V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „WYZWANIA STOJĄCE PRZED ZRÓWNOWAŻONĄ ARCHITEKTURĄ ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO”

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechniki Krakowskiej zaprasza do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2024 roku w Pawilonie konferencyjno-wystawowym „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie oraz w formie online.

Proces przekształceń środowiska mieszkaniowego ma charakter ciągły. Rozwój cywilizacji niesie nowe wyzwania, otwiera niedostępne dotychczas możliwości, stanowi impuls do zmian i pole do eksperymentów. Dla rozwoju struktur/sieci urbanistycznych w najbliższej przyszłości, określające znaczenie będzie miał postępujący wzrost liczby ludności w skali globalnej oraz scenariusz zmian klimatycznych, który może wywołać potężne fale migracyjne. Zjawiska te będą wymagały interwencji, również w zakresie tworzenia tymczasowych siedlisk.

W skali globalnej cele zrównoważonego rozwoju w mieszkalnictwie to zapewnienie szeroko rozumianej dostępności mieszkań i działania na rzecz poprawy jakości środowiska mieszkaniowego we wszystkich jego elementach. Idea zrównoważonego środowiska mieszkaniowego zakłada dążenie do zrównoważenia wszystkich czynników istotnych w procesie kształtowania warunków życia w miejscu zamieszkiwania. Są to czynniki przestrzenne, techniczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe, których charakter i nasilenie zależą od kraju/regionu.

W odpowiedzi na tak postawione cele powstał nowy kanon projektowania, opracowano wachlarz rozwiązań technicznych, technologicznych i materiałowych, które wzbogacają język formy architektonicznej i detalu, a co ważne, ograniczającą zużycie energii, wody oraz generowanie odpadów i zanieczyszczeń w budynkach. Zmianie ulegają także relacje społeczne na wszystkich poziomach. Idea rozwoju zrównoważonego przyniosła w ostatnich dziesięcioleciach poważny dorobek w zakresie budownictwa, urbanistyki i architektury.

Konferencja Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego ma ambicję przedyskutować współczesne problemy kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego i sposoby oddziaływania na czynniki je warunkujące, na tle dorobku badawczego Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechniki Krakowskiej. Obrady Konferencji będą się odbywały w dwóch blokach: pierwszy poświęcony będzie celom, metodom i rezultatom badań nad środowiskiem mieszkaniowym prowadzonych przez zespół obecnej KKŚM na przestrzeni lat, drugi podejmie problematykę sposobów przekształcania  środowiska mieszkaniowego wobec wyzwań współczesności.