Wydział Architektury z grantem NCN

Decyzją z dnia 23 listopada tego roku mgr inż. arch. Ewa Szymczyk otrzymała finansowanie NCN na roczny projekt badawczy pod tytułem ‘Badanie relacji między czynnikami przestrzennymi, a kurczeniem się miast średniej wielkości – porównanie miast niemieckich i polskich’. Mentorką naukową badań jest dr hab. inż. arch., Prof. PK Kinga Racoń-Leja. Badania będą prowadzone we współpracy w Wydziałem Informatyki w ramach grupy badawczej Urban Data Science powołanej w ramach Centrum Doskonalenia Badań Naukowych. 

Proponowane badanie ma na celu analizę miast niemieckich w kontekście wybranych aspektów przestrzennych oraz sprawdzenie ich korelacji z tendencjami do kurczenia się (urban shrinkage) i wzrostu z ostatnich 15 lat. Wyniki te będą porównane z analogicznym badaniem dotyczącym miast polskich prowadzonym w ramach doktoratu na Wydziale Architektury. Badaczka chce wskazać na możliwe podobieństwa i trendy kurczenia się miast średniej wielkości. ‘Mam nadzieję, że  ostateczne wnioski przyczynią się do lepszego zrozumienia zależności pomiędzy kształtem miasta, a jego odpornością na problemy demograficzne i w przyszłości umożliwi skuteczniejsze planowanie kurczących się miast Polski’ – mówi doktorantka.

Granty NCN PRELUDIUM dają możliwość finansowania projektów prowadzonych przez osoby nie posiadające stopnia doktora. Są przepustką dla młodych badaczy wchodzących do świata nauki. Należy dodać, że w tym roku finansowanie było wyjątkowo okrojone, a współczynnik sukcesu (procent złożonych projektów, które uzyskały finansowanie) wynosił 10,73 proc. 


ENG

On November 23, MSc Arch. Ewa Szymczyk was granted funding by the National Science Centre (NCN) for a one-year research project. The project is called ‘Relation between spatial factors and urban shrinkage of medium-sized cities – a comparative study of German and Polish cities’. The research will be conducted in collaboration with an international, interdisciplinary team and supervised by Assoc. Prof. D.Sc. Ph.D. Eng. Arch. Kinga Racoń-Leja. The project will be carried out as part of the Urban Data Science research group, which is established within the Center for Advanced Scientific Research.

The objective of this study is to analyse specific spatial aspects of German cities and investigate how they relate to patterns of growth and shrinkage in the past 15 years. The findings will be compared to an analogous study on Polish cities that was conducted for a doctoral thesis at the Faculty of Architecture. Through this comparison, the researcher intends to identify any similarities and trends. The doctoral student hopes that the ultimate conclusions will provide greater insight into the connection between a city’s structure and its ability to withstand demographic challenges. Ultimately, this knowledge could inform more effective planning strategies for smaller, shrinking cities in Poland.

The NCN PRELUDIUM grants offer a chance to fund projects undertaken by individuals who don’t hold a doctoral degree. They serve as a stepping stone for budding researchers who are venturing into the realm of science. It’s worth mentioning that this year’s funding was notably scarce, with a success rate of only 10.73 percent for submitted projects that were granted funds.