WYDZIAŁ ARCHITEKTURY PK PO RAZ KOLEJNY PODTRZYMUJE UZYSKANĄ AKREDYTACJĘ RIBA

Z radością i satysfakcją przekazujemy informację o pozytywnym efekcie wizyty Komisji walidacyjnej Royal Institute of British Architects.

W wyniku ciągłego progresu standardów i jakości  dydaktyki oraz działalności naukowej, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, po raz kolejny podtrzymuje uzyskaną akredytację RIBA.

Kierunek studiów architektura, prowadzony przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, ponownie otrzymał prestiżową akredytację Royal Institute of British Architects (Królewski Instytut Architektów Brytyjskich), RIBA . Niedawno na uczelni gościła komisja walidacyjna RIBA, która dokonała oceny działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej na wydziale i na tej podstawie przedłużyła prestiżową akredytację na kolejne 5 lat. Wydział Architektury PK cieszy się nią od ponad 20 lat  – wciąż jako jedyny w Polsce. Ponowne uznanie RIBA dla politechnicznego kształcenia architektów to bardzo ważna informacja dla studentów i kandydatów na studia. Absolwenci architektury oprócz dyplomu ukończenia studiów uzyskują także dyplom RIBA, poważany na całym świecie. To wzmacnia ich pozycję na międzynarodowym rynku pracy. 

Współpraca Politechniki Krakowskiej z RIBA trwa od roku 2000. Wtedy to Wydział Architektury uzyskał – jako pierwszy i wciąż jedyny w Polsce – akredytację Królewskiego Instytut Architektów Brytyjskich. Początki jego działalności sięgają pierwszej połowy XIX w. Obecnie RIBA działa w skali międzynarodowej, a głównym celem podejmowanych przez Instytut inicjatyw jest służba społeczeństwom poprzez dostarczanie lepszej infrastruktury w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Royal Institute of British Architects zatwierdza programy kształcenia w ponad 50 szkołach architektury w Wielkiej Brytanii, a także programy studiów prowadzone przez instytucje edukacyjne, np. szkoły wyższe lub organy egzaminacyjne. Promuje również innowacyjną i jakościową edukację architektoniczną oraz identyfikuje kursy i egzaminy spełniające standardy niezbędne do rzetelnego przygotowania studentów do praktyki zawodowej.

Walidacja RIBA odbywa się co 5 lat. Na przełomie listopada i grudnia 2022 r. przedstawiciele Instytutu gościli na Politechnice Krakowskiej. Udzielenie akredytacji poprzedziło spełnienie przez Wydział Architektury szczegółowych wymagań ustalonych przez Royal Institute of British Architects, a przede wszystkim potwierdzenie ciągłego rozwoju standardów kształcenia na prowadzonych studiach I i II stopnia oraz w działalności naukowej wydziału. Członkowie komisji mogli m.in. zapoznać się z wystawą prezentującą studenckie projekty i prace realizowane w ramach poszczególnych przedmiotów z programu studiów na kierunku architektura (przede wszystkim projektowych), a także poznać proces i efekty dyplomowania na poziomie inżynierskim i magisterskim. 

Wydział Architektury przedstawił też szeroki zakres współpracy międzynarodowej i wymiany studenckiej. Zaprezentował m.in. – liczącą już prawie 30 lat – kooperację Politechniki Krakowskiej z College of Architecture and Design, University of Tennessee w Knoxville – jedną z najlepszych szkół publicznych w Stanach Zjednoczonych. Program Tennessee jest najdłużej działającym programem wymiany oferowanym studentom architektury w Stanach Zjednoczonych i Polsce. Semestr w College of Architecture and Design UT daje studentom WA PK możliwość nauki w szkole, której program nauczania architektury został sklasyfikowany przez czasopismo „Journal of Architectural Education” wśród 10 najlepszych programów w USA. Centralnym elementem programu jest studio projektowe, realizowane trzy razy w tygodniu, a jego uzupełnienie stanowią zajęcia teoretyczne i praktyczne. W 2016 r. umowę dotyczącą wymiany studentów rozszerzono o prowadzenie wspólnych badań.

Dla uzyskania akredytacji RIBA ważne było też podjęcie współpracy w ramach Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej (ang. International School of Engineering). W 2021 r. Politechnika Krakowska i Politechnika Białostocka podpisały z Uniwersytetem Tianjin Chengjian w Chinach szczegółową umowę dotyczącą funkcjonowania tej unikatowej w formie szkoły kształcenia. Dzięki niej chińscy studenci mogą kształcić się pod okiem naukowców z Polski i otrzymać podwójny dyplom. Eksperci z PK zajmują się edukowaniem na kierunkach architektura oraz architektura krajobrazu. Umowa zawarta między PK, PB i uczelnią w Tianjinie zakłada wspólne opracowywanie programów dla wszystkich rodzajów studiów, w tym celów kształcenia zawodowego, wymagań dotyczących kształcenia zawodowego, programów nauczania, planów nauczania itp. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej może też pochwalić się realizacją kursów projektowych z udziałem zagranicznych naukowców, prowadzonych w języku angielskim. 

Na podstawie zebranych informacji, komisja walidacyjna Royal Institute of British Architects udzieliła Politechnice Krakowskiej akredytacji na kolejne 5 lat – do 2027 r. W związku z tym absolwenci architektury w dalszym ciągu będą otrzymywać dyplom Royal Institute of British Architects, dający podstawy do wykonywania zawodu architekta na całym świecie. 

Przypomnijmy, że kierunek architektura prowadzony na Wydziale Architektury PK jest również notyfikowany przez Komisję Europejską, co oznacza, że dyplomy ukończenia studiów są uznawane w całej Unii Europejskiej. Ponadto, kierunek uzyskał w 2020 r. Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu”, który przyznaje Polska Komisja Akredytacyjna. Studenci architektury na PK otrzymują szerokie wykształcenie ogólne, artystyczne i techniczne w czterech podstawowych blokach: architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne oraz ochrona i konserwacja zabytków – wszystkie z uwzględnieniem zagadnień kształtowania krajobrazu. 

Kandydaci mogą wybrać studia architektoniczne w języku polskim lub angielskim (I i II stopień). Program studiów zapewnia wykształcenie wysokiej klasy specjalistów. Kształcenie odpowiada na wyzwania współczesności pod względem zakresu przekazywanej wiedzy i umiejętności praktycznych przynależnych studiom o charakterze inżynierskim, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik wspomagania projektowania architektoniczno-urbanistycznego i technologii BIM. Zawodowa praktyka projektowa realizowana jest przy wsparciu Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, natomiast zawodowa praktyka budowlana w oparciu o indywidualne umowy z przedsiębiorstwami budowlanymi. W ramach Programu Erasmus+ studenci polscy mogą także uczestniczyć w dwumiesięcznych praktykach zawodowych w zagranicznych biurach architektonicznych.