Pozostałe wymiany bilateralne

Atutem studiów na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej jest szczególnie szeroka oferta współpracy w ramach umów bilateralnych (dwustronnych), umożliwiająca studentom I i II stopnia zrealizowanie części studiów w uczelniach zagranicą, głównie poza Europą. Poza korzyściami dydaktycznymi, wynikającymi z doświadczenia innych systemów kształcenia architektonicznego, studia w uczelniach partnerskich są szansą na poszerzenie horyzontów, nawiązanie międzynarodowych kontaktów i wszechstronny rozwój osobisty. Te międzynarodowe doświadczenia przyczyniają się do lepszego rozumienia innych kultur i sposobów kształtowania budynków i miast, i są cennym elementem wykształcenia architektonicznego.

Z uwagi na zróżnicowanie oferty, ale i jej ograniczenia, warto już na początku studiów zapoznać się z możliwościami wyjazdowymi i ważnymi terminami oraz odpowiednio zaplanować swoje działania. Zainteresowane osoby zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, organizowanym na przełomie listopada i grudnia każdego roku. Termin spotkania będzie podany na stronie WAPK i w Wirtualnym Dziekanacie.

Do których uczelni można wyjechać?

Aktualna oferta dla studentów I stopnia obejmuje:

Z językiem angielskim
University of Tasmania (Australia)
Guangdong University of Technology (Chiny)
Chung-Ang University (Korea Południowa)
Hanyang University (Korea Południowa)
National University of Singapore (Singapur)
University of Tennessee (USA)
Kazachstan L. N. Gumilyov Eurasian National University (Kazachstan)
z językiem niemieckim
Eastern Switzerland University of Applied Sciences (Szwajcaria)
z językiem hiszpańskim
Universidad de Chile (Chile)
Universidad Finis Terrae (Chile)
Tecnológico de Monterrey (Meksyk)
Universidad de Monterrey (Meksyk)
Universidad Nacional Autonoma de México (Meksyk)
Universidad de Sonora (Meksyk)
z językiem portugalskim
Universidade Federal do Espirito Santo (Brazylia)
Universidade Paulista (Brazylia)

Aktualna oferta dla studentów II stopnia obejmuje:

Z językiem angielskim
University of Tasmania (Australia)
Guangdong University of Technology (Chiny)
Hanyang University (Korea Południowa) przedmioty tylko z I
National University of Singapore (Singapur) przedmioty tylko z I
z językiem niemieckim
Eastern Switzerland University of Applied Sciences (Szwajcaria)
z językiem hiszpańskim
Tecnológico de Monterrey (Meksyk)
Universidad de Monterrey (Meksyk)
z językiem portugalskim
Universidade Federal do Espirito Santo (Brazylia)

Kto może wyjechać?

Na wymianę w ramach umów bilateralnych może wyjechać student studiów I stopnia na WAPK, kierunku Architektura lub Architektura w języku angielskim, który ukończył bez zaległości cztery semestry studiów I stopnia, przeszedł pozytywnie procedurę kwalifikacyjną i został zaakceptowany przez uczelnię goszczącą oraz student studiów II stopnia na WAPK, kierunku Architektura lub Architektura w języku angielskim, który przeszedł pozytywnie procedurę kwalifikacyjną i został zaakceptowany przez uczelnię goszczącą.

Kiedy można wyjechać?

Wyjazdy na studia w ramach umów bilateralnych są możliwe:

– w semestrze 05 (zimowym) lub 06 (letnim) studiów I stopnia,

– w semestrze 01 (zimowym) lub 02 (letnim) studiów II stopnia.

Na jak długo można wyjechać?

Wszystkie wyjazdy na wyjazdy w ramach umów bilateralnych mogą trwać tylko jeden semestr. Studenci studiów I stopnia którzy wyjechali w semestrze 05 mogą starać się o przedłużenie pobytu o kolejny (szósty) semestr, za zgodą uczelni partnerskiej oraz Dziekana WA/Koordynatora wymiany studenckiej w ramach umów bilateralnych z zagranicznymi uczelniami (poza programem Erasmus+) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Kiedy odbywa się rekrutacja?

Począwszy od wiosny 2024 r. rekrutacja na wymiany w ramach umów bilateralnych, podobnie jak na wszystkie wyjazdy w ramach programu Eramsus+, odbywa się na początku semestru letniego (zwykle są to pierwsze tygodnie semestru – koniec lutego i początek marca) każdego roku akademickiego. Rekrutacja jest skierowana do studentów semestru 04 studiów I stopnia (na wyjazdy w trakcie studiów I stopnia) oraz do studentów semestru 08 studiów I stopnia (na wyjazdy w trakcie studiów II stopnia).

W przypadku wciąż dostępnych miejsc może zostać przeprowadzona dodatkowa rekrutacja, skierowana w szczególności do studentów studiów II stopnia, na wyjazdy w semestrze letnim (02). Termin tej rekrutacji będzie ustalany indywidualnie (zwykle koniec września i początek października).

Ile miejsc jest dostępnych na wymianę?

Liczba dostępnych miejsc na wyjazdy w ramach umów bilateralnych wynosi zwykle od 1 do 2 miejsc w każdej uczelni na semestr. Guangdong University of Technology w Chinach uruchamia program międzynarodowy tylko w przypadku zgłoszenia się minimum trzech kandydatów.

Kryteria kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest wysoka (nie niższa niż 4,0) średnia z dotychczasowego toku studiów, wysoka (nie niższa niż 4,0) średnia z przedmiotów projektowych, brak zaległości, bardzo dobra znajomość języka wykładowego w wybranej uczelni, potwierdzona, w przypadku niektórych uczelni, uznawanym globalnie certyfikatem (np. TOEFL, IELTS, Cambridge) oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Czy udział w wymianie bilateralnej można łączyć z innymi wymianami?

Na studiach I stopnia można jednorazowo wziąć udział w wyjeździe w ramach umów bilateralnych (w tym, w ramach programu Tennessee) oraz jednorazowo w programie Erasmus+. Warto jednak mieć na uwadze, że programy nie mogą się pokrywać w czasie, a z uwagi na zróżnicowane harmonogramy semestrów, pogodzenie wyjazdów do dwóch różnych uczelni w następujących po sobie semestrach (05 i 06) może być trudne, a czasem niemożliwe organizacyjnie.

Na studiach II stopnia można wziąć udział w wyjeździe w ramach umów bilateralnych (lecz nie w programie Tennessee) lub w programie Erasmus+.

Czy po semestrze w ramach umów bilateralnych można odbyć w kraju goszczącym obowiązkową praktykę projektową w semestrze 07?

Ze względu na uwarunkowania wizowe, w ramach wymian bilateralnych nie ma możliwości odbycia obowiązkowej praktyki projektowej w semestrze 07 w kraju goszczącym (z wyjątkiem wymiany  z  University of Tennessee w USA, gdzie przepisy wizowe przewidują taką możliwość). 

Jakie są koszty?

Dzięki podpisanym przez PK porozumieniom o wymianie bilateralnej wyjeżdżający studenci PK są zwolnieni z opłat za studia w uczelniach goszczących. Studenci wyjeżdżający pokrywają we własnym zakresie wszystkie pozostałe koszty (przelot, ubezpieczenie medyczne, zakwaterowanie, wyżywienie, paszport, wizę, etc.). Studenci zakwalifikowani na wyjazd mogą ubiegać się w Dziale Współpracy Międzynarodowej PK o dofinansowanie kosztów wyjazdu. W każdym semestrze dofinansowanie w wysokości 5000 zł otrzyma pięć osób z PK.

Inne wymogi

Warto pamiętać, że warunkiem wyjazdu do niektórych krajów jest posiadanie paszportu o dacie ważności sięgającej co najmniej 6 miesięcy poza datę planowanego powrotu.

Niektóre uczelnie (np. University of Tasmania) wymagają na etapie rekrutacji potwierdzenia znajomości języka obcego uznawanym globalnie certyfikatem (np. TOEFL, IELTS, Cambridge). Planując wyjazd do tych uczelni warto odpowiednio wcześniej uzyskać wymagany certyfikat.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej PK pod adresem: https://dwm.pk.edu.pl/index.php/wymiana-studencka/

Kontakt i dodatkowe informacje

Koordynator wymiany studenckiej w ramach umów bilateralnych z zagranicznymi uczelniami (poza programem Erasmus+) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
dr inż. arch. Bartłomiej Homiński
e-mail: bartlomiej.hominski@pk.edu.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej Politechniki Krakowskiej
mgr Małgorzata Paiak
e-mail: malgorzata.paiak@pk.edu.pl

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top