IDEA WĘZŁOWEGO PORTU LOTNICZEGO W POLSCE

Serdecznie zapraszamy na Otwarte Forum Dyskusyjne Urbanistów TUP o. Kraków połączone z seminarium naukowym Katedry A-5 WA PK, które odbędzie się 19 czerwca 2024 r. (środa), o godzinie 18.00, on-line na platformie TEAMS. Temat przewodni spotkania: „IDEA WĘZŁOWEGO PORTU LOTNICZEGO W POLSCE”. Szczegóły w dołączonym zaproszeniu.

LINK DO SPOTKANIA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjIwMTAwNTItZmVlNi00MDBjLTgxMzQtMzYzZWI0NWYzYmM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22b6b99ff3-bfe3-409b-b95d-4c44e2f04585%22%7d