Praktyki

Praktyki na kierunku architektura w roku akad. 2023/24:

 • po 2 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka rysunkowa w wymiarze 30 godzin;
 • po 4 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Urbanistyczna praktyka inwentaryzacyjna w wymiarze 60 godzin;
 • po 6 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka inwentaryzacyjna architektoniczna w wymiarze 60 godzin;
 • w 7 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Studencka praktyka zawodowa w biurze projektowym w wymiarze 450 godzin dydaktycznych realizowanych w czasie nie krótszym niż 15 tygodni

Na kierunku architektura krajobrazu studenci mają obowiązek odbycia następujących praktyk:

 • po 2 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka zawodowa – geodezja w wymiarze 30 godzin, Praktyka zawodowa – dendrologia w wymiarze 30 godzin, Praktyka zawodowa – rysunek w wymiarze 30 godzin;
 • po 4 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka zawodowa – architektura krajobrazu w wymiarze 30 godzin;
 • po 6 semestrze (studia pierwszego stopnia) – Praktyka zawodowa – budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu w wymiarze 60 godzin.

7 semestr – Studencka praktyka zawodowa w biurze projektowym w wymiarze 450 godzin dydaktycznych realizowanych w czasie nie krótszym niż 15 tygodni

Studencka praktyka zawodowa ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami procesu projektowego pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i doświadczenie zawodowe nabyte w działalności projektowej i budowlanej (członka Krajowej Izby Architektów) w oparciu o infrastrukturę biura lub pracowni architektonicznej.

Praktyka projektowa w charakterze asystenta architekta – projektanta powinna obejmować następujące zagadnienia:

 1. Zapoznanie Studenta z podstawowymi zasadami funkcjonowania pracowni architektonicznej w zakresie metod, organizacji pracy oraz roli architekta, w tym z obowiązkami projektanta określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oraz związanymi z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego.
 2. Udział w pracach prowadzących do praktycznego poznania problematyki zarządzania projektem, normami i standardami wykonywania pracy architekta w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczególności związanymi z etapami i fazami projektowania, znajomością norm i standardów niezbędnych do wykonywania prac pomocniczych wspierających architekta/projektanta w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, zakresem formalnym i merytorycznym poszczególnych opracowań projektowych,  ogólnymi zasadami wyceny dokumentacji i opracowania projektu na poszczególnych etapach jego tworzenia oraz zagadnieniami związanymi z opracowywaniem projektu wielobranżowego oraz podstawowymi wymogami i procedurami uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji we właściwych jednostkach administracji publicznej (szacowany czas realizacji – min. 30 godzin / 1 tydzień).
 3. Udział w pracach prowadzących do opracowania:
  • analizy przedprojektowej i oceny zgodności planowanego zamierzenia budowlanego z uwarunkowaniami wynikającymi z planowanej lokalizacji i lokalnych regulacji prawnych (szacowany czas realizacji – min. 30 godzin / 1 tydzień);
  • dokumentacji koncepcyjnej co najmniej prostego obiektu budowlanego (lub jego fragmentu) wraz z koncepcją zagospodarowania terenu (szacowany czas realizacji – min. 60 godzin / 2 tygodnie);
  • dokumentacji architektoniczno-budowlanej lub/i technicznej co najmniej prostego obiektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu, tworzonej przy współpracy i w koordynacji z projektantami innych branż (szacowany czas realizacji – min. 120 godzin / 4 tygodnie).
 4. Udział w pracach prowadzących do zapoznania z problematyką nadzoru autorskiego architektonicznego realizowanego na budowie, a także problematyką odbioru i utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym (szacowany czas realizacji – min. 30 godzin / 1 tydzień).

Zaliczenie praktyki zawodowej dokonuje się na podstawie wymienionych niżej dokumentów dostarczonych przez praktykanta po zakończeniu praktyki, potwierdzających czas jej trwania oraz faktyczny udział Studenta w pracach projektowych prowadzonych pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Praktykę zawodową zalicza wyznaczony przez Dziekana WA PK pracownik pełniący obowiązki opiekuna praktyki. Podstawę zaliczenia stanowi:

 1. Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej w formie określonej w załączniku nr 5 do Regulaminu i szczegółowych zasad realizacji studenckiej praktyki zawodowej na Wydziale  Architektury Politechniki Krakowskiej, tożsame z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej Izby Architektów RP.
 2. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w formie określonej w załączniku nr 5a do Regulaminu i szczegółowych zasad realizacji studenckiej praktyki zawodowej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, tożsame z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 5a do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej Izby Architektów RP.
 3. Sprawozdanie z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej w formie określonej w załączniku nr 6 do Regulaminu i szczegółowych zasad realizacji studenckiej praktyki zawodowej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Sprawozdanie powinno zawierać cześć tekstową opisującą w zwięzłej formie przebieg praktyki oraz część graficzną.

Niezbędne dokumenty:

First cycle, year 4, sem. 7 – Professional internship as an assistant architect/designer, 15 weeks (450 teaching hours):

The internship is aimed at familiarizing ing students with the issues of the design process under the supervision of a person with construction qualifications in the architectural specialisation and professional experience acquired in design and construction activities (member of the National Chamber of Architects) based on the infrastructure of an office or architectural studio.

Professional internship as an assistant architect/designer should cover the following issues:

 1. Familiarizing the Student with the basic principles of the functioning of the architectural studio in terms of methods, work organization and the role of the architect, including the designer’s obligations set out in the Act of 7 July 1994. – Construction law and law related to the exercise of the profession of public trust.
 2. Participation in works leading to practical knowledge of the issues of project management, norms and standards for the performance of architect’s work in the field of architectural and urban design, applicable regulations and principles of technical knowledge, in particular, related to the stages and phases of design, knowledge of norms and standards necessary to perform auxiliary works supporting the architect/designer in the field of architectural and urban design, the formal and substantive scope of individual design studies, general principles of documentation valuation and project development at individual stages of its creation and issues related to the development of a multi-discipline project and basic requirements and procedures for agreeing and approving documentation in appropriate public administration units (estimated implementation time – min. 30 hours / 1 week).
 3. Participation in the works leading to the development of:
  • pre-design analysis and assessment of the compliance of the planned construction plan with the conditions resulting from the planned location and local legal regulations (estimated implementation time – min. 30 hours / 1 week);
  • conceptual documentation of at least a simple building structure (or a fragment thereof) together with the concept of land development (estimated implementation time – min. 60 hours / 2 weeks);
  • architectural and construction documentation and/or technical documentation of at least a simple building structure and a land development project, created in cooperation and coordination with designers of other industries (estimated implementation time – min. 120 hours / 4 weeks).
 4. Participation in works leading to acquiring knowledge of the issues of architectural supervision carried out at the construction site, as well as the issue of the acceptance and maintenance of buildings in proper technical condition (estimated implementation time – min. 30 hours / 1 week).

The internship is credited on the basis of the following documents provided by the apprentice after the end of the internhip, confirming the internship’s duration and the Student’s actual participation in design works carried out under the supervision of a person with construction qualifications in the architectural specialisation. The internship is credited by an employee appointed by the Dean of the Faculty of Architecture at the CUT who performs the duties of the internship supervisor. Credit is awarded on the basis of:

 1. Summary of professional internship in the form specified in Annex 5 to the Regulations and detailed rules for the implementation of student professional practice at the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology, identical to the list constituting Annex 5 to the Regulations of the qualification procedure in matters of granting construction rights in the architectural specialisation of the Chamber of Architects of the Republic of Poland.
 2. A statement confirming the completion of professional internship in the form specified in Annex 5a to the Regulations and detailed rules for the implementation of student professional internship at the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology, identical to the statement constituting Annex 5a to the Regulations of the qualification procedure in matters of granting construction rights in the architectural specialisation of the Chamber of Architects of the Republic of Poland.
 3. Report on the course of student professional internship in the form specified in Annex 6 to the Regulations and detailed rules for the implementation of student professional internship at the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology. The report should contain a textual part in a concise form describing the course of the internship and a graphic part.

Essential documents:

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top