Program Tennessee

University of Tennessee

Kluczowym elementem oferty studiów częściowych na WA PK jest zainicjowana w 1992 roku współpraca z College of Architecture and Design, University of Tennessee w Knoxville (UTK). Jest to najdłużej działający program wymiany studentów architektury w Stanach Zjednoczonych i Polsce, w którym w ciągu ponad 30 lat, wzięło udział ponad 600 studentów z obu uczelni.

Knoxville jest dynamicznym miastem uniwersyteckim, w którym swoją siedzibę ma największy uniwersytet w stanie, a którego tradycje sięgają 1794 roku. Zajęcia odbywają się w oryginalnym i nagradzanym budynku Art & Architecture (A&A), położonym w sercu charakterystycznego dla amerykańskich uczelni kampusu uniwersyteckiego. W UTK środowiskiem nauczania architektury jest tzw. studio projektowe, czyli dostępna przez całą dobę przestrzeń, w której każdy student ma zapewnione do swojego wyłącznego użytku stanowisko pracy, wyposażone w biurko z monitorem, gdzie odbywają się zajęcia, przeglądy i dyskusje. Wyróżnikiem i chlubą uczelni jest zaawansowane laboratorium fabrykacji (FabLab) wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, taki jak wycinarki laserowe i wodne CNC, drukarki 3D, frezarki i inne sterowane cyfrowo narzędzia. Zajęcia prowadzą doświadczeni i utytułowani wykładowcy. Studenci w trakcie wymiany mają także dostęp do bogatej infrastruktury uczelni, obejmującej m.in. bibliotekę z wolnym dostępem do zbiorów i centra sportowe.

Kto może wyjechać?

Na wymianę do University of Tennessee może wyjechać student studiów I stopnia na WAPK, kierunku Architektura, Architektura w języku angielskim oraz Architektura Krajobrazu, który ukończył bez zaległości cztery semestry studiów I stopnia, przeszedł pozytywnie procedurę kwalifikacyjną na PK i został zaakceptowany przez uczelnię goszczącą.

Kiedy można wyjechać?                                                                                  

Wyjazd na studia w University of Tennessee możliwy jest tylko w semestrze 06 (letnim) studiów I stopnia. Semestr rozpoczyna się w okolicach połowy stycznia i trwa do połowy maja każdego roku.

Na jak długo można wyjechać?

Studia w University of Tennessee mogą trwać tylko jeden semestr.

Kiedy odbywa się rekrutacja?

Począwszy od wiosny 2024 r. rekrutacja na wymianę z University of Tennessee, podobnie jak na wszystkie pozostałe wyjazdy w ramach umów bilateralnych i program Eramsus+, odbywa się na początku semestru letniego (zwykle są to pierwsze tygodnie semestru – koniec lutego i początek marca) każdego roku akademickiego. Rekrutacja na wyjazd do University of Tennessee jest skierowana wyłącznie do studentów rozpoczynających wówczas czwarty (04) semestr studiów I stopnia. Zrekrutowani wiosną studenci wyjeżdżają na studia w UT w połowie stycznia kolejnego roku akademickiego.

Ile miejsc jest dostępnych na wymianę?

Liczba dostępnych miejsc na wyjazd każdego roku jest uzależniona od liczby studentów przyjeżdżających z UTK na WAPK i wynosi zwykle między 9 a 12. Wydział Architektury zastrzega sobie w każdym roku akademickim możliwość ograniczenia liczby osób wyjeżdżających.

Kryteria kwalifikacji

Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest wysoka (nie niższa niż 4,0) średnia z dotychczasowego toku studiów, wysoka (nie niższa niż 4,0) średnia z przedmiotów projektowych, brak zaległości, bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Czy udział w programie Tennessee można łączyć z innymi wymianami?

Na studiach I stopnia można jednorazowo wziąć udział w wyjeździe w ramach umów bilateralnych (w tym w ramach programu Tennessee) oraz jednorazowo w programie Erasmus+. Należy jednak mieć na uwadze, że programy nie mogą się pokrywać w czasie, a z uwagi na zróżnicowane harmonogramy semestrów, pogodzenie wyjazdów do dwóch różnych uczelni w następujących po sobie semestrach (05 i 06) może być trudne (a czasem niemożliwe) organizacyjnie.

Ponadto na studiach II stopnia można jednorazowo wziąć udział w wyjeździe w ramach umów bilateralnych (lecz nie w programie Tennessee) lub w programie Erasmus+.

Czy po semestrze w University of Tennessee można odbyć w USA obowiązkową praktykę projektową w semestrze 07?

Ze względu na rodzaj uzyskiwanej wizy, osoby zainteresowane odbyciem obowiązkowej praktyki projektowej w semestrze 07 w USA mają taką możliwość, pod warunkiem samodzielnego znalezienia biura (opiekuna praktyki) odpowiadającego wymogom praktyki projektowej, dopełnienia formalności związanych z przedłużeniem legalnego pobytu w USA (za pośrednictwem University of Tennessee) oraz zaliczenia po semestrze 06 na WAPK obowiązkowej architektonicznej praktyki inwentaryzacyjnej (4 ECTS). Dla studentów biorących udział w programie Tennessee, zaliczenie architektonicznej praktyki inwentaryzacyjnej będzie możliwe w sposób zdalny poprzez platformę Teams, w regulaminowym czasie 1-14 lipca. Temat praktyki będzie dotyczyć obiektu wskazanego przez studenta i uzgodnionego z prowadzącym grupę.

Ile to kosztuje?

Dzięki podpisanemu przez PK porozumieniu o wymianie bilateralnej wyjeżdżający studenci PK są zwolnieni z opłat za studia w University of Tennessee. Studenci wyjeżdżający przed wyjazdem pokrywają koszt zakwaterowania w akademikach PK w Czyżynach studentów przyjeżdżających z UTK i koszty towarzyszące (w 2023 roku jest to koszt łącznie około 3000 zł), a w zamian mają zapewnione zakwaterowanie w akademiku w Knoxville. Studenci wyjeżdżający pokrywają we własnym zakresie wszystkie pozostałe koszty (przelot do Knoxville, ubezpieczenie medyczne zgodne z wymogami UTK, wyżywienie, paszport, wizę, etc.). Studenci zakwalifikowani na wyjazd mogą ubiegać się w Dziale Współpracy Międzynarodowej PK o dofinansowanie kosztów wyjazdu. W każdym semestrze dofinansowanie w wysokości 5000 zł otrzyma pięć osób z całej PK. Ponadto w trakcie semestru na UTK studenci mają możliwość podjęcia pracy na kampusie (np. w bibliotece, jako teaching assistant, w centrum sportowym czy na stołówce) w maksymalnym wymiarze 20 godzin tygodniowo.

Inne wymogi

Warto pamiętać, że warunkiem wjazdu do USA jest posiadanie paszportu o dacie ważności sięgającej co najmniej 6 miesięcy poza datę planowanego powrotu z tego kraju.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej PK pod adresem: https://dwm.pk.edu.pl/index.php/wymiana-studencka/ w karcie dotyczącej University of Tennessee.

Kontakt i dodatkowe informacje

Koordynator wymiany studenckiej w ramach umów bilateralnych z zagranicznymi uczelniami (poza programem Erasmus+) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
dr inż. arch. Bartłomiej Homiński
e-mail: bartlomiej.hominski@pk.edu.pl oraz czat MS Teams.

Dział Współpracy Międzynarodowej Politechniki Krakowskiej
mgr Małgorzata Paiak
e-mail: malgorzata.paiak@pk.edu.pl oraz czat MS Teams.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top