KWA 20.03.2024

Kolegium Wydziału Architektury w dniu 20.03.2024 r. podjęło następujące uchwały
Nr 1/o/03/2024 w sprawie zatrudnienia mgr inż. arch. Klaudii Oleksy na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu na czas nieokreślony od dnia 01.04.2024 r. w Katedrze Architektury Miejsc Pracy Sportu i Usług (A-2).
Nr 2/o/03/2024 w sprawie zmiany stanowiska dr inż. arch. Eweliny Panasiuk ze stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony od dnia 01.04.2024 r. w Katedrze Architektury Miejsc Pracy Sportu i Usług (A-2).
Nr 1/d/03/2024 w sprawie Planowanej liczby miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających się w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2024/2025 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
Nr 2/d/03/2024 w sprawie zaopiniowania:

  • „Przepisów szczegółowych do Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki obowiązujących na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej dotyczących trybu uzyskiwania dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku architektura, w języku polskim i angielskim”,
  • Wniosku Dziekana o uchylenie z dniem 1.10.2024 r. Uchwały Senatu nr 20/d/04/2023 z 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przepisów szczegółowych do Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki obowiązujących na Wydziale Architektury PK;
  • Wniosku Dziekana o uchylenie z dniem 1.10.2024 r. załącznika nr 1 do Uchwały nr 63/d/09/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przepisów szczegółowych do Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki obowiązujących na Wydziale Architektury PK.
    Nr 3/d/03/2024 w sprawie zaopiniowanie projektu efektów uczenia się dla Studiów Podyplomowych Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (A-1)
    Nr 1/org/03/2024 i 2/org/03/2024 w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów