A teraz zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia. Zdjęcia wykonane zostały przez: mgr inż. Jana Zycha, Dr hab. inż. arch. Annę Bać, prof. PWr, Dr hab. inż. arch. Tomasza Bradeckiego, prof. PŚ, prof. dr hab. inż. arch. Mateusza Gyurkovicha, dr inż.  arch. Bartłomieja Homińskiego oraz dr inż. arch. Damiana Poklewskiego-Koziełł.


On May 12-13, the 17th International Academic Conference WISE CITY – THEORY AND PRATICE was held under the patronage of The Urbanism Section of the Urbanism and Architecture Committee of The Polish Academy of Sciences, the Urbanism and Architecture Committee of The Polish Academy Of Sciences Kraków branch, Rector of the Cracow University of Technology – late Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicza and the Dean of the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology, dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. CUT with the support of the City Hall in Cracow as part of the Krakow Scientific Conferences program. The opening ceremony of the conference was honored by the presence of: Dean of the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology, dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. CUT, the Vice-Rector for Science, prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, and the current Rector prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata.

The conference devoted to the problems of the modern city, was organized – in accordance with many years of tradition – by the academic and scientific staff currently forming the Chair of Urbanism and City Structure Architecture A-9, was opened by co-chairs of the scientific board Dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. CUT, dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. CUT and prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich. The scientific board consisted of 41 outstanding scientists – theoreticians and practitioners – from the country and abroad. The conference was attended by over 140 participants, of which about 20 online. During the two days of the conference, 60 speakers delivered 50 papers (10 online) in 6 conference sessions.

Project financed from state budget funds allocated by the Minister of Education and Science under the „Excellent Science II”.

The first 4 conference sessions were preceded by speeches by four key speakers an outstanding architects and urban planners from Poland and around the world: Prof. arch. Mario Cerasoli, from the University of Rome, prof. dr hab. Inż. arch. Zbigniew W. Paszkowski from the West Pomeranian University of Technology in Szczecin, prof. Dr. Emanuele Naboni from the University of Parma and the Royal Danish Academy in Copenhagen and Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens from the Gdańsk University of Technology.

We would also like to thank everyone involved in the preparation and organization, including the organizational secretariat, students supporting the secretariat and many people and entities without whom this event would not be possible. Special thanks go to the moderators of individual sessions for conducting the conference so efficiently.

Individual sessions were moderated by:

Session 1

Prof. dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek from the Cracow University of Technology, prof. D.Sc. Ph.D. arch., Carlos Marmolejo Duarte, ETSAB Universitat Politècnica de Catalunya, Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek from the Warsaw University of Technology, Poland;

Session 2

Dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK from the Cracow University of Technology, prof. arch. Karin Hofert Feix ETSAB Universitat Politècnica de Catalunya and Politecnico di Milano, Dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. GUT from the Gdańsk University of Technology;

Session 3

dr hab. inż. arch. Wojciech Korbel, prof. PK from the Cracow University of Technology, Prof. D.Sc. Ph.D. Arch., Ivor Samuels from the University of Birmingham, dr hab. inż. arch. Tomasz Bradecki, prof. PŚ from Silesian University of Technology, Gliwice;

Session 4

Prof. dr hab. inż. arch. Anna Januchta – Szostak from the Poznań University of Technology, prof. Dr. Emanuele Naboni from the University of Parma and the Royal Danish Academy of in Copenhagen, Prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich from the Cracow University of Technology;

Session 5

Dr. hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK from the Cracow University of Technology, prof. Dr. Michael Peterek from the University of Applied Sciences in Frankfurt, Prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg from the Poznań University of Technology;

Session 6

Dr. hab. inż. arch. Katarzyna Hodor, prof. PK from the Cracow University of Technology, prof. Dr Denis Bocquet, École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg, Laboratoire AMUP, Dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK from the Cracow University of Technology.

With sincere thanks to all the people mentioned above, we would like to invite to the next scientific conference, which we intend to organize next year.

And finally we encourage you to watch the photo report from this event. The photos were taken by: mgr inż. Jan Zych, Dr. hab. inż. arch. Anna Bać, prof. PWr, Dr. hab. inż. arch. Tomasz Bradecki, prof. PŚ, prof. dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich, dr inż. arch. Bartłomiej Homiński and dr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł.