Przedłużono możliwość prowadzenia przewodów doktorskich

Przedłużono możliwość prowadzenia przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r. („tryb stary”) do dnia 31 grudnia 2023 r.

Dokumenty do złożenia:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych – nie dotyczy osób kształcących się w Szkole Doktorskiej PK,
 2. oświadczenie, w którym kandydat wskazuje dyscyplinę, w której ubiega się o nadanie stopnia doktora (załącznik nr 2),
 3. rozprawa doktorska przygotowaną przez kandydata w wersji papierowej (5 egzemplarzy) oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf zapisanym na informatycznym nośniku danych,
 4. streszczenie rozprawy w języku angielskim a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf, zapisanym na informatycznym nośniku danych,
 5. pozytywna opinię na temat rozprawy doktorskiej sporządzoną przez promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego według ustalonego wzoru (załącznik nr 3),
 6. raport potwierdzający sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, podpisany przez promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego,
 7. informacja o dorobku publikacyjnym kandydata,
 8. informacja o przebiegu kształcenia doktoranta w Szkole Doktorskiej – nie dotyczy trybu eksternistycznego i trybu w ramach studiów doktoranckich,
 9. informacja o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora,
 10. w przypadku trybu eksternistycznego – oświadczenie o przejęciu płatności za przeprowadzenie postępowania.
 11. kwestionariusz osobowy
 12. życiorys kandydata + krótka charakterystyka sylwetki kandydata
 13. potwierdzenie złożenia pracy do biblioteki – najpóźniej 7 dni przed obroną pracy doktorskiej

Wzory dokumentów (oprócz kwestionariusza osobowego) znajdują się w poniższym dokumencie: