PRACOWNICY I STUDENCI WA PK WYRÓŻNIENI W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PROJEKTOWEJ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RYNKU W TRZEBIATOWIE

Koncepcję przygotowali: prof. Mateusz Gyurkovich, dr Marcin Gierbienis, dr Damian Poklewski – Koziełł, studentka architektury krajobrazu Marta Szar oraz studentki WA Anna Stachowicz, Martyna Hombesch i Natalia Radek.

Konkursowe koncepcje miały uwzględniać funkcję placu oraz kontekst przestrzenny otoczenia. Koncepcje powinny podkreślić potencjał, możliwości użytkowe i atrakcyjność rynku. Autorzy zostali poproszeni o uwzględnienie charakteru przedsięwzięcia oraz wpasowywanie się pod względem architektonicznym i urbanistycznym w sąsiadujące otoczenie i krajobraz miejski.

Nadrzędnym założeniem projektowym była realizacja koncepcji tak zwanego „miasta gąbki”, koncepcji silnie zakorzenionej w dyskursie naukowym w ostatnich latach. Jest to podejście, które wychodzi naprzeciw wyzwaniom zmian klimatu poprzez wdrożenie zasad zrównoważonej gospodarki wodą. Koncepcja ta stawia sobie za cel ograniczenie negatywnych skutków deszczy nawalnych, wywołanych nimi lokalnymi powodziami oraz występujących w miastach wysp ciepła. Można je ograniczyć dzięki odejściu od paradygmatu powierzchni utwardzonych na rzecz uzasadnionej równowagi między tymi powierzchniami a powierzchniami przepuszczalnymi. Idea pozwala na poprawę mikroklimatu co może stanowić jeden z istotnych czynników psychoodczuwalnej poprawy atrakcyjności i jakości przestrzeni rynku.

Koncepcja zagospodarowania rynku oparta została na funkcjonalnych pierścieniach wzorowanych na kręgach tworzonych przez kroplę na powierzchni tafli wody. Każdemu pierścieniowi przyporządkowana została określona funkcja. Pierścień zewnętrzny tworzy pas zieleni przykrawędziowej, chroniący fundamenty budynków przed zawilgoceniem. Następny jest chodnik przebiegający wzdłuż witryn kamienic, a kolejny stanowi przepuszczalny teren, który wyznacza strefę parkowania dla rowerów oraz samochodów osobowych, a wzdłuż ulic wyłączonych z ruchu dla dostaw. Pierścień ten zaprojektowano z wykorzystaniem zieleni niskiej, wysokiej oraz nawierzchni żwirowych. Kolejny ciąg pieszo jezdny wykorzystuje istniejącą nawierzchnię asfaltową. W ramach tego pasa obowiązuje ruch współdzielony integrowany na prawach pieszego. Najbardziej wewnętrzny pierścień zieleni wyznacza granicę rynku właściwego z miejscami o różnym przeznaczeniu, dedykowanym miejskim aktywnościom takim jak: strefa zabaw dla dzieci, odpoczynku, miejskiej bioróżnorodności (budki lęgowe). Istniejący zielony skwer zmienił się w ogród deszczowy, który poza czysto utylitarną funkcją retencji i poprawy mikroklimatu, może być również wykorzystywany przez dzieci do zabawy. W tym obszarze przewidziano również nieckę wodną oraz fontannę z mgłą wodną.

Sąd konkursowy w składzie: Marcin Brataniec – przewodniczący sądu konkursowego, sędzia konkursowy SARP O/Kraków, Sławomir Wunsch – sędzia referent, sędzia konkursowy SARP O/Szczecin, prof. Zbigniew Paszkowski – sędzia konkursowy SARP O/Szczecin, Alina Rachańska – radna Rady Miejskiej w Trzebiatowie, Robert Rowski – UM Trzebiatów przyznał trzy nagrody i trzy wyróżnienia. I Nagrodę otrzymała pracownia JAZ+Architekci. II miejsce zajęła pracownia Toprojekt, a III spółkaMakowska Mużacz.