WISE CITY – THEORY AND PRACTICE

W dniach 23-24 maja 2024 r. odbyła się XVIII edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „WISE CITY – THEORY AND PRACTICE”, zorganizowana przez Katedrę Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-9 Politechniki Krakowskiej oraz Komisję Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk o/Kraków. Konferencja miała charakter wydarzenia hybrydowego – odbywała się stacjonarnie w Krakowie oraz częściowo on-line.

Konferencja poświęcona była  problemom współczesnego miasta i odnosiła się do potrzeby poszukiwania rozwiązań wobec obecnej, przedłużającej się sytuacji kryzysowej – dotykającej wielu aspektów funkcjonowania współczesnego miasta. Wizja Wise City, jako konceptu rozwoju struktur miejskich, łączących wytyczne zrównoważonego rozwoju z inkluzywną polityką społeczną stanowiła motyw przewodni konferencji.

W tym roku mieliśmy okazję gościć znamienitych Prelegentów z Polski, jak i zagranicy (Japonia, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Słowenia, Czechy, Ukraina, Brazylia), którzy wygłosili referaty w następujących sesjach tematycznych:

DZIEDZICTWO KULTUROWE – KRYZYS TOŻSAMOŚCI MIASTA

 • Dziedzictwo jako podstawa rozwoju nowych struktur miejskich – inspiracja i twórcza kontynuacja,
 • Dziedzictwo kulturowe – świadomość i zaangażowanie społeczne,
 • Dziedzictwo – ochrona, adaptacja oraz obudowa zniszczeń powstałych na skutek katastrof i działań wojennych.

STRUKTURA URBANISTYCZNA I ARCHITEKTONICZNA WOBEC KRYZYSU PRZESTRZENNEGO

 • Współczesna struktura urbanistyczna i architektura miasta w procesach odbudowy 
  i przebudowy miast
 • Wpływ czynników kryzysowych na strukturę architektoniczno-urbanistyczną miasta
 • Instrumenty prawne i polityki miejskie w kształtowaniu przestrzeni zurbanizowanej
 • Wyzwania związane z reformą systemu planowania przestrzennego w Polsce
 • Przestrzeń miejska wobec współczesnych wyzwań transportowych i infrastrukturalnych

MIASTO WOBEC KRYZYSU KLIMATYCZNEGO

 • Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta wobec wyzwań klimatycznych – działania urbanistyczne i rozwiązania architektoniczne
 • Kształtowanie błękitno-zielonej infrastruktury – potrzeby i wymagania
 • Obszary chronione i obiekty zabytkowe – uwarunkowania działań w kontekście kryzysu klimatycznego

MIASTO WOBEC KRYZYSÓW POLITYCZNYCH, DEMOGRAFICZNYCH I UCHODŹCZYCH

 • Wyzwania demograficzne i migracyjne we współczesnych procesach urbanizacyjnych.
 • Strategie polityki mieszkaniowej wobec zagrożeń wojennych, klimatycznych i innych
 • Przeciwdziałanie procesom nadmiernego wzrostu i kurczenia się miast

Dzięki licznym Prelegentom i różnorodnym obszarom badawczym prezentowanych referatów  wydarzenie  naukowe pozwoliło na wymianę wartościowych  doświadczeń naukowych i praktycznych w ujęciu  perspektywy międzynarodowej, jak i krajowej. 

Dziękujemy Key Speakerom, którymi w tym roku byli:  Prof. Wojciech Bonenberg, Prof. Angela Mensing de Jong, Prof. Piotr Lorens, Prof. Hiroto Kobayashi, Prof. Mario Cerasoli, Prof. Krystyna Solarek , Prof. Carlos Marmolejo Duarte i Prof. Emanuele Naboni. A także Radzie Naukowej, Moderatorom Sesji, Prelegentom i Uczestnikom konferencji za wniesienie wartościowych przemyśleń, dyskusji oraz prezentację solidnych, wnikliwych badań naukowych w obszarze wizji Wise City jako miasta potrafiącego sprostać tym wyzwaniom i adaptować się do zmieniających się potrzeb społeczno-środowiskowych.

Podczas konferencji zostały otwarte także dwie wystawy  prezentujące prace studentów. Pierwsza z nich pt. Urban Revitalization of Dresden Ostragehege Island, dotyczyła rewitalizacji wyspy Ostragehege w Dreźnie. Prace powstawały we współpracy Katedry A-9 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej z  Technische Universität Dresden w Niemczech oraz České Vysoké Učení Technické v Praze, Czechy. Druga wystawa, pt. 2024 Residential Infill in the City Competition, Bremen House Proposal (IV edycja Studenckiego Konkursu Kamienica w Mieście) powstawała we współpracy z Hochschule Bremen, Politechnica de Braganca, Universidad la Laguna, w ramach  TIG Living Spaces STARS EU.

Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach Konferencji!